hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 128

Druhá zmena územného plánu mesta bola schválená

Dňa 2. marca 2017 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo zmeny a doplnky č.2 Územného plánu mesta Spišská Belá vrátane Všeobecne záväzného nariadenia mesta (VZN), ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu (po zmenách a doplnkoch č. 2). Návrh tohto nariadenia mesta bol od 15. februára 2017 zverejnený na verejné pripomienkovanie. O navrhovaných zmenách a doplnkoch mestské zastupiteľstvo verejne rokovalo niekoľkokrát počas uplynulého roka. Po niekoľkých mesiacoch zbierania podnetov sa pripravil konečný návrh zmien a doplnkov č.2, ktorý bol verejne prerokovaný dňa 1. decembra 2016. Predmetný návrh bol zároveň zverejnený aj na verejné pripomienkovanie počas lehoty 30 dní. Počas tejto lehoty sa k návrhu vyjadrovali aj všetky dotknuté štátne orgány a inštitúcie. Konečné kladné stanovisko v zmysle stavebného zákona k tejto zmene územného plánu dal Okresný úrad v Prešove.

A čo je obsahom týchto zmien a doplnkov územného plánu ? Ide najmä o tieto zmeny:

1./ zmenila sa podlažnosť stavieb v niektorých častiach mesta (napr. zaviedla sa možnosť zobytnenia podkrovia u 2-podlažných rodinných domov)

2./ zmenili sa niektoré menšie plochy pri rodinných domoch na funkciu bývania (išlo najmä o požiadavky obyvateľov)

3./ presnejšie sa určil koeficient zastavanosti pozemku v niektorých častiach mesta (koľko % pozemku je možné zastavať stavbou/stavbami – na zvyšnej časti pozemku musí zostať zeleň resp. spevnené plochy)

4./ umožnila sa výstavba ďalších 4 rodinných domov v IBV Webera za Novou ulicou (smerom k Belianskym kúpeľom) za podmienky kladného stanoviska po geologickom prieskume – až tento prieskum určí, či sa na daných pozemkoch bude vôbec môcť stavať – ak áno, tak pozemky budú určené len na postavenie bungalovov (prízemných 1-podlažných stavieb) vzhľadom na výšku terénu.

5./ upresnilo sa trasovanie cyklotrasy medzi Spišskou Belou (od Bel. rybníka) a Strážkami (až po k.ú. Kežmarok)

6./ umiestnila sa nová cyklotrasa medzi Spišskou Belou a Slovenskou Vsou – od vodojemu po rieku Biela (Vilbach) – ide o úsek budúcej cyklotrasy Poprad – Kežmarok – Spišská Belá – Podolínec – Stará Ľubovňa s napojením na medzinárodnú cyklomagistrálu Eurovello 11 (v Starej Ľubovni)

7./ v Strážkach sa vytvorila plocha občianskej vybavenosti na ploche medzi miestnym potokom, riekou Poprad a parkom kaštieľa (pre umiestnenie záchytného parkoviska, oddychovej zóny, športového ihriska a novej spoločenskej sály).

8./ v Strážkach sa navrhla možnosť výstavby rodinných domov v lokalite nad Kaštieľom – presnejšie v lokalite za ul. Nad Kaštieľom a pri cintoríne.

9./ v lokalita Šarpanec sa presnejšie vymedzili plochy rekreačnej vybavenosti (agroturistika) a plochy poľnohospodárskej výroby (agrofarma) s vytvorením ochrannej izolačnej zelene (v súvislosti s realizáciou projektu Zemiansky dvor Šarpanec).

10./ Pri navrhovanej výstavbe rodinných domov sa zaviedol minimálny index zelene k celkovej ploche pozemku: pre územie mestského bývania min. 25%, pre územie čistého bývania min. 30% a pre územie vidieckeho bývania min. 35% plochy pozemku

11./ Zaviedli sa nové regulatívy pre reklamné stavby a zariadenia, pričom reklamy nebudú môcť svojím vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ráz, urbanizmus daného priestoru, ohrozovať verejnú bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na pozemnej komunikácii, nad prípustnú mieru obťažovať okolie a obytné prostredie hlukom, tienením alebo osvetlením.

Vyššie uvedený výpočet však nie je úplný. Viac sa dočítate v sprievodnej správe, ktorá je zverejnená v prílohe tohto článku. Všetky zmeny a doplnky sú zachytené v textových a grafických podkladoch, ktoré sú zverejnené na https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/navrh-vseobecne-zavazneho-nariadenia-mesta-c-12017-na-pripomienkovanie/

Názov prílohy Odkaz
ZaD2_Sp_Bela_sprievodna-sprava Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu