Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie IBV Okružná – miestna komunikácia

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967  Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zverejňuje verejnú vyhlášku – stavebné povolenie na stavbu “IBV Okružná ulica v Spišskej Belej – 48 samostatne stojacich rodinných domov, miestna komunikácia a inžinierske siete: SO 06 – Miestna komunikácia” s jej umiestnením na pozemkoch parc. č. KN”C” 8551/10, 8551/14, 8551/23, 8551/82 a 8551/84 v katastrálnom území Spišská Belá, šírkového usporiadania kategórie MO 7/30 s obojstrannými zelenými pasmi oddelenými od komunikácie zvýšenými obrubníkmi, funkčnej triedy C3 s obmedzeným prístupom nákladných vozidiel.

Názov prílohy Odkaz
VV miestna komunikácia - IBV Okružná Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...