Stanovisko k rozpočtu 2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá

k návrhu rozpočtu na rok 2018  s výhľadom na roky 2019 – 2020

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  predkladám na rokovanie mestského zastupiteľstva  odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Programového rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2018 s výhľadom na roky  2019 – 2020  (ďalej len „návrh rozpočtu mesta“).

Stanovisko som vypracovala na základe predloženého návrhu  rozpočtu mesta, spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení. Zamerala som ho najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách, zásadami na zostavenie rozpočtu, na identifikáciu rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a rozpočtovaných výdavkov, ako aj hospodárnosť a efektívnosť rozpočtovaných finančných prostriedkov.

  1. Zákonnosť a metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta  je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, konkrétne so zákonom:

–  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

– č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,

–  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“).

– s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

 

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:

– zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

– zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

– zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu na rok 2018 je v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, nakoľko predložený návrh rozpočtu obsahuje rozpočet bežného rozpočtového roku, údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva roky, údaje očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka.

Predložený návrh rozpočtu mesta vychádza a je spracovaný v súlade s platnými všeobecne  záväznými nariadeniami  mesta.

Predkladateľ v časti očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roku vychádzal z údajov schválenej poslednej zmeny rozpočtu na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 16. 11. 2017. Návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia.

  1. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Vyvesením návrhu rozpočtu mesta na úradnej tabuli mesta, dňa 28. 11. 2017, bola splnená povinnosť uložená v § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého má byť návrh rozpočtu pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, tak aby sa k návrhu rozpočtu mohli obyvatelia vyjadriť. V rovnakom termíne bol návrh rozpočtu mesta zverejnený aj na webovom sídle mesta (www.spisskabela.sk).

3. Stručná charakteristika návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta je zostavený ako vyrovnaný, po schválení mestským zastupiteľstvom bude záväzný pre rok 2018. Rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.  orientačné.  Ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Rozpočet obsahuje celkové príjmy vo výške 6 684 778,- eur  a v rovnakej výške aj celkové výdavky.  Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 je spracovaný v  súlade s ustanovením § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z.. Vnútorne je členený na bežný rozpočet,  kapitálový rozpočet,  finančné operácie:

a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,

bežné príjmy ……………………………………………………………… 5 267 969 eur

bežné výdavky …………………………………………………………… 4 950 387 eur

prebytok ……………………………………………………………………. + 317 587 eur

b) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

kapitálové príjmy ………………………………………………………..   993 644 eur

kapitálové výdavky ……………………………………………………. 1 317 198 eur

schodok ……………………………………………………………………  –  323 554 eur

Spolu schodok rozpočtu ……………………………………………….    –  5 972 eur

c) finančné operácie

finančné operácie príjmové ……………………………………….      423 165 eur

finančné operácie výdavkové ……………………………………       417 193 eur

prebytok …………………………………………………………………       + 5 972 eur

Z toho bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 317 587,- eur, kapitálový rozpočet   so  schodkom   vo   výške  323 554,- eur a finančné operácie s prebytkom vo výške 5 972,- eur.  Mesto Spišská Belá  týmto spĺňa zákonom stanovenú povinnosť vytvoriť vyrovnaný rozpočet v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p.

Viacročný rozpočet na roky 2019 – 2020 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet   mesta   na  rok  2018.

Rozpočet príjmov mesta na rok 2018 počíta  s celkovými príjmami vo výške  6 684 778,- eur, čo je predstavuje v porovnaní s minuloročným schváleným  rozpočtom nárast o 594 tis. eur.

Bežné príjmy – táto časť rozpočtu je  reálne zostavená na základe očakávaných daňových príjmov. Z prerozdeľovanej dane z príjmov zo štátneho rozpočtu sa očakáva nárast, pri daniach, ktoré spravuje   mesto  je  zohľadnená skutočná výška zaplatených miestnych daní a poplatkov, nie ich celkový predpis. Ďalším zdrojom sú príjmy z prenájmu majetku mesta – pozemky, byty, nebytové priestory.  Financovanie preneseného výkonu štátnej správy (matrika, školstvo, stavebný úrad,….) bude zo ŠR prostredníctvom transferov.  Pre ďalšie dva roky rozpočet očakáva mierny pokles príjmov.

Kapitálové príjmy – podstatná časť  týchto príjmov vo výške 963 tis. eur je rozpočtovaná zo schválených i plánovaných dotácií zo ŠR na rôzne účely (sociálny podnik,  centrum sociálnych služieb, rozšírenie kapacity MŠ, cyklochodník) a príjmy vo výške  30 tis. eur  z predaja pozemkov.

Príjmové operácie finančné – rozpočet tu počíta s úverom vo výške 132 tis eur na výstavbu cyklochodníka a s pridelenými, prípadne nevyčerpanými dotáciami, ktoré mesto už reálne má na svojom účte.

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2018  je v rovnakej výške ako príjmy – 6 684 778,- eur.    Pre ďalšie dva nasledujúce roky sú v rozpočte výdavky významne znížené, hlavne sú minimalizované kapitálové výdavky, ich výška sa bude aktualizovať podľa možných zdrojov.

Bežné výdavky – rozpočet  počíta s reálnymi  nákladmi na  zabezpečenie samosprávnych funkcií i na výkon funkcií prenesenej štátnej správy v nezmenenom rozsahu a úrovni ako v prechádzajúcom roku. Zároveň vytvára rezervu na čiastočné krytie kapitálových výdavkov. Naďalej sa počíta s participatívnym rozpočtom vo výške 10 tis. eur, nárast oproti minulému roku je plánovaný v sociálnych službách – za opatrovateľskú službu občanom a v oblasti vzdelávania.

Kapitálové výdavky – v rozpočte na roku 2018  sa počíta s týmito najvýznamnejšími akciami – rozšírenie kapacity MŠ Mierová za 391 tis. eur hokejbalová hala za 385 tis. eur,  centrum  sociálnych služieb za 180 tis. eur a  ďalšie s menším rozpočtom. Niektoré z týchto akcií boli presunuté z prechádzajúcich rokov.

Výdavkové finančné operácie – sú rozpočtované na všetky splátky úverov, ktoré budú splatné v roku 2018. V zmysle uzatvorených úverových zmlúv ide o tieto splátky – 79 tis. eur na investičné projekty EÚ, 127 tis. eur zo ŠFRB, 79 tis eur na futbalový štadión, 132 tis eur na cyklochodník.

Zhrnutie

Návrh Programového rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniam mesta Spišská Belá. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.

Na základe všetkých  uvedených  skutočností  odporúčam  poslancom Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej predložený materiál Programový rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020  schváliť.

 

Spišská Belá, 8. 12 . 2017

Ing. Slávka Tomalová – hlavná kontrolórka

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X