Mesto upravilo svoj rozpočet na tento rok

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 6. apríla poslanci schválili druhú zmenu rozpočtu mesta pre rok 2017. Navýšili príjmy rozpočtu o 304 240 EUR a výdavky rozpočtu o 254 240 EUR. Rozdiel vo výške 50 tis. EUR ponechali ako rezervu na novú prevádzku materskej školy na Letnej ulici od 1. septembra 2017.
Príjmy mesta boli navýšené najmä o tieto príjmy :
– ročné zúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb (tzv. podielové dane) – doplatok za rok 2016 vo výške 12 695 EUR
– poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na refundáciu nákladov Lesov mesta Spišská Belá s.r.o. za vykonané preventívne opatrenia proti škodcom v našich mestských lesoch vo výške 11 467 EUR
– úhrada kúpnej ceny za prevod Čistiarne odpadových vôd Spišská Belá do majetku Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad vo výške 227 640 EUR
– dotácia zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality na rozšírenie a modernizáciu mestského kamerového systému vo výške 10 000 EUR
– finančné prostriedky z fondu opráv bytového domu Družstevná 68-70, Petzvalova 27-28 vo výške 9900 EUR (ktoré budú použité na údržbu interiéru týchto bytoviek)

Do výdavkovej časti rozpočtu boli zaradené najmä tieto nové výdavky:
– 70 000 EUR na stavebnú úpravu chodníka na ul. 1.mája (od Sintry po Novú ulicu) a chodníka na Kúpeľnej ulici (od č. 15 po Novú ulicu) – nové obrubníky s novou dlažbou
– 18 000 EUR na modernizáciu detského ihriska na sídlisku na Mierovej ulici (nová špeciálna dopadová plocha, doplnenie chýbajúcich hracích prvkov a oplotenie celého ihriska – podobne ako detské ihrisko na Moskovskej ulici).
– 35 000 EUR na modernizáciu verejného osvetlenia z dôvodu rekonštrukcie elektr. siete VSD a.s. Košice (odstránia sa súčasné stĺpy elektrického vedenia, ktoré pôjde do zeme a preto na týchto uliciach sa vybuduje nové podzemné vedenie verejného osvetlenia s novými stĺpmi) – ide o ul. 1.mája, Nová, Krátka, Družstevná, Novomeského ulica
– 26 000 EUR na rekonštrukciu strechy (nová krytina a zateplenie strechy) meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ulici 16 (nad Face klubom a lekárňou)
– 35 872 EUR na rekonštrukciu Parku Štefánikova – 3. etapa – ide o úpravu okolia materskej školy na Letnej ul. č. 5 – nové spevnené plochy – chodníky, nové oplotenie od evanjelického kostola a nové verejné osvetlenie
– 11 467 EUR – poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. na obnovu mestských lesov (suma zodpovedá vyššie poskytnutej refundácii zo štátneho rozpočtu pre mestské lesy)
– 4 000 EUR – poskytnutie mimoriadnej dotácie pre Gréckokatolícku cirkev (fil. Spišská Belá) na zhotovenie Ikonostasu v gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Belej

– 9900 EUR na opravu spoločných priestorov bytového domu Družstevná 68-70  a Petzvalova 27-28
– 12 500 EUR na rozšírenie a modernizáciu mestského kamerového systému.
Do rozpočtu mesta neboli zatiaľ zahrnuté ďalšie už schválené investičné akcie mesta pre tento rok, nakoľko tie budú zaradené až po schválení hospodárenia mesta za rok 2016 (a teda po zapojení rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta) a po získaní ďalších financií do rozpočtu mesta. To bude mesto riešiť v ďalších zmenách rozpočtu v najbližších mesiacoch počas roka 2017.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X