Projekt na vybudovanie vodozádržných opatrení v Spišskej Belej

Mesto Spišská Belá pripravil a podalo projekt na získanie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ v rámci operačného programu – Kvalita životného prostredia, na riešenie vodozádržných opatrení v Spišskej Belej. Cieľom projektu je adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami.

Má ísť o opatrenia,  ktoré zachytávajú zrážkovú vodu v intraviláne mesta za účelom budovania bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka a umelo vytvorené mokrade. Ďalšie z podporovaných činností sú, napr. zberné systémy na zadržanie zrážkovej vody za účelom jej využitia na polievanie zelene, alebo tiež budovanie vsakovacích prielahov, rýh, či pásov.

Mesto Spišská Belá sa rozhodlo pilotne vytvoriť takéto opatrenia v areáli Základnej školy J. M. Petzvala na Moskovskej ulici a v areáli bývalej kolkárne na Tatranskej ulici. V škole sú navrhnuté na zachytávanie dažďovej vody zo striech a jej kumulovanie v zberných nádržiach. Odtok zrážkovej vody z chodníkov je naprojektovaný s perspektívou tvorby príjemného prostredia – formou tzv. dažďovej záhrady. Vodozádržné opatrenia na Tatranskej ulici (v areáli bývalej kolkárne) boli navrhnuté z dôvodu riešenia zrážkovej vody z okolitých polí, ktorá sa pri intenzívnych dažďoch dostáva na miestnu komunikáciu a odtiaľ sa dostáva do spláškovej kanalizácie a do čistiarne odpadových vôd. Projekt spočíva v zachytávaní zrážkovej vody vo vsakovacích priekopách pozdĺž časti miestnej komunikácie a ich odvádzanie bioretenčným systémom do dažďových záhonov, či ich využitie na zalievanie komunitnej záhrady, ktorá má na lokalite vzniknúť v rámci iného projektu. Rozpočtové náklady oboch vyššie uvedených opatrení sú predbežne určené na sumu 376 921 EUR, z toho 95% bude financovaných z EU a zo štátneho rozpočtu a mesto prispeje zo svojho rozpočtu sumou vo výške 5 %.

V prílohe sú zverejnené uvedené lokality s navrhovaným riešením vodozádržných opatrení.

Názov prílohy Odkaz
101-Daždová Kanalizácia Stiahnuť
1-situacia Stiahnuť
302 Stiahnuť
ZŠ Petzvala -spevn. plochy Stiahnuť
ZŠ Petzvala- daždové vody Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X