Ďalšia výstavba rodinných domov v Spišskej Belej a v Strážkach ?

Mesto Spišská Belá v ostatných mesiacoch opätovne eviduje zvýšený záujem o výstavbu rodinných domov (ďalej len „RD“) v našom meste zo strany tak obyvateľov mesta, ale aj z okolitých obcí a miest. Mesto momentálne nedisponuje stavebnými pozemkami a ani súkromný sektor ich nevie poskytnúť v dostatočnom množstve. Vhodné lokality sú síce určené v územnom pláne nášho mesta, ale tieto lokality nie sú pripravené na výstavbu RD.

Mesto má svoje skúsenosti s prípravou stavebných pozemkov, teda s prípravou tzv. IBV-čiek. Za posledných 15 rokov mesto pripravilo cca 120 stavebných pozemkov. Vzhľadom na opätovne narastajúci záujem mesto je ochotné sa podujať pripraviť ďalšie lokality na výstavbu rodinných domov, ale už za iných podmienok, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch. Potvrdilo to aj mestské zastupiteľstvo, ktoré sa touto témou zoberalo v novembri 2016 a odobrilo nižšie uvedený postup.

Ako bolo konštatované, mesto sa nebráni aj tomu, že prípravu IBV-čky zabezpečí súkromný investor, ale bez potrebnej aktivity (pomoci) mesta to ani tento investor nedokáže urobiť.   Preto sa mesto rozhodlo pre aktívnejší prístup, teda mesto bude koordinátorom prípravy výstavby celej IBV (od zastavovacej štúdie až po kolaudáciu inžin. sietí a miestnej komunikácie) za približne týchto podmienok:

1./ Mesto dá spracovať urbanistickú (zastavovaciu) štúdiu na danú lokalitu pre výstavbu rodinných domov (na náklady mesta) – táto štúdia určí vhodnosť výstavby RD v danej lokalite, spôsob umiestnenia rodinných domov, počet stavebných pozemkov, približnú veľkosť pozemkov, veľkosť a umiestnenie verejných priestorov, verejnej zelene a miestnych komunikácii a pod. V prípade potreby mesto dá vypracovať aj geologický prieskum.

2./ Mesto osloví všetkých správcov inžinierskych sietí o ich vyjadrenie k predloženej zastavovacej štúdii a k možnosti výstavby inžin. sietí.

3./ Mesto osloví všetkých vlastníkov pozemkov v tejto lokalite s týmto zámerom, vysvetlí im nižšie uvedený postup a požiada o ich záväzné vyjadrenie – či majú záujem, aby na ich pozemku sa pripravila IBV a za akých podmienok sa realizovala výstavba rodinných domov (napr. či chce vlastník predať pozemok inému záujemcovi, resp. chce sám stavať RD)

4./ Mesto dá na svoje náklady vypracovať jednostupňové projektové dokumentácie pre jednotlivé inžinierske siete a pre miestne komunikácie – ako podklad pre stavebné povolenie – súčasťou týchto dokumentácii bude rozpočet stavebných nákladov na vybudovanie inžinierskych sietí a cesty.

5./ Mesto urobí na svoje náklady verejnú súťaž na výber dodávateľa na vybudovanie týchto inžinierskych sietí a cesty. Na základe takto vysúťaženej ceny sa určí cena za inžinierske siete a miestne komunikácie prepočítaná na 1m² stavebného pozemku. Táto cena sa oznámi všetkým vlastníkom poľnohospodárskych pozemkov (ešte vždy nestavebných pozemkov!).

Až po týchto krokoch sa mesto rozhodne, či pôjde do prípravy IBV alebo nie! Takže realizácia vyššie uvedených krokov ešte neznamená, že sa v danej lokalite budú stavať RD.

6./  Každý vlastník, ktorý bude chcieť predať svoj pozemok (pôdu), bude musieť predať tak, že budúci kupujúci bude musieť zaplatiť cenu za inžinierske siete vrátane cesty (za 1 m²) alebo si vlastník ponechá pozemok na výstavbu pre seba a vtedy zaplatí on cenu za tieto siete vrátane cesty.

7./ Majetkoprávne vysporiadanie:  Mesto nebude odkupovať pozemky od súkromníkov (nato nemá dostatok financií – rozdiel oproti predchádzajúcim IBV), ale mesto scelí všetky pozemky vyhotovením geometrického plánu (na náklady stavebníkov) a zároveň rozparceluje celé územie IBV tak, aby sa vytvorili budúce stavebné pozemky a tiež verejné pozemky na cestu, chodníky a zeleň (každý vlastník pozemku sa bude časťou výmery svojho pozemku podieľať aj na vytvorení spoločných verejných plôch – pozemok pod cestou, chodníkom, verejnou zeleňou – podľa veľkosti svojho pozemku k celkovej ploche IBV).

8./ Vlastníci súčasných poľnohospodárskych pozemkov uzatvoria s mestom nejakú zmluvu o spolupráci, kde sa dohodne tento uvedený postup a na základe tejto zmluvy sa z týchto nestavebných pozemkov stanú stavebné pozemky (zabezpečením napojenia na inžinierske siete) po vydaní územného rozhodnutia.

9./ Každý vlastník si predá svoj pozemok za kúpnu cenu, akú si sám dohodne s kupujúcim. Avšak tento kupujúci (budúci stavebník) musí uhradiť na účet mesta zároveň aj cenu nákladov na výstavbu inžinierskych sietí vrátane miestnej komunikácie. Ak mestu nebude uhradená táto určená cena, mesto nevydá územné rozhodnutie na umiestnenie RD na danom pozemku, nakoľko pozemok nebude mať zabezpečené napojenie na inžinierske siete (nie je zaplatená určená úhrada). A bez tohto rozhodnutia nie je možné vydať stavebníkovi stavebné povolenie na výstavbu RD na danom pozemku.

10./ Mesto bude žiadateľom pre účely územného konania pre umiestenie celej IBV a inžinierskych sietí vrátane komunikácie (mesto dá vypracovať jednostupňovú projektovú dokumentáciu pre územné aj pre stavebné konanie na svoje náklady). Mesto bude stavebníkom v stavebnom konaní pre jednotlivé inžinierske siete vrátane miestnej komunikácie a mesto bude zabezpečovať ich výstavbu, resp. koordináciu ich výstavby. A teda mesto bude garantovať, že inžinierske siete budú vybudované v určených lehotách.

11./ Ako bolo vyššie uvedené, mesto nebude financovať výstavbu inžinierskych sietí a miestnej komunikácie z vlastných financií (z rozpočtu mesta)! Tieto náklady v plnej výške (vopred určenej na začiatku výstavby IBV) budú znášať budúci stavebníci.

12./ Mesto bude zabezpečovať na svoje náklady tzv. inžiniering – to bude hlavná úloha mesta t.j. zabezpečí všetky potrebné vyjadrenia, povolenia, dokumentácie a pod. – uskutoční potrebné rokovania so št. orgánmi, organizáciami a správcami sietí a zabezpečí ich výstavbu vrátane miestnej komunikácie (za vyššie uvedených podmienok).

13./ Náklady, ktoré pôjdu na účet mesta pri každej IBV (ak sa neurčí inak):

– náklady na urbanistickú štúdiu IBV a náklady na geologický prieskum, ak bude potrebný

– náklady na výškopis a polohopis celej lokality

– náklady na vyhotovenie projektových dokumentácii  – na výstavbu sietí a cesty

– náklady na výber proces VO – určenie zhotoviteľa IS a určenie ceny

– náklady na koordinátora prípravy každej IBV za mesto (určený zamestnanec mestského úradu).

Túto prípravu lokality na IBV odhadujeme na min. 12 mesiacov od rozhodnutia mesta začať pripravovať určité územie na výstavbu rodinných domov (skôr sa to procesne nedá stihnúť a aj táto lehota je veľmi ambiciózna a nezávisí len od postupu mesta). Kým sa nezabezpečí vydanie územného rozhodnutia a následne vydanie právoplatných stavebných povolení na inžinierske siete nie je možné začať so žiadnou stavbou (ani prípravnými prácami).

Mesto v najbližšom období plánuje začať prípravu v 3 lokalitách:

1./ lokalita medzi ul. SNP a Lipovou ulicou

2./ lokalita Strážky – Nad Kaštieľom  II.  (preluka medzi súčasnou IBV a tzv. Tehelňou)

3./ lokalita Strážky – Nad Kaštieľom  III. (za ulicou Nad kaštieľom) – viď zmena č.2 územného plánu mesta (najnovšia zmena územného plánu).

Bez vyššie uvedeného postupu nie je možné začať výstavbu rodinných domov v týchto lokalitách. A teda reálne to bude možné najskôr asi v polovici roka 2018.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X