Aktuality
Počet zobrazení 506

Diskusné fórum primátora mesta s poslancami

Dňa 6. októbra 2016 sa poslanci mestského zastupiteľstva stretli s primátorom mesta na ďalšom diskusnom fóre a takmer 3 hodiny diskutovali o 3 témach.

1./ Prvou témou bolo aktuálne hospodárenie Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. a prijatie takých opatrení zo strany vedenia podniku, aby podnik v tomto roku dosiahol kladný hospodársky výsledok. Problém je však stavebná výroba, ktorá spôsobuje podniku stratu. Podľa vyjadrenia riaditeľa podniku Petra Novajovského, urobili také opatrenia, že mestský podnik bude mať tento rok kladný hospodársky výsledok a teda ukončia tento rok so ziskom za celý podnik. Avšak v prípade strediska stavebnej výroby, by bolo podľa neho úspechom, ak sa aj na tomto stredisku dosiahol kladný výsledok, alebo aspoň vyrovnané hospodárenie.

2./ Druhou témou bola budúcnosť materského školstva v našom meste. Poslanci najprv diskutovali o počte detí v materskej škole a o reálnej potrebe kapacity materskej školy. Primátor poukázal na to, že aj v predškolskom veku nie všetky deti v meste navštevujú materskú školu (nakoľko je to na rozhodnutí rodičov – predškolská výchova nie je povinná). Ale to sa následne prejavuje pri zápise detí do 1. ročníka základnej školy a následnom odklade povinnej školskej dochádzky u detí. Pokiaľ ide o demografický vývoj, je počet detí relatívne pozitívny, otázne je, či rodičia dajú deti do materskej školy. Vo veku 3-6 rokov dnes evidujeme cca 60 detí, ktoré nechodia do materskej školy (len 11 z nich nie je v škôlke pre kapacitné dôvody – u ostatných detí nie je záujem o škôlku). Následne sa diskutovalo o pripravenom projekte prístavby materskej školy na Mierovej ulici a o možných rizikách z realizácie tohto projektu. Jedno riziko predstavuje garancia ďalšieho počtu nových detí v škôlke (okrem tých, ktoré už sú v škôlke) po dobu 5 rokov od vybudovania prístavby je potrebné prijať a udržať ďalších cca 80 detí. Ďalšie riziko je limitovaná výška objemu finančných prostriedkov, ktoré mesto môže získať z fondov EÚ, ktoré však nebudú postačovať na túto prístavbu a budú potrebné ďalšie financie z rozpočtu mesta. Diskutovalo sa aj o možnosti zriadenia cirkevnej materskej školy v našom meste, o jej umiestnení, o podmienkach jej prípadného fungovania a financovania. Cieľom tejto diskusie bolo si vymeniť čo najviac relevantných informácii o tom, čo by znamenalo zriadenie takejto škôlky v podmienkach nášho mesta. Aj táto téma zostala otvorená (zatiaľ bez ďalšieho postupu).

3./ Treťou diskutovanou témou bola plánovaná výstavba hokejbalovej haly v našom meste. Primátor mesta informoval o rôznych technických riešeniach, ktoré má mesto k dispozícii od rôznych firiem zaoberajúcich sa dodávaním montovaných hál. Má ísť o montovanú halu o rozmeroch 65×35 m so šatňami a ďalším potrebným zázemím vo vnútri. Predložené orientačné ponuky však hovoria o celkových nákladoch na úrovni 700-800 tis. EUR, pričom mesto má dnes k dispozícii štátnu dotáciu vo výške 300 tis. EUR. Tak úlohou mesta bude v najbližších týždňoch, či mesiacoch nájsť vhodný model financovania výstavby tejto haly. Na použitie štátnej dotácie vo výške 300 tis. EUR je čas až do konca roka 2018. Táto hala by mala stáť pri futbalovom štadióne (napojená na tribúnu ako jej súčasť) a bude hokejbalovou, ale zároveň aj multifunkčnou halou, čiže prioritne bude slúžiť hokejbalu, ale využívať ju bude možné aj pre iné športy.

Najnovšie články