Aktuality
Počet zobrazení 364

Certifikát za rok 2023

Aj Mesto Spišská Belá, ako súčasť systému ENVI – PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, má svoj podiel na celkovej úspore produkcie CO2, ktorú ENVI – PAK za rok 2023 dosiahol v množstve 61 388 000 kg. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by prešlo 227 476 773 km, a teda 5 676-krát obišlo zemeguľu. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych OZV združených v asociácii PRO EUROPE.

Cieľom systému ENVI – PAK je, aby narastalo množstvo triedeného zberu s dôrazom na čo najvyššiu mieru jeho zhodnotenia a recyklácie. Napriek celoslovenskému trendu poklesu vyzbieraných  a zhodnotených množstiev odpadov sa podarilo udržať nadpriemernú mieru zberu, a to  v rozsahu 56,93 kg na obyvateľa, čo je o 3,33 kg viac ako celoslovenský priemer. Z vyzbieraných množstiev bolo až 97% zhodnotených alebo  zrecyklovaných. Až 96% zhodnotenia odpadov sa uskutočnilo  rámci  Európskej únie a Slovenska, čím bol dosiahnutý cieľ šetriť prírodné zdroje a zároveň eliminovať najazdené kilometre pri preprave odpadu do tretích krajín.

Najnovšie články