hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 119

Stanovisko k záverečnému účtu 2021

Stanovisko  hlavnej  kontrolórky

k  záverečnému  účtu  mesta  Spišská  Belá  za  rok  2021

      Záverečným účtom mesta rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie mesta za príslušný kalendárny rok.

Podľa   § 18f  ods. 1 písm. c) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám  odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Spišská Belá za rok 2021. Účelom a cieľom stanoviska je odborné posúdenie všetkých  aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021 som spracovala na základe zverejneného materiálu Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2021 a podľa ostatných dostupných materiálov.

 A.  Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu

Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2021  je predložený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t. j. do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

 1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

      Návrh záverečného  účtu  mesta  Spišská Belá  za rok 2021 je spracovaný v súlade  so  zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 6/2009, ktorým sa vydávajú zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Belá.

 1. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

      Vyvesením záverečného účtu na úradnej tabuli mesta a webovom sídle (www.spisskabela.sk)  od 10. 5. 2022   bola splnená povinnosť uložená  ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a  § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách. Návrh rozpočtu má byť pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia alebo odborná verejnosť.

 1. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

Mesto si dalo overiť účtovnú závierku audítorom podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách a  § 9 ods. 4 zákona  o obecnom zriadení. Audit vykonala audítorská spoločnosť       R V M audit s.r.o. Dubovická Roveň 659/26, Lipany,   UDVA  licencia č. 432, kľúčový štatutárny audítor Ing. Viera Ružbašská, UDVA licencia č. 1234.

 1. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený   návrh   záverečného účtu  obsahuje  povinné  náležitosti  podľa § 16 ods. 5  zákona o rozpočtových pravidlách a to:

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

b) bilanciu aktív a pasív

c) prehľad o stave a vývoji dlhu

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

g) hodnotenie plnenia programov mesta

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatreniami MF, ktoré sú záväzné pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. V súlade s týmito právnymi predpismi sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami a pasívami.

B. Zostavenie záverečného účtu

Mesto   pri  zostavení  záverečného   účtu   postupovalo  podľa  § 16  ods. 1   zákona o   rozpočtových   pravidlách   územnej  samosprávy   a   po  skončení   rozpočtového  roka    údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu  za rok 2021. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, ďalej  usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtu vyššieho územného celku.

 1. Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2021

Finančné hospodárenie mesta Spišská Belá sa v roku 2021 riadilo rozpočtom, ktorý   bol   schválený uznesením  mestského  zastupiteľstva č. 142/2020  dňa 10. 12.2020. Rozpočet bol  schválený ako vyrovnaný,  príjmy aj výdavky v objeme 8 226 868,- eur.  V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2021 zostavený v členení na:

a)  bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky:

bežné príjmy ………………………………………………………………       6 693 705 eur

bežné výdavky ……………………………………………………………       6 435 479 eur

prebytok …………………………………………………………………….           258 226 eur

 

b)  kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky:

kapitálové príjmy ………………………………………………………..       1 077 636 eur

kapitálové výdavky ……………………………………………………..         789 906 eur

prebytok ……………………………………………………………………          287 730 eur

 

Spolu prebytok rozpočtu……………………………………………….           545 956 eur

 

c)    finančné operácie:

finančné operácie príjmové ………………………………………….          455 527 eur

finančné operácie výdavkové ………………………………………       1 001 483 eur

schodok …………………………………………………………………….      –  545 956 eur

V priebehu rozpočtového roku 2021 bolo prijatých 10 rozpočtových opatrení, ktorými bol  schválený rozpočet zmenený. Najvýznamnejšie zmeny rozpočtu v časti príjmov:

–   zvýšenie bežných grantov a dotácií pre školstvo  vo výške 164  tis. eur

–   zvýšenie kapitálových príjmov –  dotácie na rekonštrukciu cyklist. mosta  –  25 tis. eur

dotácia na modernizáciu atletickej dráhy – 30 tis. eur

dotácia na dobudovanie hokejbalovej haly –  200 tis. eur

dotácia na detské ihrisko – 28 tis. eur

záloha SpoluBližšie – komunitná záhrada – 31 tis. eur

–   zvýšenie bežných príjmov z daní a poplatkov  –   78 tis. eur

–   zapojenie prostriedkov  rezervného fondu – 503 tis. eur

–   refundácia výdavkov na testovanie – 20 tis. eur

–   granty pre školy /stravovanie/ – 95 tis. eur

–   projekt Spolu bližšie – zálohová platba bežné príjmy –  57 tis. eur

Všetky navýšené príjmy oproti pôvodnému rozpočtu boli zapojené do výdavkov mesta, preto  bol  rozpočet  po schválených  zmenách  vyrovnaný.  Výdavky  a  príjmy celkom boli v rovnakom objeme  –  9 967 126,00 eur.

 

 1. Výsledok hospodárenia mesta v roku 2021

 

  Z  analýzy  hospodárenia  vyplýva,  že  mesto  Spišská   Belá  skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2021  takto:

a) v bežnom rozpočte dosiahlo prebytok vo výške

/príjmy 7 068 534,75 eur,   výdavky 6 506 628,97 eur/                       +  561 905,78  eur

 

b) v kapitálovom rozpočte dosiahlo schodok vo výške

/príjmy  997 930,06  eur,   výdavky  1 043 132,22 eur/                         –    45 202,16 eur

c) rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu predstavuje

prebytok  vo výške              +   516 703,62 eur

Úprava výsledku o nevyčerpané účelové prostriedky vo výške                   –    501 860,33 eur

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu                                   +    14 843,29 eur

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami

predstavuje ku koncu roka 2021 čiastku

/príjmy 1 142 320,10 eur – výdavky  724 888,62 eur/                           +   417 431,48 eur

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2021

po započítaní rozdielu finančných operácií a vylúčení nevyčerpaných

dotácií je                                                                                                        +    432 274,77 eur                                                                                        

Výsledok hospodárenia mesta, prebytok vo výške 432 274,77 eur, bol zistený podľa ustanovenia § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách.

Výsledok je upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2021              zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu. Jednotlivé dotácie so sumou nevyčerpaných prostriedkov, ktoré sa z výsledku vylučujú  sú v  záverečnom účte konkrétne uvedené, suma spolu  je 501 860,33 eur.

Mesto navrhuje celý dosiahnutý výsledok hospodárenia – prebytok vo výške 432 274,77  eur použiť na tvorbu rezervného fondu.

 1. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

  

  Upravený rozpočet

 na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia Skutočnosť k 31.12.2020 % nárastu    poklesu
Príjmy

celkom

9 967 126,00 9 208 784,91 92,39 9 961 791,10 92,44
Bežné príjmy 7 036 719 6 790 731,20 96,50 6 930 704,23 97,98
Kapitálové príjmy 1 179 255 997 930,06 84,62 1 384 860,83 72,06
Príjmové finančné operácie 1 489 608 1 142 320,10 76,69 1 646 226,04 69,39

         Príjmy mesta za rok 2021 boli v skutočnej výške 9 208 784,91  eur, čo predstavuje 92,39  % plnenie rozpočtu.

Bežné  príjmy boli oproti rozpočtu splnené na 96,18 %. Tieto  zahŕňajú  hlavne daňové príjmy, nedaňové príjmy a transfery.  Bežný rozpočet mesta bol reálne  nastavený, mierny pokles bol u nedaňových príjmov, kde sa prejavili pandemické obmedzenia (z prenajatých pozemkov, bytov, nebytových priestorov, futbalového štadióna ….). Nenaplnenie rozpočtu spôsobil hlavne výpadok rozpočtovaných finančných prostriedkov na zriadenie odborných učební na základných školách, ktoré mesto očakáva od schválenia projektu od roku 2018.

Skutočné    kapitálové príjmy  predstavujú 84,62 % plnenie rozpočtu. Kapitálové príjmy  dosiahnuté  z predaja  pozemkov tvorili  0,9   % z celku.  Nenaplnili sa očakávané nenávratné finančné príspevky na rekonštrukciu cyklomosta, na hokejbalovú halu, na atletickú dráhu. Z najvýznamnejších príjmov to boli  prostriedky na prístavbu materskej školy, Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier, rekonštrukcia MK Tatranská, komunitné centrum a ďalšie.

Príjmy z finančných operácií boli vo výške  76,69 %  rozpočtu. Z rezervného fondu mesto čerpalo 411 tis. eur na investičné akcie a z  fondu opráv 41 tis. eur na opravy nájomných bytov, prevod účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2020 na rok 2021 bol vo výške 552 888,20 eur a Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. splatili mestu poskytnutú finančnú výpomoc.

 1. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu
  Upravený rozpočet

 na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia Skutočnosť k 31.12.2020 % nárastu    poklesu
Výdavky celkom 9 967 126 8 274 649,81 83,02 8 984 087,95 110,94
       Bežné

výdavky

3 564 560,00 2 761 266,52 77,46 5 865 522,06 60,77
Kapitálové výdavky 1 718 670 1 023 280,21 59,54 2 452 155,16 41,73
 Výdavkové finančné operácie 724 879 724 888,62 100,00 666 410,73 108,78

Výdavky mesta za rok 2021 boli v skutočnej výške  8 274 649,81 eur, čo predstavuje 83,02 %  plnenie rozpočtu.

Bežné výdavky mesta boli oproti rozpočtu čerpané na 77,46 %. Vynaložené boli hlavne na mzdy a súvisiace poistné a odvody a to v sume 1 005 tis. eur, ďalej na chod mesta,  nákup tovarov  a služieb a dotácia pre Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. za obmedzenie hospodárenia v lese. V súvislosti s pandemickými opatreniami  boli obmedzené kultúrne a športové podujatia.

Prehľad čerpania bežných výdavkov a porovnanie s rozpočtom  je súčasť záverečného účtu. Ďalšou súčasťou je tabuľkovo spracovaný prehľad o poskytnutých dotáciách občianskym združeniam, ktorým v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo v roku 2021 poskytnutých spolu 39 944 eur.

Kapitálové výdavky boli oproti rozpočtu čerpané na 59,54 %. Použité boli hlavne na rekonštrukcie  miestnych komunikácií a chodníkov, územný plán, cyklochodníky, projektové dokumentácie, prístavba MŠ Mierová, dobudovanie hokejovo-hokejbalovej haly,  komunitné centrum a pod.

Výdavkové finančné operácie boli oproti rozpočtu splnené na 100 %. V rámci finančných operácii boli realizované všetky plánované splátky úverov.

 1. Bilancia pohľadávok a záväzkov

      Stav pohľadávok  mesta  Spišská  Belá  k  31.12.2021  je 3 345 987,92 eur.  Oproti roku 2020 ide o nárast o 1 126 tis. eur. Túto kategóriu tvorí aj zúčtovanie  transferov rozpočtu obce voči školám, kde bol majetok nadobudnutý z prostriedkov ŠR a mesta. Nárast v pozitívnom smere spôsobilo,  že mesto dalo do užívania dokončenú prístavbu materskej školy a telocvične. Tieto pohľadávky  sa mesačnými odpismi každoročne znižujú.

Negatívom je, že vzrástli daňové a nedaňové pohľadávky mesta  voči dlžníkom o 11 tis. eur, a to na 154 662 eur. Tvoria ich  nedoplatky za vývoz TKO, za nájom pozemkov, za predaj pozemkov. Nepriaznivý nárast pohľadávok má dlhodobý charakter. Je potrebné zlepšiť vymáhanie pohľadávok z dôvodu dosiahnutia vyššieho príjmu do rozpočtu mesta a stanoviť pravidlá pre neplatičov v súvislosti s prechodom na množstevný zber TKO.

      Stav      záväzkov   k     31. 12. 2021  bol  vo výške  6 540 944,49  eur,  oproti  roku 2020      (7 059 636,40 eur) klesol o 7,35  %.  Poklesli záväzky voči dodávateľom, bankové úvery, ostatné záväzky, vzrástlo zádržné.  Mesto k 31. 12. 2021  neeviduje záväzky, ktoré by boli po lehote splatnosti, splácanie je bez problémov.

 1. Tvorba a použitie finančných fondov

      Mesto môže podľa § 15 zákona o rozpočtových pravidlách vytvárať peňažné fondy. O ich použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadávajú. Mesto Spišská Belá  má vytvorený rezervný fond, zostatok k 31. 12. 2021 463 502,80 eur,  sociálny fond, zostatok k 31. 12. 2021 8 663,53 eur, fond rozvoja bývania, zostatok k 31. 12. 2021 2 609,50 eur, depozit – účet cudzích prostriedkov, zostatok k 31. 12. 2021 96 088,67 eur, fond prevádzky, údržby a opráv, zostatok k 31. 12. 2021 173 218,62 eur a fond prevádzky, údržby a opráv Štefánikova 18, zostatok k 31. 12. 2021 26 703,63 eur.

Podľa zákona sa rezervný fond vytvára najmenej vo výške 10 % z prebytku hospodárenia zisteného podľa § 16 ods. 6. O použití prebytku rozhoduje mestské zastupiteľstvo, ale až následne po prerokovaní záverečného účtu. Rezervný fond mesta sa tvorí z prebytku ich bežného rozpočtu a prebytku ich kapitálového rozpočtu, ktorý po skončení roka neprepadá. Mesto prevedie tieto nevyčerpané prostriedky na osobitný účet. V nasledujúcich rokoch sa tieto prostriedky v rozsahu  ich použitia na stanovený účel zaradia do výdavkov príslušného rozpočtu mesta prostredníctvom  príjmovej finančnej operácie. Záverečný účet obsahuje stav jednotlivých fondov, prehľad ich čerpania a tvorby v roku 2021.

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Stav  nesplatených  bankových  úverov a návratnej finančnej výpomoci k  31.12.2021  bol  vo výške 5 338 644,16 eur, oproti  31. 12. 2020 je to pokles  o 587 433,63 eur.  Mesto  svoje záväzky spláca, v roku 2021 neprijalo žiadny nový úver. Jednotlivé úvery a aj záložné práva na nehnuteľnosti, ktorými mesto ručí za prijaté úvery, sú konkrétne  rozpísané v záverečnom účte.

Mesto môže prijať návratné zdroje financovania len ak splní podmienky podľa § 17   zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov  predchádzajúceho roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady  výnosov,  neprekročí 25 % týchto príjmov. Do dlhu mesta sa v zmysle zákona nezapočítavajú v našom prípade záväzky z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a záväzky z úverov prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ.  Pri porovnávaní hranice 25 %  sa  z bežných príjmov mesta  vylučujú prostriedky, ktoré sú poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy /školstvo../. Pri tomto ukazovateli sa do splátok úverov započítavajú aj splátky úverov zo ŠFRB /istina aj výnosy, t. j. úroky/.

Mesto Spišská Belá malo sledované ukazovatele k 31. 12. 2021  takéto:  celková suma dlhu bola vo výške 31,93 %  skutočných  bežných príjmov roku 2020 a  suma ročných splátok tvorila 10,86  % upravených skutočných bežných príjmov roku 2020.

Prehľad vývoja ukazovateľov:

Rok                                                                 2017            2018              2019            2020            2021
celková suma dlhu   (%)                      37,41           31,68             41,22           37,41           31,93
suma ročných splátok  (%)              10,63               9,89                8,36           10,63           10,86
 1. Podnikateľská činnosť

      Podnikateľskú činnosť mesto Spišská Belá vykonáva v Regionálnom turistickom informačnom centre podľa vydaného živnostenského listu.  Podľa prehľadu nákladov, ktoré boli vo výške 857,82 eur a výnosov vo výške 809,78 eur, bola  podnikateľská činnosť mesta v strate 48,04 eur.

V zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách – ak obec vykonáva podnikateľskú činnosť, príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení používa obec ako doplnkový zdroj financovania. Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti obce  k 30. septembru rozpočtového roka strata, obec je povinná zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.

Nakoľko strata vznikla k 31. 12. 2021, mesto bude sledovať zvýšenie výnosov, aby boli pokryté náklady a v prípade straty z podnikateľskej činnosti  k 30. 9. 2022 prijme potrebné opatrenia.

 1. Hodnotenie programov rozpočtu

   V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet výdavkov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 zostavený ako programový. Výdavky rozpočtu mesta boli rozdelené do 15 programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy a prvky. V návrhu záverečného účtu je uvedené finančné čerpanie programového rozpočtu.  Hodnotenie programov, ktoré predstavujú súhrn aktivít, je v návrhu záverečného účtu aj  na úrovni slovného uvedenia plnenia či neplnenia jednotlivých programov mesta, vrátane jeho prvkov (projektov).       

 

      Z Á V E R

      Návrh záverečného účtu mesta Spišská  Belá za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona.

Záverečný  účet  mesta  Spišská Belá za rok 2021 bol podľa § 9 ods. 2 zákona  o obecnom zriadení  a  § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách predložený na verejnú diskusiu dňa  10. 5. 2022,  teda v zákonom stanovenej lehote a spôsobom v meste obvyklým.

Hospodárenie mesta Spišská Belá za rok 2021 boli predložené na overenie audítorom tak, ako to ukladajú ustanovenia § 9 ods. 4 zákona   o obecnom zriadení   a  § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách.

Na základe uvedených skutočností odporúčam mestskému  zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Spišská Belá  za rok 2021 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

 

 

V Spišskej Belej dňa  25. 5. 2022

 

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

 

 

 

 

Najnovšie články