Aktuality
Počet zobrazení 1K

Aprílový zápis do 1. ročníka čaká na vyše 90 detí z mesta

Školská dochádzka je na Slovensku povinná.  Rodič (zákonný zástupca) musí prihlásiť dieťa s trvalým pobytom na Slovensku  na plnenie školskej dochádzky v základnej škole v kalendárnom roku, v ktorom  dieťa dovŕšilo/dovŕši vek 6 rokov (k 31. augustu).  Určujúcim kritériom je teda vek a trvalý pobyt dieťaťa na území Slovenskej republiky (nie jeho občianstvo).

Je žiaduca osobná účasť rodiča a dieťaťa na zápise.  Zápis detí  do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025 sa v Spišskej Belej uskutoční  v utorok 2. apríla 2024 a v stredu 3. apríla 2024 v čase od 14.30 do 17.30 hod. v oboch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá – v ZŠ Jozefa Maximiliána Petzvala a v ZŠ Milana Rastislava Štefánika. Termín a časy konania zápisu určuje mestským zastupiteľstvom prijaté VZN č. 7/2015.

Rodičia majú povinnosť prihlásiť dieťa do ZŠ bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo alebo nedosiahlo školskú zrelosť. Ak ešte dieťa nie je spôsobilé nastúpiť na plnenie povinnej školskej dochádzky a  je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (v materskej škole), aj tak má prísť dieťa (za sprievodu rodičov) do základnej školy na zápis. Povinnosť zápisu sa týka aj detí, ktoré v školskom roku 2023/2024 nenavštevovali materskú školu. V prípade, že zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu obec uloží pokutu vo výške od 30 do 331,50 eura, a to aj opakovane.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (v tzv. spádovej škole), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie (iba v tom prípade, ak má voľné kapacity).

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosahuje školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy (nie riaditeľ základnej školy) rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Podkladom na rozhodovanie riaditeľa materskej školy je písomný súhlas príslušného poradenského zariadenia, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonných zástupcov. Ak dieťa ani po absolvovaní pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne plniť povinnú školskú dochádzku najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku.   Najneskôr v siedmich rokoch teda musí každé dieťa s trvalým pobytom na Slovensku nastúpiť na povinnú školskú dochádzku.

Ak zákonný zástupca uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, je povinný  pri zápise dieťa do ZŠ informovať riaditeľa ZŠ o tejto skutočnosti. Ak riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, zákonný zástupca (rodič) predloží ZŠ fotokópiu rozhodnutia riaditeľa MŠ o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Aj v prípade, že rodič požiada o prijatie dieťaťa na tú istú ZŠ ako v predchádzajúcom roku, tak riaditeľ príslušnej ZŠ rozhoduje o prijatí do ZŠ nanovo, teda v takom prípade musí rodič svoje dieťa zapísať opäť.

Návrat dieťaťa do materskej školy, ktoré bolo prijaté na základné vzdelávanie a stane sa žiakom základnej školy, nie je možný.

Prihlášku na zápis je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe. Prihláška je podaná a platná, ak je podpísaná oboma rodičmi. Počet podaných prihlášok nie je obmedzený, zároveň však platí, že dieťa plní povinnú školskú dochádzku len v jednej základnej škole. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

O prijatí dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2024. Rozhodnutie doručí zákonným zástupcom. Následne do 30.  júna 2024 zašle riaditeľ základnej školy zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Podrobnosti o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v 1. ročníku v školskom roku 2024/2025 v základných školách mesta Spišská Belá nájdete na webe ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika.

 

Najnovšie články