hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 611

Distribúcia vrecúšok na kuchynský odpad

Mesto Spišská Belá bude prostredníctvom dobrovoľníkov v priebehu mesiaca jún 2021 zabezpečovať distribúciu vrecúšok na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Obyvatelia mesta si kompostovateľné vrecúška budú môcť bezplatne oproti podpisu vyzdvihnúť vo zverejnených termínoch na vstupe do kinosály mesta. Každá domácnosť obrdží jedno balenie (t. j. 26 ks vreciek).

Odovzdávanie uvedených praktických pomôcok na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s návodom ako správne tento druh odpadu triediť, sú benefitom nad rámec zákonom stanovených povinností.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností môžu obyvatelia mesta buď kompostovať vo vlastnom zariadení na kompostovanie, alebo sa zapojiť do nastaveného systému zberu podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá. Po naplnení kompostovateľného vrecka na zber kuchynského bioodpadu ho občania budú môcť odovzdať do špeciálnej hnedej 120 litrovej označenej nádoby nachádzajúcej sa na jednom z dvadsiatich miest v rámci mesta (podľa prílohy uvedeného VZN). Zároveň bude prebiehať aj kontajnerový zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Tento bude pozostávať z odovzdania zozbieraného oleja a tukov bez hrubých nečistôt v uzatvorenej plastovej fľaši v rámci spoločného zberu do 120 litrových nádob označených nálepkou.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu