Aktuality
Počet zobrazení 1K

Dotazník pre obyvateľov regiónu Vysoké Tatry

Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja zabezpečuje v termíne do 10. februára 2023 zber informácií prostredníctvom dotazníka pre obyvateľov regiónu Vysoké Tatry. Analýza zozbieraných dát bude podkladom Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja. Mesto Spišská Belá ako súčasť uvedeného regiónu preto zverejňuje dotazník a pozýva občanov využiť možnosť vyjadriť výhrady, podnety a návrhy na rozvoj verejnej dopravy v regióne Vysoké Tatry:

PUM regiónu Vysoké Tatry – Dotazník pre obyvateľov regiónu Vysoké Tatry (google.com)

Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie trvá približne 10 minút. Jednoduché otázky sú v dotazníku položené v 5-tich okruhoch: 1. všeobecné otázky (6 otázok), 2. verejná doprava (11 otázok), 3. cyklistická a pešia doprava (9 otázok), 4. zdieľaná mobilita (4 otázky) a 5. automobilová doprava a parkovanie (17 otázok).

Cieľ plánu udržateľnej mobility spočíva vo vzájomnej koordinácii jednotlivých druhov dopravy za účelom zvýšenia kvality života, zvýšenia bezpečnosti, zníženia stupňa znečistenia ovzdušia, zvýšenia atraktivity mestského prostredia ako aj zabezpečenia finančne účinnej a udržateľnej dopravy osôb a tovarov.

Najnovšie články