Interaktívna prednáška venovaná vzdelávaniu pedagógov základných a materských škôl na tému: Triedený zber

Dňa 31.03.2017 sa v Kežmarku uskutočnila interaktívna prednáška venovaná vzdelávaniu pedagógov základných a materských škôl v kežmarskom okrese na tému: Triedený zber. Prednášajúcou bola riaditeľka pre komunikáciu a marketing Ing. Nosálová z Organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK, a. s. Za naše mesto sa prednášky zúčastnili pedagógovia z Materskej školy Mierová, zo Základnej školy J. M. Petzvala, Základnej školy M. R. Štefánika, ako aj zástupcovia Mesta Spišská Belá.

Na prednáške bol predstavený vzdelávací program pre deti a mládež, ktorý je možné uplatniť na rôznych vyučovacích predmetoch a zúčastneným pedagógom bol odovzdaný náučný materiál, ako aj interaktívna hra pre interaktívne tabule s názvom: Hra o triedení. 

Počas prednášky bola spomenutá genéza tvorby odpadov v priebehu historického vývoja človeka. Odzneli aj informácie o tom, aký je v súčasnosti stav odpadu, napr. že na Slovensku sa ročne vyprodukuje v priemere takmer 323 kg komunálneho odpadu na obyvateľa, no z tohto množstva sa recykluje len 8 %. Na skládkach na Slovensku končí až 76 % odpadu, pričom počet prevádzkovaných riadených skládok odpadu s obmedzenou kapacitou je na Slovensku 92 (a nové sa už nepovoľujú). Európska únia produkuje síce viac odpadu, až 515 kg na obyvateľa za rok, avšak recykluje až 39 % komunálneho odpadu (niektoré krajiny recyklujú dokonca nad 50 %, ale iné tento priemer dosť výrazne znižujú). Na záver bolo vysvetlené, čo sa s odpadom po triedení deje.

Učitelia sa tiež dozvedeli, aké dôležité je kompostovanie odpadu, pretože zložka biologického odpadu zaberá až 45 % obsahu zberných nádob z domácností!

Prečo je vlastne potrebné triediť odpad?

  • prispieva sa tak k čistejšiemu životnému prostrediu,
  • odpad je zásobárňou druhotných surovín a šetrí prírodné zdroje,
  • spomaľuje sa rast odpadu, ktorý by inak skončil na skládke odpadu,
  • šetria sa poplatky miest a obcí.

Skúsenosti odborníkov potvrdzujú, že zapojenie škôl a škôlok je nevyhnutné pre zmenu environmentálneho povedomia detí. Uvedomelé deti zas dokážu pozitívne pôsobiť na zmenu stereotypov vo svojich rodinách. Postupná zmena správania, postojov, hodnotovej orientácie a pod., tvorí cestu k priblíženiu sa ochrane životného prostredia (napr. aj formou dôsledného triedenia odpadov). Prírodu je potrebné zodpovedne chrániť najmä pre budúce generácie.

Tu si môže Vaše dieťa vyfarbiť edukatívnu maľovanku s tematikou triedenia odpadu: http://www.triedime.sk/malovanka

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X