hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 218

Správa o výsledku kontroly k 30. 9. 2021

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.  Kontrola bol vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021.

– kontrola  dodržiavania platnej legislatívy, interných smerníc a zmluvných podmienok pri realizácii, financovaní a účtovaní  investičnej akcie

Investičná akcia:     „Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá – stavebné   práce“

Hodnota akcie:         40 864,19 eur

Zdroj financovania:  úver na predfinancovanie, vlastné zdroje, dotácia z EFRR, dotácia ŠR

Zhotoviteľ stavby:    P – Makostav, s.r.o., 059 02  Vojňany 42

Technický dozor:      zamestnanec odd. investícií a výstavby MsÚ

Subdodávateľ:          bez subdodávateľa

      Po prekontrolovaní účtovníctva mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, projektovej dokumentácie, dokumentácie z verejného obstarávania, protokolov, rozhodnutí,  výsledkov kontrol a ostatných súvisiacich dokumentácií, fotodokumentácií a podobne, môžem konštatovať:

     V príprave investičnej akcie, príprave financovania neboli zistené nedostatky, alebo porušenia všeobecne záväzných ustanovení.

Kontrolou neboli zistené porušenia všeobecných právnych noriem ani interného nariadenia primátora  o  verejnom obstarávaní.

Kontrolou ralizácie investičnej akcie a zmien neboli zistené iné porušenia, cyklistický chodník je využívaný, plní svoj účel. neboli tu ďalšie vyvolané investície.

Zhrnutie kapitálových nákladov:

Cyklistická infraštruktúra Žiadosť o príspevok Zmena po obstarávaní Konečný výsledok po VO a kontrolách
Spolu 45 878,10 40 864,19 41 264,19
Dotácia z RFRR 39 996,39 34 734,56 34 531,20
Dotácia ŠR 4 587,81 4 086,42 4 062,50
Prostriedky mesta 2 293,90 2 043,21 2 670,49

Kontrolou  zistený nedostatok, že  do obstarávacej ceny zaraďovaného majetku – Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá nezapočítalo náklady vynaložené na projektovú dokumentáciu vo výške 400,00 eur,  bol do dňa  ukončenia kontroly  odstránený.

Pre odstránenie príčin vzniku zistených nedostatkov odporúčam mestu prekontrolovať účtovanie obstarávania projektových dokumentácií všeobecne.

Najnovšie články