Informácia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR o Africkom more ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR prostredníctvom samospráv sprostredkúva aktuálnu informáciu o vysoko nákazlivej chorobe domácich ošípaných a diviakov – Africkom more ošípaných.

 

Čo je Africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakov:

 • akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov,
 • choroba je prenosná priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat,
 • choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaním v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou,
 • choroba sa u gravidných prasníc prejavuje potratmi,
 • tento mor je charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat,
 • ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat.

 

Chovy ošípaných – prevencia

 • dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém),
 • zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom,
 • rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa
 • zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov,
 • zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím,
 • pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove.

 

Užívatelia poľovných revírov  (diviaky) – prevencia

 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov,
 • neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním (2 m), spálením na mieste úhynu,
 • intenzívny odlov diviačej zveri (selektívny) počas celého roka a vyšetrenie všetkých chorých a podozrivých diviakov,
 • dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii,
 • zákaz prikrmovania diviakov (výnimka iba za účelom vnadenia),
 • dodržiavanie biologických zásad pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov,
 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.

 

Prevenciou prenosu nákazy prostredníctvom ľudského faktora je odhadzovanie zvyškov potravín iba do uzatvárateľných nádob na potraviny! 

Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.

Názov prílohy Odkaz
opatrenia - biofarma Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X