hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 227

Správa o výsledku kontroly k 26. 8. 2021

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.  Kontrola bol vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021.

– kontrola hospodárenia v spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. v roku 2020 a kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených prechádzajúcimi kontrolami

Mestský podnik Spišská Belá s. r. o.  (ďalej len MPSB) dosiahol  v roku 2020 zisk pred zdanením vo výške 41 665,00 eur, zisk po zdanení 39 977,00 eur.

Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. zaplatil v roku 2020 mestu Spišská Belá nájomné za areál na Továrenskej 30 vo výške 11 850,00 eur, za skládku TKO  vo výške 38 963,00 eur a za kameňolom 2 838,00 eur. Tieto sumy boli rovnaké aj v roku 2019.

Pri kontrole boli zistené tieto nedostatky:

  1.   V čase vykonania kontroly sa nedal odkontrolovať presný stav zásob  k určitému dátumu.  Z kontrolných zistení vyplýva, že MPSB nevedie priebežne presné záznamy o    výdaji a príjme zásob. Je potrebné zabezpečiť správne vedenie záznamov o každom pohybe stavu zásob z dôvodu ochrany majetku spoločnosti.
  2.  MPSB evidoval k 31. 12. 2020 nedoplatok vo výške 172 383,16 eur pri tvorbe Environmentálneho fondu v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o  poplatkoch za uloženie   odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. . Tieto poplatky sú vyberané a   zaplatené dodávateľmi pri uložení odpadov na skládku. Za oneskorené zaplatenie poplatkov v zmysle zákona hrozí MPSB sankcia vo výške 0,2 %  z  dlžnej sumy za  každý  deň omeškania.
  3.   Spoločnosť dosiahla v roku 2020 kladný hospodársky výsledok – zisk vo výške 41 665 eur. Na základe predložených dokladov, rozborom a  porovnaním údajov je   zrejmé, že spoločnosť nezlepšila svoje hospodárenie, či efektívnosť pri podnikaní oproti roku 2019.  Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. dosiahol zisk vďaka zvýšenej   cene uloženého odpadu na skládku a vyššími tržbami zo separovaného zberu.
  1.  Ku kontrole bola predložená Technická správa vyhodnotenia topografie skládky odpadov v Spišskej Belej za rok 2020. Záver správy pri výpočte voľnej kapacity skládky je – Predpokladaná životnosť prevádzkovaných skládkovacích plôch pre l. stavbu I. a II. kazetu je celkom 5 046 m3/5 500 m3 (za rok 2020)  =  0,92 roka.  Čiže predpokladaný termín do naplnenia skládky pri rovnakom tempe zavážania je november 2021.   Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. požiadal dňa  14. 2. 2020 Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice o zmenu integrovaného povolenia vo veci rozšírenia skládky a navýšenia kapacity I., II. aj III., zatiaľ nerealizovanej kazety. Na základe uvedenej žiadosti dotknutý orgán vydal dňa 28. 6. 2021  rozhodnutie o zastavení konania v tejto veci.

 Mestský podnik Spišská Belá s. r. o., ale tým aj mesto Spišská Belá,  sa dostáva do časovej tiesne v riešení ukladania odpadov.

  1.  Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. nepredkladá po vykonaných kontrolách návrhy opatrení na odstránenie nedostatkov, na ich nápravu a na odstránenie príčin ich vzniku. Je potrebné dodržiavať povinnosti v tomto smere z dôvodu skutočného dosiahnutia nápravy.

Dokumentácia zo všetkých ukončených kontrol je k dispozícií u hlavnej kontrolórky pre potreby poslancov mestského zastupiteľstva.

Vypracovala: Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta

 

Najnovšie články