Aktuality
Počet zobrazení 1K

Mesto Spišská Belá pristúpi k Memorandu s Nadáciou PSK na riešenie mimoriadnych udalostí

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej dňa 8.2.2024 schválilo pristúpenie k Memorandu o partnerstve a spolupráci s Nadáciou PSK pre podporu rodiny. Táto nadácia, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj (PSK), sa už viac ako 4 roky aktívne podieľa na finančnej a nefinančnej pomoci obyvateľom Prešovského kraja, ktorí sa ocitli v núdzi či nepriaznivej situácií.

Pri tejto nadácii je zriadený aj Nadačný fond Nadácie PSK na riešenie mimoriadnych situácií (ďalej len „fond“).  Je to nástroj, ktorým PSK spolu s obcami a mestami kraja pomáha občanom a rodinám pri prekonávaní a odstraňovaní následkov prírodných pohrôm či nepredvídateľných udalostí.

V prípade ak dôjde k mimoriadnej situácii v našom meste, na základe pristúpenia k memorandu a uhradeniu vkladu za daný rok do fondu, bude mať občan s trvalým pobytom v meste nárok na jednorazové vyplatenie príspevku z fondu až do výšky zákonom stanovenej minimálnej mzdy za konkrétny rok (dnes do 750 EUR).

Celkový maximálny úhrn príspevkov pre občanov s trvalým pobytom v konkrétnej obci/meste za príslušný kalendárny rok je 10 – násobok ročného príspevku obce/mesta.

Ročný príspevok obce/mesta do tohto fondu je vo výške 0,10 eur na občana, v prípade mesta Spišská Belá to je spolu 670,70 eur za rok 2024.

(Štefan Bieľak, podpredseda PSK)

Tags: 2024
Najnovšie články