hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 63

Správa o výsledku kontrtol k 14. 7. 2022

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.  Kontroly boli vykonané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022:

          1.   Kontrola dodržiavania platnej legislatívy, interných smerníc a zmluvných      podmienok pri obstarávaní, realizácii, financovaní, účtovaní a kontrola dosiahnutia zámeru  investičnej akcie: Prestavba a prístavby materskej školy v Spišskej Belej.

Výsledok kontroly a zistené nedostatky:

 Investičná akcia:     „Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej“

Hodnota akcie:          1 119 549,85 eur

Zdroj financovania:  dotácia z EFRR 750 278,80 eur, vlastné  prostriedky: 369 271,05 eur

Zhotoviteľ stavby:    REMESLÁ BELÁ spol. s r. o., Osloboditeľov 20, Spišská Belá

Stavebný  dozor:       Ing. Ján Trebuňa, Spišské Hanušovce

Technický dozor mesta:    Ing. Radoslav Kalafut, zamestnanec odd. investícií a výstavby MsÚ

 1. Kontrola prípravy investičnej akcie:

Mesto Spišská Belá naplánovalo rozšírenie kapacity materskej školy  a  do rozpočtu na rok 2016 zaradilo kapitálové výdavky na jej prestavbu a prístavbu vo  výške 189 tis. eur. Kapitálové príjmy na túto akciu boli plánované z dotácie.

Mesto objednalo projektovú dokumentáciu na prístavbu a prestavbu MŠ u dodávateľa PL inžiniering s. r. o., faktúra za uvedené bola vystavená  dňa  22. 3. 2016 v celkovej výške 19 980,00 eur, č. faktúry 11/2016. Projektová dokumentácia bola dopracovaná v roku 2018 rovnakým dodávateľom, faktúra č. 626/2018 bola vystavená 22. 5. 2018 na 3 840,00 eur.

Mesto podalo dňa 21. 10. 2016 návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej“, stavebné povolenie bolo dňa 27. 1. 2017  vydané Mestom Spišská Stará Ves a stavba povolená pod č. 774/10/2016/3. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 2. 2017.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej prijalo  uznesenia, v ktorých:

 • uznesenie č. 5/2017 zo dňa 9. 2. 2017:

berie na vedomie informáciu primátora mesta o podaní projektového zámeru na získanie finančných prostriedkov z programu IROP 2014 – 2020 (fondy EÚ) na rozšírenie kapacity Materskej školy Mierová ul. Spišská Belá (formou prístavby)

 • uznesenie č.  50 /2017 zo dňa 6. 4. 2017

schvaľuje

 1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10), ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v celkovej výške 41 320,- EUR;
 4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta v celkovej výške 20 000,- EUR

 

Mesto podalo dňa  18. 4. 2017  Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení PSK  Prešov,   žiadosť    o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 s cieľom  zvýšenia hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Po úspešnom konaní o žiadosti bola dňa 28. 11. 2017 podpísaná zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021G769-221-10 vo výške 750 278,80 eur, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov (789 767,16 eur).  Zmluva sa z odôvodnených skutočností viackrát menila so súhlasom obidvoch strán. Všetky zmeny boli zo strany sprostredkovateľského orgánu skontrolované.  Konečným termínom na ukončenie stavby bol marec 2021.

Mestské zastupiteľstvo dňa 5. 10. 2017 uznesením č. 177/2017  vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o schválení projektu „Rozšírenie kapacity Materskej školy v Spišskej Belej na Mierovej ulici“ a získaní nenávratného finančného príspevku z IROP 2014-2020 (z fondov EÚ a štátneho rozpočtu) vo výške 782.959 EUR

Po ukončení verejného obstarávania prijalo mestské zastupiteľstvo uznesenie  č. 183/2018 zo dňa 11. 10. 2018:

 1. a) berie na vedomie výsledok verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby „Prístavba a prestavba Materskej školy v Spišskej Belej“ spolufinancovaného z programu IROP (EŠIF) 2014-2020 a predloženie najlepšej cenovej ponuky vo výške 1 034 891,26 EUR
 2. b) schvaľuje spolufinancovanie projektu „Prístavba a prestavba Materskej školy v Spišskej Belej“ vo výške 251 932,46 EUR ako rozdiel medzi celkovými nákladmi stavby (1 034 891,26 EUR) a nenávratným fin. príspevkom z EŠIF (IROP) a zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 782 958,80 EUR, pričom presná forma zabezpečenia tohto spolufinancovania bude určená samostatným rozhodnutím mestského zastupiteľstva
 3. c) berie na vedomie, že realizácia stavebných prác v rámci tohto projektu má byť v čase od 4/2019 do 3/2020 (12 mesiacov)

Do rozpočtu mesta na rok 2019 boli do kapitálových výdavkov zapracované výdavky na prístavbu a prestavbu materskej školy vo výške 650 000,00 eur.

Pri príprave investičnej akcie neboli zistené nedostatky.

 1. Kontrola postupu verejného obstarávania:

Mesto Spišská Belá si dňa 8. 12. 2016 objednalo služby na zabezpečenie procesu verejného obstarávania u dodávateľa: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prešov.  Dodávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky na základe vypracovaného rozpočtu v hodnote 685 000,00 eur bez DPH (822 000,00 eur s DPH). Uskutočnil verejnú súťaž na podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 169/2018 zo dňa 27. 8. 2018 pod. zn. WYP-11957. V zmysle výzvy boli poskytnuté súťažné podklady siedmim záujemcom, ponuky boli zaslané tri ponuky od uchádzačov. Vyhodnotenie ponúk prebehlo dňa 27. 8. 2018, víťazná ponuka  s najnižšou cenou bola od skupiny dodávateľov: Remeslá Belá spol. s r. o., Spišská Belá & TATRAMETAL PP s. r. o. Poprad vo výške 1 034 891,26 eur s DPH.

Postup verejného obstarávania bol skontrolovaný PSK Prešov ex post kontrolou, ktorá bola ukončená  dňa 4. 9. 2019 s výsledkom: bez zistených nedostatkov.

Kontrolou neboli zistené porušenia všeobecných právnych noriem ani interného nariadenia primátora  o  verejnom obstarávaní.

 1. Kontrola realizácie investičnej akcie, zmien, fyzická kontrola, dosiahnutie zámeru projektu:

Na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvorilo mesto so zhotoviteľom Remeslá Belá spol. s r. o. zmluvu o dielo č. EXT 288/2018 dňa 15. 10. 2018 v celkovej sume 1 034 891,26 eur (z toho cena prístavby a prestavby 1 023 011,26 eur, detské ihrisko 11 880 eur.). Čas plnenia do 12 mesiacov od prevzatia staveniska, záručná doba 60 mesiacov od prevzatia diela.

Mesto odovzdalo stavenisko stavby zhotoviteľovi Remeslá Belá spol. s r. o., Spišská Belá   dňa 16. 9. 2019. Pri rokovaní zúčastnení skonštatovali, že stavenisko  je voľné a pripravené na realizáciu  a bol vyhotovený zápis o odovzdaní.

Dňa 27. 11. 2020 bol so zhotoviteľom podpísaný dodatok k zmluve č. 288/2018 o predĺžení lehoty na odovzdanie diela do 31. 3. 2021 a dňa 26. 3. 2021 bol  podpísaný ďalší dodatok na naviac požadované práce vo výške 60 948,60 eur, celková cena diela sa tak zvýšila na 1 095 839,86 eur  (z toho cena prístavby a prestavby 1 083 959,86 eur, detské ihrisko 11 880 eur.)

Zhotoviteľ odovzdal mestu dielo  dňa 31. 3. 2021. Z preberania bol zapísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí diela: „Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej“ bol zo strany mesta prevzatý  so zápisom – dielo je zhotovené kompletne, v zodpovedajúcej kvalite a termíne podľa uzavretej zmluvy.

Mesto Spišská Belá podalo návrh na kolaudáciu stavby dňa 12. 4. 2021. Mesto Spišská Stará Ves, ako príslušný stavebný úrad vydalo kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania prístavby a prestavby materskej školy dňa 2. 8. 2021 pod č. SSV2021/1465-MsÚ/03 – F s právoplatnosťou od 2. 8. 2021.

Prístavba materskej školy je v prevádzke od 1. 9. 2021,  mesto zverilo majetok do správy Materskej škole, Mierová č. 1, Spišská Belá.

Projekt bol ukončený, kapacita škôlky sa zvýšila z 212 detí z roku 2015 na plánovaných najmenej 260 detí, zlepšili sa podmienky prípravy a podávania stravy. Prístavba MŠ je plne   využívaná,  ukončené boli aj súvisiace aktivity –  výstavba detského ihriska v celkovej hodnote 11 880,00 eur (z toho dotácia EFRR 7 550,70 eur, dotácia ŠR 888,32 eur, vlastné zdroje 3 440,98 eur) a materiálno-technické vybavenie kuchyne v celkovej hodnote 24 631,54 eur (dotácia EFRR 20 936,81 eur, dotácia ŠR 2 463,15 eur a vlastné zdroje 1 231,58 eur).  Nedostatky neboli zistené.

 1. Kontrola účtovania, financovania a súladu s prijatými  podmienkami:

Mesto vystavilo  Protokol o ukončení stavby a zaradení majetku do užívania dňa 26. 8. 2021 so súpisom faktúr:

Peter Bartoš GOE-PP, fa č. 238/2016 za geologický prieskum                                         1 000,00 eur

PL inžiniering s. r. o., fa č. 11/2016, 626/2018  za projektovú dokumentáciu         23 820,00 eur

Ing. Ján Trebuňa, fa č. 1393/2019, 31/2020, 39/2020 za stavebný dozor                  9 950,00 eur

REMESLÁ BELÁ, spol. s r. o., Spišská Belá  fa č. 3/2020, 21/2020, 24/2020,

34/2020, 35/2020, 42/2020, 1/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021

za stavebné práce                                                                                                                                1 083 959,85 eur

 

Dielo bolo zaradené do majetku mesta v hodnote                                                         1 118 729,85 eur

 

Kontrolou bolo zistené, že mesto  porušilo ustanovenie § 25 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. Zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov tým, že do obstarávacej ceny zaraďovaného majetku nezapočítalo všetky  náklady súvisiace s obstaraním:

 • O. Mlynarčíková, fa č. 659/2021, zo dňa 15. 6. 2021,

geometrický plán na porealizačné  zameranie                                                  370,00 eur

 • DELWAY s. r. o., fa 657/2021, zo dňa 10. 6. 2021

vyhotovenie energetického certifikátu                                                               450,00 eur

Spolu:                                                                                                                                       820,00 eur

Do dňa ukončenia kontroly bol tento nedostatok odstránený.

Stavba je zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva mesta Spišská Belá.

 

Zhrnutie výsledku financovania stavebných prác:

 • hodnota investičnej akcie po dopočítaní  je                  1 119 549,85 eur
 • dotácia z EFRR                                                                                 750 278,80 eur
 • použité vlastné prostriedky vo výške                                369 271,05  eur

 

 

        2.   Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta k 30. 6. 2022 

Obec a vyšší územný celok sú povinní pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavať pravidlá  určené  zákonom č.  583/2004  Z. z.. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Základné podmienky  –  podľa § 17 ods. 6 písm. a) a b)  zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov  predchádzajúceho roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady  výnosov,  neprekročí 25 % týchto príjmov.  Jednotlivé hodnoty boli upravené v zmysle pravidiel určených  zákonom.

     Mesto Spišská Belá malo sledované ukazovatele k 30. 6. 2022:

 •   celková suma dlhu bola vo výške 29,49 % skutočných  bežných príjmov roku 2021  (k 31. 12. 2021 to bolo 31,93 %)
 •   suma  prepočítaných ročných splátok tvorila 10,31  % upravených skutočných  bežných  príjmov roku 2021  (k 31. 12. 2021 to bolo 10,86 %)

 

Stav  nesplatených  bankových  úverov a návratnej finančnej výpomoci celkom

k  30.   6. 2022                       5 141 919,67 eur

k  31. 12. 2021                       5 338 644,16 eur

Mesto  svoje záväzky pravidelne a včas spláca, v roku 2022 neprijalo žiadny nový úver.

 

 

Najnovšie články