Aktuality
Počet zobrazení 825

„Čierne skládky“

Tak ako aj v iných mestách a obciach, tak i v našom meste sme v poslednej dobe zaznamenali viacero  „čiernych skládok“ to znamená, uloženie odpadu na iné miesto ako je na to určené. Touto cestou chceme upozorniť obyvateľov, že verejné priestranstvá v našom meste sú monitorované. Za pomoci kamier a fotopascí sa nám podarilo odhaliť identitu občanov, ktorí zhromažďovali odpad takýmto spôsobom v intraviláne mesta. Následne prebehlo konanie, v ktorom pôvodcom odpadu bol preukázaný skutok a nariadená úhrada za odstránenie nelegálnej skládky, čo v konečnom dôsledku predstavovalo sumu necelých 500 Eur. Nakoľko ide o značnú sumu, prosíme touto cestou občanov nášho mesta, aby odpady triedili a ukladali ich na miesta na to určené. Takto predídeme vzájomným konfrontáciám a nepríjemnostiam, ktoré takéto konania obnášajú.

V súvislosti aj s touto udalosťou vás chceme opätovne informovať, že naša samospráva v spolupráci s Mestským podnikom Spišská Belá prevádzkuje zberný dvor, kde fyzické osoby môžu odovzdať bezplatne vytriedené zložky komunálneho odpadu, čiže odpad z domácností ako obaly z kovu a kompozitné obaly, plasty, sklo, biologicky rozložiteľný odpad okrem kuchynského odpadu a kuchynských olejov.

Taktiež je možné odovzdať opotrebované pneumatiky a to bezplatne predajcovi alebo distribútorovi pneumatík, teda do akejkoľvek predajne, ktorá pneumatiky ponúka, alebo v pneuservise a to bez ohľadu na miesto kúpy, značku, veľkosť pneumatík alebo spôsob a dátum uvedenia pneumatík na trh.

Ďakujeme, že nakladáte s odpadmi zodpovedne.

Najnovšie články