Aktuality
Počet zobrazení 747

Dva úspešné projekty mestských lesov

Lesy mesta majú dva nové úspešné projekty. Prvý projekt bol podaný v septembri 2015 na základe vyhlásenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020 (podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými a katastrofickými udalosťami – zlepšenie zdravotného stavu lesov) s názvom „Preventívne opatrenia proti škodcom v lesoch mesta Spišská Belá“. Cieľom opatrenia je poskytnutie podpory obhospodarovateľom lesa na zlepšovanie nepriaznivého zdravotného stavu smrečín, zníženie náhodných ťažieb a smeruje k ochrane smrekových porastov, tak aby rozpad nenastal v krátkom časovom období a aby bolo možné postupne tieto smrekové porasty obnovovať vhodnými drevinami a dosiahnuť lepšiu štruktúru porastov. V našich mestských lesoch sú v projekte navrhnuté opatrenia súvisiace s ochranou lesných porastov proti poškodeniu podkôrnym hmyzom a podpňovke – koreňovým hnilobám. Projekt bol schválený Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v auguste 2016 v celkovej sume 54 924 € na obdobie rokov 2016 – 2019. Uvedené finančné prostriedky budú poskytnuté z fondou EÚ (75 % z uvedenej sumy) a zo štátneho rozpočtu SR (20 % z uvedenej sumy) so spoluúčasťou mestských lesov v sume 10 % (5492,40 €).

Druhý projekt Lesy Mesta Spišská Belá podali taktiež v septembri 2015 na základe vydaného spoločného usmernenia medzi Ministerstvom životného prostredia a Ministerstvom pôdohospodárstva pre celé Slovensko, z ktorého vyplýva povinnosť pre Štátnu ochranu prírody vykonávať opatrenia na ochranu lesa proti šíreniu škodlivých činiteľov (podkôrny hmyz) z území s 5. stupňom ochrany prírody (bezzásahové územie), ktorým nebola povolená výnimka na spracovanie náhodnej (kalamitnej) ťažby na území mestských lesov Spišská Belá v roku 2016. V podstate ide o práce spojené so spracovaním podkôrnikovej kalamity – asanačná ťažba spílením, odvetvením a priblížením na odvozné miesto a asanácia aktívnej biomasy (zbytky po ťažbe a približovaní drevnej hmoty). Tieto práce resp. činnosti vykonávali na základe schváleného projektu a zmluvy podpísanej zo Štátnou ochranou prírody v septembri 2016, Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. . V mesiacoch august – september 2016 prebehla kontrola zo strany Štátnej ochrany prírody s následným schválením toho projektu. A teda na základe tohto projektu bude Lesom Mesta Spišská Belá s.r.o. uhradená suma za rok 2016 43 361,16 € do konca roka 2016. Uvedené finančné prostriedky budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR (100 % z uvedenej sumy). Lesy Mesta využijú finančné prostriedky z týchto dvoch projektov na úhradu nákladov spojených s hospodárením v mestských lesoch (najmä s obnovou lesných porastov).

Ing. František Pisarčík, vedúci správy mestských lesov

Najnovšie články