Akadémia belianskych pedagógov

Mesto Spišská Belá si aj tento rok uctilo všetkých učiteľov, ktorí buď stále aktívne pôsobia v našich belianskych školách alebo v nich pôsobili v minulosti. Pozvanie od primátora Spišskej Belej Štefana Bieľaka na Slávnostnú akadémiu belianskych pedagógov prijalo približne 90 učiteľov, ktorí sa 27. marca 2017 stretli v popoludňajších hodinách v priestoroch mestskej kinosály, aby spoločne oslávili ich veľký sviatok, Medzinárodný deň učiteľov. Prvé minúty akadémie patrili novozaloženej žiackej ľudovej hudbe  Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej.
Táto slávnostná akadémia je už tradične spojená s oceňovaním pedagógov, ktorí svojou prácou s deťmi prispeli alebo stále prispievajú k rozvoju vzdelávania a výchovy v meste Spišská Belá. Ocenenia pedagógom odovzdal v mene primátora mesta, ktorý sa podujatia z vážnych zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť,  viceprimátor Jozef Kuna.
Prvé ocenenia sa odovzdávali pedagógom, ktorí sú už v dôchodkovom veku. Tí si prevzali ako ocenenie za svoju dlhoročnú činnosť finančný dar, ďakovný list a kyticu.

Ocenení pedagógovia v dôchodkovom veku:

Mgr. Jolana Adamjaková, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka ZŠ. J. M. Petzvala Mgr. Anna Rothová.
Mgr. Elena Pitoniaková, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika Mgr. Elena Stachová.
Edita Sisková, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka Materskej školy na Mierovej ulici Margita Labisová.
Eva Ležáková, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka ZUŠ Mgr. Zuzana Pavličková.

Priedel medzi ďalším oceňovaním patril opäť žiakom ZUŠ. Po tejto príjemnej hudobnej pauze sa pristúpilo k oceňovaniu pedagógov, ktorí stále aktívne prispievajú k rozvoju vzdelávania a kultúry v našom meste. Tí si prevzali ako poďakovanie za túto činnosť ďakovný list, finančný dar a kyticu.

Ocenení stále aktívni pedagógovia:

ZŠ J. M. Petzvala:

Mgr. Soňa Fodorová je učiteľkou 1. stupňa v ZŠ J. M. Petzvala. V tunajšej škole pôsobí 18 rokov a v tomto školskom roku je triednou učiteľkou 2. A triedy. Na potreby žiakov reaguje citlivo a s porozumením. Je prístupná a ústretová aj v komunikácii s rodičmi. Svojich žiakov pripravuje na rôzne súťaže – literárne, matematické i umelecké, v ktorých dosahujú veľmi dobré výsledky. Žiakov zapája do rôznych projektov, čím obohacuje vyučovanie o nové prvky. Vedie krúžok Detský počítačový svet. Je vedúcou školskej knižnice, prostredníctvom ktorej organizuje rôzne aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti, do ktorých zapája aj rodičov a starých rodičov. V tomto školskom roku žiakom našej školy sprostredkovala stretnutia so zaujímavými a známymi ľuďmi – zaslúžilým umelcom a spisovateľom Jánom Beňom, propagátorom čítania Tiborom Hujdičom, pozvala starých rodičov na netradičnú hodinu čítania u druhákov. Na chodbe školy vytvorila čitateľský kútik, ktorý si žiaci hneď obľúbili a prestávky si krátia čítaním kníh alebo rozhovormi o nich. Takýmito aktivitami sa snaží budovať u žiakov kladný vzťah ku knihám a k čítaniu. Že sa jej to darí, dokazuje stúpajúci počet výpožičiek kníh v školskej knižnici. Vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti dosahuje veľmi dobré výsledky. Svoju prácu zvláda s pozitívnou energiou, úsmevom, humorom a s veľkým srdcom.

ZŠ M. R. Štefánika:

Mgr. Darina Sekeráková v škole pôsobí od roku 2005. V tomto školskom roku je triednou učiteľkou v štvrtom ročníku. Veľmi úspešne využíva rôzne vzdelávacie stratégie, ktoré vyhovujú individuálnym potrebám všetkých žiakov, rešpektuje rozdielne spôsoby učenia sa a tým žiakov motivuje k ďalšej práci. Stále navodí priateľskú a pozitívnu atmosféru. Veľmi efektívne využíva svoje odborné zručnosti a vedomosti vo výchovno-vzdelávacom procese. Podieľala sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu. Našu školu reprezentuje aj výrobou propagačných materiálov našej školy. Aktívne sa podieľa na živote školy zapájaním sa do takmer všetkých školských aj mimoškolských aktivít. Tvorí vlastné a nápadité učebné materiály, didaktické testy a učebné pomôcky.
Je výtvarne veľmi nadaná, dokáže u žiakov vzbudiť záujem, motiváciu, iniciatívnosť a kreativitu, čo sa prejavuje aj v rozličných výtvarných a umeleckých súťažiach – ako napríklad – Moje budúce povolanie, Hovorme o jedle, Vesmír očami detí. Vo výtvarnej súťaží, ktorú vyhlásila slovenská vodárenská spoločnosť Veolia získali s triedou pekné 2. miesto. Svojou kreativitou a nápaditosťou si spoločne vybojovali 1. miesto v súťaži Európsky týždeň mobility.
Tiež pripravuje žiakov na matematické a vedomostné súťaže – Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Všetkovedko. Recitačné súťaže – Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Slovenčina moja… Okrem týchto súťaží vedie žiakov aj k separovaniu odpadu Zber viečok od jogurtov značky Sabi, zber starého papiera, ku charitatívnej činnosti – vianočná tržnica, k úcte k starším – každoročne pripravia stretnutie pre starých rodičov. V popoludňajších hodinách sa venuje žiakom a rozvíja u nich cit k umeniu na krúžku Farebná pastelka.Pani učiteľka je príjemná a spoľahlivá kolegyňa.
Touto cestou jej chceme poďakovať za jej vytrvalú prácu a popriať jej veľa síl a trpezlivosti do ďalších rokov.

Špeciálna základná škola:

Mgr. Edita Modlová pôsobí v Špeciálnej základnej škole v Spišskej Belej od roku 2010, avšak zanietenej práci s deťmi sa venuje niekoľko rokov.
S láskou, trpezlivosťou, pochopením, úsmevom a vždy dobrou náladou pracuje so žiakmi hlavne v predmetoch pracovné vyučovanie a etická výchova. Odmenou za jej prístup je, že sa žiaci obracajú na ňu s dôverou, obdivom, rešpektom a úctou. Už tradíciou v Špeciálnej základnej škole sú výtvarné projekty, v ktorých úspešne spolupracovala a dva projekty aj samostatne viedla. Svoje nadšenie pre výtvarné umenie preniesla aj na svojich zverencov a výsledkom jej snaženia a tvorivej práce boli hodnotné umelecké objekty.

Materská škola

Ivana Šimoňáková pracuje v materskej škole od apríla 2002. Dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti mimoriadne dobré výsledky. Aktívne sa zapája do mimoškolských súťaží a ďalšej mimoškolskej činnosti – príprava besiedok, účasť a aktívna príprava detského folklórneho festivalu „Beliansky škovránok“, rôznych športových aktivít. Svoju prácu vykonáva svedomite a k spokojnosti svojich nadriadených. K deťom má veľmi vrúcny a prívetivý vzťah. Aktívna je aj spolupráca s rodičmi. V kolektíve zamestnancov je veľmi obľúbená pre svoju príjemnú povahu, prístupnosť, ústretovosť a bezprostrednosť.

Umelecká základná škola

Mgr. Michal Paľko v umeleckej škole pôsobí od roku 2014 a za toto obdobie stále naplno využíva svoj talent, osobnostné vlastnosti a zručnosti v prospech šírenia dobrého mena školy. Svojim tvorivým a inovatívnym prístupom k dramaturgii verejných koncertoch školy prináša vždy nové nápady, ktoré obohacujú kultúru nášho Mesta. Jeho umelecká kariéra každým dňom stúpa. Okrem medzinárodných koncertných pódií účinkuje aj na kultúrnych akciách organizovanými okolitými inštitúciami a to naozaj na mimoriadnej umeleckej úrovni.
Ako učiteľ vnáša do prostredia našej školy úžasnú klímu svojim dôvtipom a cennými interpretačnými radami. Vždy nezištne a ochotne pomôže a poradí v akomkoľvek rozsahu a je nápomocný pri mimoriadnych potrebách školy. Aj vďaka Mgr. Paľkovi sa umeleckej škole podarilo po dlhých rokoch znovuoživiť predmety ako spevácky zbor, komorný orchester, tanečnú kapelu a ľudovú kapelu. Všetky tieto telesá fungujú už druhý rok pod jeho vedením a tešíme sa záujmu žiakov zo spoločného muzicírovania. Skladby pre tieto telesá upravuje a komponuje osobne počas voľna a víkendov na mieru našim žiakom začo mu patrí veľké poďakovanie. Zároveň mu prajeme množstvo ďalších hudobných nápadov.

Krásnu bodku za týmto slávnostným podujatím dala žiacka ľudová kapela ZUŠ. Na úplný záver programu prijali zúčastnení pedagógovia pozvanie na neformálne posedenie do belianskej reštaurácie V mlyne.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X