Aktuality
Počet zobrazení 2K

Investície a rekonštrukcie

Mesto Spišská Belá vyčlenilo v rozpočte mesta financie na viacero investícií:

– v oblasti zlepšenia stavu miestnych komunikácií plánujeme v nastávajúcich mesiacoch riešiť investičný dlh na technickej infraštruktúre v meste na úroveň zodpovedajúcu požiadavkám súčasnej doby v snahe zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy, zlepšiť kvalitu životného prostredia. Uvedené chceme dosiahnuť  rekonštrukciou vybraných miestnych komunikácií, a to kompletnou výmenou asfaltového povrchu miestnej komunikácie na časti Kúpeľnej ulici, Družstevnej ulici – od križovatky pri cintoríne po križovatku na Zimnej ulici pri budove bývalej základnej školy/tabakovej továrne a  komplexnou opravou výtlkov na miestnych komunikáciách v meste;

– v oblasti odpadového hospodárstva plánujeme do konca roka uzatvoriť všetky stojiská na zber odpadov;

– ako sme už avizovali,  na sídlisku na Družstevnej ulici prebiehajú stavebné práce pre vybudovanie nového detského ihriska, ktoré by malo byť hotové do konca augusta;

Podali sme žiadosti o získanie finančných prostriedkov, ktoré sú v procese odborného hodnotenia, napr.:

výzva SIEA projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Spišskej Belej -inštalácia fotovoltických panelov, rozpočet projektu: 63 079,22 €, požadovaná výška nenávratného finančného príspevku: 59 925,26 €;

výzva MAS Tatry-Pieniny-LAG  projekt: Bezpečný priechod pre chodcov v Spišskej Belej – Strážkach, rozpočet projektu: 36 459,68 €, požadovaná výška nenávratného finančného príspevku: 30 000 €;

výzva MIRRI projekt: Komunitná záhrada v meste Spišská Belá – 2.etapa – dobudovanie zázemia pre deti – detské ihrisko, workoutová zostava, výsadba zelene,  rozpočet projektu: 130 446,67 €, požadovaná výška dotácie: 123 924,32 €;

výzva Environmentálneho fondu projekt: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Spišská Belá – nákup úžitkového vozidla – valníka, mulčovacej kosačky, rozpočet projektu: 68 150 €, požadovaná výška dotácie: 68 150 €;

výzva MK SR projekt: Spišská Belá, dom meštiansky, Hviezdoslavova 379/21, č. ÚZPF 11668/1-2 – obnova strechy, rozpočet projektu: 20 857 €, požadovaná výška dotácie: 19 800 €;

Pracujeme na príprave investícií ako rozšírenie kapacít ZŠ M.R. Štefánika, zníženie energetickej náročnosti vybraných mestských budov zodpovedajúcich podmienkam výzvy, modernizácia budovy mestského úradu, dobudovanie cyklochodníkov a ich súvisiacej infraštruktúry, vybudovanie zariadenia pre seniorov. Uvedené chceme financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR a OP Slovensko 2021-2027. Pracujeme aj na menších investíciách ako dobudovanie parkovacích miest na Družstevnej ulici pri cintoríne, úpravy chodníkov na ulici Krátkej, rekonštrukcia mosta na cyklochodníku pri Limbe a ďalších. 

Najnovšie články