Aktuality
Počet zobrazení 475

Informačno-poradenské centrum pre fondy EÚ (EŠIF)

Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)

Prešovský samosprávny kraj vytvoril k 1. októbru 2016 Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej „IPC pre EŠIF“), ktoré je začlenené v Organizačnej štruktúre Úradu Prešovského samosprávneho kraj v rámci Kancelárie predsedu.

Zriadené informačno-poradenské centrum je súčasťou Integrovanej siete informačno-poradenských centier, ktoré zriadil Centrálny koordinačný orgán ako gestor a koordinátor v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014-2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Úlohu Centrálneho koordinačného orgánu plní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. IPC pre EŠIF poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci.

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/integrovana-siet-informacno-poradenskych-centier/

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/predseda/kancelaria-predsedu/oddelenie-ipc/

Najnovšie články