Aktuality
Počet zobrazení 2K

Informácia Mesta Spišská Belá – zmeny a doplnky územného plánu mesta č.5 – predĺženie termínu predkladania požiadaviek na zmenu

Mesto Spišská Belá v priebehu roku 2021 ukončilo  proces  obstarávania  zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta (na podnet žiadateľov), pričom  rozsah týchto zmien bol uzavretý prijatím  uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej č. 189/2019 zo dňa 26.09.2019.

Vzhľadom k prejavenému záujmu niektorých občanov  o zmenu územného plánu, mesto zvažuje  po zistení predbežného záujmu o zmenu územného plánu  o prípadnom započatí procesov jeho obstarávania  v rámci zmien a doplnkov územného plánu Mesta Spišská Belá č.5.

V tej súvislosti  vyzývame občanov – obyvateľov Mesta Spišská Belá o predkladanie požiadaviek a návrhov k uvažovanej zmene územného plánu, aby mesto mohlo požiadavky predložiť príslušnej komisii výstavby, územného plánovania, dopravy, životného prostredia a regionálnej politiky  na  prerokovanie a schválenie a následne aj na rokovanie a schválenie poslancom mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej. Išlo by o prvý pracovný návrh možných (akceptovateľných) zmien, ktorý by bol predložený spracovateľovi tejto zmeny územného plánu.

Keďže v danom prípade by išlo o zmenu vyvolanú  na základe požiadaviek občanov a mesta, bolo by aj financovanie danej zmeny realizované z ich združených finančných prostriedkov a to  alikvotnou časťou na nákladoch spojených s obstarávaním tejto zmeny územného plánu.

Na základe uvedených skutočností vyzývame občanov – obyvateľov Mesta Spišská Belá o predkladanie požiadaviek a návrhov  k uvažovanej zmene územného plánu, v termíne do:

 31.augusta 2023.

 Svoje žiadosti adresujte na Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 272/18, 059 01 Spišská Belá.

Na žiadosti uplatnené po tomto termíne nebude mesto prihliadať.

Ing. Anna Kleinová

Najnovšie články