Aktuality
Počet zobrazení 784

Ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie

„EPIKETA“ – užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie

 

Nákup potravín a návšteva obchodov

 • Ak môžete, využite možnosti nákupu online a donášky potravín až ku dverám.

 • Do predajne vstupujte s premysleným nákupným zoznamom, aby ste v priestore s inými ľuďmi trávili čo najmenej času.

 • Nakúpiť by mal ísť len jeden člen domácnosti a pokiaľ je to možné, nevoďte do obchodu deti.

 • Snažte sa vyhýbať špičke a nakupujte najmä v čase, kedy sa v predajniach zvykne pohybovať menej ľudí. Rešpektujte čas vyhradený na nákupy rizikových skupín.

 • Seniorov nad 65 rokov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím prosíme, aby v záujme ochrany svojho zdravia využívali nákupný čas pre nich vyhradený.

 • S personálom a inými zákazníkmi komunikujte iba v nevyhnutnom rozsahu.

 • Noste správne nasadený respirátor, prekryté majte ústa aj nos. Pri vstupe do predajne si dôkladne vydezinfikujte ruky alebo si nasaďte rukavice.

 • Rešpektujte pokyny zamestnancov predajne a sledujte značenie, ktoré napomáha dodržiavať potrebné rozostupy.

 • Nenarúšajte osobný priestor iných ľudí pri regáloch a pri pokladni. Ak je v uličke viac ľudí, vráťte sa po tovar neskôr.

 • Dotýkajte sa iba toho tovaru, ktorý plánujete kúpiť.

 • Kým si neumyjete/nedezinfikujete ruky, snažte sa nedotýkať svojej tváre.

 • Pri nákupe použite samoobslužné skenery, ak je to možné, váš nákup bude rýchlejší.

 • Uprednostňujte bezkontaktnú platbu.

 • Po východe z obchodu vyhoďte rukavice (z rúk si ich stiahnite tak, že ich vyvrátite aby vonkajšia strana rukavíc zostala vo vnútri) a  opäť  si vydezinfikujte ruky.

 • Ak budete nútení využiť toaletu v obchode (nákupnom centre), snažte sa čo najmenej dotýkať povrchov, následne si dôkladne umyte a vydezinfikujte ruky.


Spoločné bytové priestory a výťah

 • V spoločných priestoroch bytoviek sa pohybujte s riadne nasadeným respirátorom, ktorý prilieha na pokožku tváre a prekrýva nos a ústa. Chránite tým seba aj svojich susedov, ktorí môžu patriť do rizikovej skupiny.

 • Používanie výťahu odporúčame obmedziť v maximálnej možnej miere, prípadne sa mu celkom vyhnúť, ak je to možné.

 • Dôrazne neodporúčame, aby sa vo výťahoch viezli súčasne osoby z rôznych domácností.

 • V spoločných priestoroch bytového domu trávte iba nevyhnutné minimum času.

 • Po kontakte s plochami, ktorých sa dotýkajú iní ľudia (kľučky, madlá, tlačidlá vo výťahu) sa nedotýkajte tváre. Čo najskôr si dezinfikujte alebo umyte ruky.


Verejná doprava

 • Cesty mimo bydliska podnikajte len v nevyhnutných prípadoch.

 • Ak je to možné, cestovné lístky si zabezpečte vopred, v prípade pravidelných ciest využívajte predplatné lístky. Ak je nevyhnutné kupovať si lístok u vodiča, využite bezkontaktnú platbu, ak to dopravca umožňuje.

 • Snažte sa cestovať v čase mimo špičky.

 • Na zastávkach udržujte čo najväčší odstup od ostatných ľudí.

 • V uzavretých priestoroch autobusových a železničných staníc sa zdržiavajte len na nevyhnutný čas.

 • Nezabúdajte, že vo vozidlách verejnej dopravy je povinné nosenie respirátora, čiže v MHD, ale aj v prímestských a diaľkových autobusoch a vo vlakoch.

 • Snažte sa čo najmenej dotýkať povrchov vnútri vozidiel. Usádzajte sa čo najďalej od iných pasažierov.

 • Nie je vhodné rozprávať sa so spolucestujúcimi, ktorí s vami nežijú v spoločnej domácnosti.

 • Minimalizujte čas strávený vo vozidle MHD, napríklad vystúpte skôr.

 • Najmä na kratších vzdialenostiach nejedzte a nepite. V prípade dlhších ciest si pred občerstvením vydezinfikujte ruky. Respirátor si nasaďte ihneď po tom, ako dojete či dopijete.


Pobyt na pracovisku:

 • V čase nepriaznivej epidemickej situácie by ste mali byť osobne na pracovisku iba v prípade, ak povaha vašej práce neumožňuje prácu z domu.

 •  V žiadnom prípade nechoďte na pracovisko po rizikovom kontakte či s akýmikoľvek príznakmi akútneho respiračného ochorenia.

 • Ak sa u vás objavia príznaky až keď ste v práci, okamžite o tom informujte nadriadeného a izolujte sa od kolegov či klientov.

 • Ak nemôžete byť na pracovisku či v kancelárii sami, majte v spoločnosti kolegov správne nasadený respirátor a majte dostatočné rozostupy, ak to priestor dovoľuje. Respirátor si nesnímajte na miestach, kde je zvýšený pohyb osôb (napríklad chodby, toalety, kuchynka).

 • Používanie výťahov obmedzte v maximálnej možnej miere. Odporúčame, aby sa kapacita výťahov znížila aspoň na štvrtinu maximálne povoleného počtu osôb.

 • V najvyššej možnej miere obmedzte fyzický kontakt s klientmi alebo spolupracovníkmi (porady, konferencie) napríklad využívaním online technológií alebo telefonickej komunikácie.

 • Porád, ktoré prebiehajú prezenčne, by sa mali zúčastňovať iba tie osoby, ktorých prítomnosť je nevyhnutná.

 • Vyhýbajte sa miestam, kde dochádza k nadbytočnému zhromažďovaniu pracovníkov v spoločných priestoroch.

 • Nestravujte sa spoločne v kuchynke, kantíne, jedálni alebo inom priestore.

 • Často a dôkladne vetrajte. Pri vstupe do miestnosti odporúčame otvoriť okná na cca 15 minút, a to najmä vtedy, keď sa tam predtým zdržiavalo viacero ľudí.

 • Nevstupujte do osobnej zóny kolegov a nedotýkajte sa predmetov (myš, klávesnica, písacie či kancelárske potreby, iné pracovné nástroje), ktoré používajú iné osoby. Dbajte na dezinfekciu dotykových a často používaných plôch.

 • Nepodceňujte častú a dôkladnú hygienu rúk.


Služobná cesta:

 • Pracovné cesty vykonávajte iba v prípadoch, kedy je vaša osobná účasť skutočne nevyhnutná. Vždy uprednostňujte komunikáciu na diaľku.

 • Prestávky počas cesty si robte na málo frekventovaných miestach a vyhnite sa kontaktu s inými ľuďmi.

 • Ak musíte prenocovať v hoteli alebo v ubytovni, overte si, že prevádzkovateľ nevystavuje hostí zbytočnému riziku, dodržiava protiepidemické opatrenia a zvýšil hygienický štandard.

 • Mimo izby, v ktorej ste ubytovaní, majte vždy riadne nasadené rúško alebo respirátor.

 • Obmedzte kontakt s plochami, ktorých sa dotýka väčší počet ľudí; ak sa ich dotknete, čo najskôr si umyte/dezinfikujte ruky.

 • Bežná prevádzka hotelových barov alebo reštaurácií je zakázaná, nezdržiavajte sa v týchto priestoroch. Občerstvenie konzumujte na izbe.

 • Nevyužívajte doplnkové služby hotelov, pri ktorých môžete prichádzať do kontaktu s ďalšími ľuďmi. V akýchkoľvek spoločných priestoroch hotela trávte iba nevyhnutný čas.

 • Namiesto výťahov radšej choďte po schodoch, resp. nenastupujte do výťahu s cudzími osobami.


Stretnutia s členmi iných domácností

 • Dlhodobá izolácia je psychicky vyčerpávajúca, snažte sa s rodinou a priateľmi pravidelne kontaktovať aspoň telefonicky alebo online.

 • Ak sa u vás objavili akékoľvek príznaky ochorenia, ostaňte doma v izolácii.

 • S osobami mimo spoločnej domácnosti sa stretávajte iba v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch, stretnutia je potrebné obmedziť iba na nutnú starostlivosť o blízku osobu.

 • Vopred si vyjasnite pravidlá, ktorými počas stretnutia znížite riziko prenosu vírusu a trvajte na ich dodržaní.

 • Vždy uprednostnite stretnutie v exteriéri s dodržaním aspoň dvojmetrových rozostupov. Vyhýbajte sa miestam, kde sa stretávajú ľudia z viacerých domácností, o ktorých režime a aktivitách nemáte dostatok informácií.

 • Nezúčastňujte sa stretnutí po návrate zo zahraničia, využite kontakt na diaľku.

 • Keď opatrenia umožnia stretávať sa aj s osobami mimo vašej domácnosti, minimalizujte riziko, že nákazu zanesiete medzi inak neprepojené skupiny ľudí. Medzi stretnutiami nechajte uplynúť aspoň 14 dní, čo je horná hranica inkubačnej doby vírusu.

 • Nespoliehajte sa iba na negatívny výsledok testu alebo na nedávne očkovanie. Ak nemáte dostatočné rozostupy, alebo ste spolu v jednej miestnosti s osobou z inej domácnosti, majte naďalej nasadené rúško či respirátor.


Parky a detské ihriská

 • Rešpektujte nariadený zákaz vychádzania.

 • Navštevujte parky, ktoré sú v okolí vášho bydliska. Nepresúvajte sa za rekreáciou pomocou hromadnej dopravy.

 • Dodržiavajte odstup od iných rodičov a detí, noste riadne nasadené rúško či respirátor.

 • Ak je park či priestranstvo zaplnené ľuďmi natoľko, že je náročné zachovávať aspoň dvojmetrové rozostupy, zvoľte si na rekreáciu menej zaplnené miesto.

 • Športujte samostatne alebo s ľuďmi z vašej spoločnej domácnosti.

 • Každú návštevu detských ihrísk zvážte do dôsledkov. Ak sa predsa len vyberiete na ihrisko, naveďte svoje dieťa k menej kontaktnej hre a motivujte ho dodržiavať hygienické opatrenia.

 • Nedeľte sa o predmety (napríklad hračky, športové náčinie) s osobami mimo vašej domácnosti.


Opravy a technický servis v domácnosti

 • Do svojej domácnosti vpúšťajte iba pracovníkov s riadne nasadeným respirátorom. Respirátor si nasaďte aj vy.

 • Požiadajte technikov, aby si hneď po vstupe do bytu umyli alebo vydezinfikovali ruky. Ak použijú vašu kúpeľňu, na vysušenie rúk im dajte jednorazové papierové utierky, kúpeľňu potom vydezinfikujte.

 • Nekontrolované časti bytu uzavrite a v čase návštevy požiadajte ďalších členov domácnosti, aby v nich zotrvali počas kontroly či údržby – najmä rizikové osoby.

 • Nepribližujte sa k technikom, ak to nie je nevyhnutné. V priestoroch výkonu práce zabezpečte prítomnosť len jednej osoby z rodiny (ak je to možné), ktorá podľa možnosti bytu dodržuje 2-metrový odstup od technikov.

 • Zabezpečte priebežné vetranie v priestore, kde sa nachádzajú technici.

 • Obmedzte komunikáciu iba na najnutnejšie informácie.

 • Po vykonaní prác dôkladne vyvetrajte priestory, v ktorých sa zdržiavali pracovníci a vydezinfikujte dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu plochy, ktorých sa technici dotýkali; odporúčame krátkodobé, ale účinné a opakované vetranie priestoru interiéru bytu.


Knižnice
:

 • Uprednostnite digitalizované tituly pred tlačovinami.

 • Vždy, keď je to možné, využite online rezervácie titulov a do knižnice si ich príďte už len vyzdvihnúť.

 • Snažte sa využiť všetky dostupné možnosti, ktoré minimalizujú priamy kontakt s personálom alebo inými návštevníkmi knižnice – napríklad výdaj objednaných kníh cez „okienko“ alebo boxy na vrátenie kníh.

 • Pred prevzatím a vrátením kníh si umyte alebo dezinfikujte ruky a počas návštevy knižnice majte po celý čas riadne nasadené rúško alebo respirátor.


Zdravý životný štýl

 • Konzumujte vyváženú zdravú stravu, najmä u detí zaraďujte do jedálnička ovocie a zeleninu (obsahujú dôležité vitamíny a minerály), nízkotučné mliečne výrobky (obsahujú vitamín D), orechy (obsahujú zinok), strukoviny, celozrnné pečivo a biele mäso (obsahuje dôležité aminokyseliny),
 • Venujte sa pohybu v čo najvyššej možnej miere, podporujte pohyb aj u detí (deti 3- až 6-ročné by mali tráviť v pohybe aspoň 2 až 4 hodiny, staršie deti najmenej hodinu),

 • Snažte sa zvládať stres relaxačnými technikami; u detí je potrebné vytvárať bezpečný režim v domácom prostredí, neprenášať na ne stresové situácie, budovať u nich pocit bezpečia a dôvery v rodinnom kruhu,

 • Dodržiavajte zásady hygieny; u detí budujte a pestujte hygienické návyky (časté umývanie rúk) od najútlejšieho detstva;

 • Dodržiavajte vhodný spánkový režim, nakoľko dlhodobý nedostatok spánku vedie k vzniku úzkosti a depresií.

 

Zdroj: ÚVZ SR – https://www.uvzsr.sk/ako-sa-spravat-pocas-pandemie

Najnovšie články