Mesto získalo 332 tis. EUR na výstavbu komunitného centra v Spišskej Belej

Mesto Spišská Belá získalo nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ (z operačného programu Ľudské zdroje) vo výške 332 427,13 EUR na výstavbu Komunitného centra v Spišskej Belej v areáli bývalej kolkárne na Tatranskej ulici. Celkové oprávnené náklady boli schválené 349 923,27 EUR a z toho povinné minimálne spolufinancovanie mesta je vo výške 5 %, t.j. cca 17 496,14 EUR.

Cieľom tohto zámeru mesta je vytvoriť priestory pre stretávanie sa rôznych komunít mesta, pre rôzne spolky a ďalšie neformálne skupiny, ale aj priestory pre sociálnu inklúziu, sociálne poradenstvo a pre terénnu sociálnu prácu. V novom objekte sa budú nachádzať priestory aj pre beliansky klub seniorov, ale pre ďalšie komunitné aktivity. Tento objekt bude slúžiť zároveň ako zázemie potrebné pre plánovanú mestskú (komunitnú) záhradu a teda pre rôzne aktivity aj v tejto záhrade. Do budúcna sa plánuje v tejto záhrade zriadiť oddychová (komunitná) zóna, priestor pre mamičky s deťmi vrátane nového detského ihriska, to však nie je predmetom tohto, ale iného projektu. A teda na tento projekt nadväzuje projekt vodozádržných opatrení, v rámci ktorého by sa mala upraviť táto komunitná záhrada, avšak tento projekt je v procese jeho hodnotenia: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/projekt-na-vybudovanie-vodozadrznych-opatreni-v-spisskej-belej/

Navrhovaný objekt komunitného centra musí spĺňať štandardy vybavenia určené metodikou Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR (aké typy miestnosti a o akých maxim. výmerách podlahovej plochy).  Predpísaná max. podlahová plocha objektu musela byť do 250 m2. Navrhovaný objekt bude dvojpodlažný, obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou. Na prízemí sa nachádza klubová miestnosť, kuchynka, sociálne zázemie a sklad prístupný aj z exteriéru. Na poschodí objektu sa nachádza klubová miestnosť, dielňa pre remeselnú výučbu, kancelária komunitného pracovníka, miestnosť pre sociálne poradenstvo a sociálne zariadenia. Pred objektom bola navrhnutá vonkajšia terasa, ako súčasť navrhovaných spevnených plôch.

V súčasnosti mesto Spišská Belá pripravuje verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby a samotná výstavba komunitného centra by mohla začať v 2. polovici roka 2019 s uvedením do prevádzky niekedy v polovici roka 2020.

V prílohe je zverejnená časť projektovej dokumentácie vrátane celkovej situácie umiestnenia komunitného centra ako aj jeho vizualizácia.

Názov prílohy Odkaz
01_situácia (A3) Stiahnuť
03_pôdorys 1.NP (420x590 mm) Stiahnuť
04_pôdorys 2.NP (297x570 mm) Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X