hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 153

Správa o výsledku kontrol k 31. 3. 2022

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.  Kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022:

 • kontrola dodržiavania platnej legislatívy, interných smerníc a zmluvných      podmienok pri obstarávaní, realizácii, financovaní, účtovaní a kontrola dosiahnutia zámeru  investičnej akcie:  Stavebná úprava miestnej komunikácie na Mierovej ulici 

Výsledok kontroly a zistené nedostatky:

 Investičná akcia:     „Stavebná úprava miestnej komunikácie na Mierovej ulici v Spišskej Belej  – polyfunkčné objekty“

Hodnota akcie:          125 601,67 eur

Zdroj financovania:   vlastné prostriedky   125 601,67

Zhotoviteľ stavby:     Mestský podnik Spišská Belá s. r. o., Spišská Belá 

 1. Kontrola prípravy investičnej akcie:

      Mesto Spišská Belá v roku 2015 zaradilo do plánu investičných akcií prípravu výstavby polyfunkčných objektov na Mierovej ulici, ktorá bola plánovaná ako súkromná investícia, obstaranie projektovej dokumentácie a výstavba miestnej komunikácie pri týchto polyfunkčných objektoch, ako investičná akcia mesta z vlastných zdrojov.

Projektová dokumentácia na polyfunkčné objekty na Mierovej ulici bola fakturovaná spolu vo výške 10 760,00 eur:

 • faktúra č. 839/2015 zo dňa 24. 9. 2015 dodávateľ AUTOMOTION s. r. o. Poprad – PD polyfunkčný objekt, pre stavebné povolenie vo výške 960,00 eur
 • faktúra č. 1036/2015 zo dňa 20. 11. 2015 dodávateľ Ing. Zentko Valerián, Kežmarok – PD na polyfunkčný objekt vo výške 9 800,00 eur

Dopracovanie projektovej dokumentácie (spevnené plochy) bolo fakturované spoločnosťou AUTOMITION s. r. o., Poprad dňa 30. 4. 2019, faktúra č. 557/2019 vo výške 180,00 eur.  Súčasťou bol aj krycí list rozpočtu, kde boli aktualizované celkové náklady na akciu vo výške 148 034,54 eur.

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 27. 6. 2019 prijalo  uznesenie č. 118/2019, ktorým:

 1. schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta Spišská Belá vo výške 80 000,- EUR (zoznam investícií tvorí prílohu tohto uznesenia)
 2. schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019 (návrh zmeny rozpočtu mesta tvorí prílohu tohto uznesenia)

V rozpočtovom opatrení č. 3/2019 boli rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu a výstavbu miestnej komunikácie pri polyfunkčnom objekte na ul. Mierová I. etapa – 108 000 Eur – financovanie z prijatého úveru a z vlastných zdrojov  40 000 eur.

Zmluva o dielo č. 336/2019 so zhotoviteľom „Stavebnej úpravy miestnej komunikácie na Mierovej ulici v Spišskej Belej“  s Mestským podnikom Spišská Belá s. r. o. bola podpísaná dňa 28. 8. 2019.

V príprave investičnej akcie, príprave a priebehu financovania neboli zistené nedostatky, alebo porušenia všeobecne záväzných ustanovení. 

 1. Kontrola postupu verejného obstarávania:

Mesto Spišská Belá použilo pre účely určenia predbežnej hodnoty zákazky rozpočet a výkaz výmer, ktorý bol súčasťou vypracovanej projektovej dokumentácie – 148 034,54 eur. Pri  zadávaní  zákazky  postupovalo v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 až 9  zákona  č.  343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.  Pri zadávaní zákazky vlastnej obchodnej spoločnosti, tzv. in-house zákazka bola  posudzovaná hospodárnosť a efektívnosť postupu na základe ponuky Mestského podniku Spišská Belá s. r. o., ktorá bola vo výške 125 024,65 eur.    Mesto  uzatvorilo s dodávateľom stavebných prác:  Mestský podnik Spišská Belá s. r. o., Továrenská 30, Spišská Belá zmluvu o dielo č. EXT 336/2019 dňa 28. 8. 2019 o zrealizovaní stavebnej úpravy miestnej komunikácie na Mierovej ulici v Spišskej Belej  podľa projektu a rozpočtu do 30. 11. 2019  za cenu 125 024,65 eur, zodpovednosť  za akosť  diela – 60 mesiacov. Dňa 29. 11. 2019 bol podpísaný dodatok č. 1, ktorým sa predlžovala lehota na zhotovenie diela do 31. 3. 2020.  Dňa 27. 3. 2020 bol podpísaný dodatok č. 2  o predĺžení lehoty na zhotovenie diela do 31. 5. 2020.

Kontrolou neboli zistené porušenia všeobecných právnych noriem ani interného nariadenia primátora  o  verejnom obstarávaní.

 1. Kontrola realizácie investičnej akcie, zmien, fyzická kontrola, dosiahnutie zámeru projektu:

Stavebné práce začali v zmysle podpísanej zmluvy od 2. 9. 2019. Po jednotlivých etapách stavebných prác boli mestom prevzaté spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, zhotoviteľ vystavil faktúry, ktoré boli preplatené v súlade so  zmluvou a v zmysle prijatého uznesenia.  Miestna komunikácia je využívaná, zámer projektu – vybudovanie chodníka, novej miestnej komunikácie s parkovacím pruhom a napojenie na existujúce komunikácie – bol dosiahnutý.

Pri polyfunkčnom objekte bolo rozšírené verejné osvetlenie v hodnote 6 775,70 eur.

 1. Kontrola účtovania, financovania a súladu s prijatými  podmienkami:

Investičná akcia bola financovaná z vlastných prostriedkov (včítane úveru). Zhotoviteľ fakturoval vykonané práce etapovite a úhrady boli realizované takto:

faktúra č. 19440061 zo dňa 26. 9. 2019 vo výše 22 905,47 eur, uhradená dňa 24. 10. 2019

faktúra č. 1944075 zo dňa  14. 11. 2019 vo výške 70 248,74 eur uhradená dňa  18. 11. 2019

faktúra č. 19440081 zo dňa 6. 12. 2019 vo výške 16 709,28 eur uhradená dňa 16. 12. 2019

faktúra č. 20440026 zo dňa 19. 5. 2020  vo výške 15 161,18 eur uhradená dňa  25. 5. 2020

Fakturovaná čiastka bola  spolu 125 024,67 eur, čo je o 0,02 eur viac, ako bolo uvedené v zmluve – cena zhotoveného diela s DPH: 125 024,65 eur. Zhotoviteľ odôvodnil vznik rozdielu zaokrúhľovaním. Upozorňujem na  dôsledné vykonávanie finančnej  kontroly predkladaných faktúr – porovnanie so zmluvou  pred ich preplatením, aj keď sú vystavované na etapy. Rozdielmi v cene vzniká nedodržanie zmluvných podmienok.

Mesto vystavilo  Protokol o ukončení stavby a zaradení majetku do užívania dňa 1. 6. 2021 so súpisom faktúr:

Fa 21/2019      3 499,08 eur

Fa 24/2019     22 905,47 eur

Fa 29/2019     70 248,74 eur

Fa 34/2019     16 709,28 eur

Fa 9/2019       15 161,18 eur

Fa 45/2020     27 290,80 eur

Cena stavby celkom je vyčíslená na 155 814,55 eur.

Mesto zaradilo do majetku aj súvisiace náklady na vybudovanie obrubníka vo vnútrobloku polyfunkčného objektu, ktorý bol dokončený v júni 2019, v celkovej hodnote 3 499,08 eur a dobudovanie dažďovej kanalizácie na Mierovej ulici  v hodnote 27 290,80 eur, ktorá bola ukončená v decembri 2020.

Kontrolou bolo zistené, že mesto  porušilo ustanovenie § 25 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. Zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov tým, že do obstarávacej ceny zaraďovaného majetku nezapočítalo všetky  náklady súvisiace s obstaraním:

 • projektová dokumentácia pre stav. povolenie, AUTOMOTION s. r. o. fa č. 839/2015, zo dňa 29. 9. 2015              960,00 eur
 • projektová dokumentácia na polyfunkčný objekt, Ing. Zentko, fa č. 1034/2015, zo dňa 24. 11. 2015                   9 800,00 eur
 • dopracovanie PD, AUTOMOTION s. r. o., fa 557/2019, 15. 5. 2019                                                                                              180,00 eur
 • polohopis, výškopis, Ing. O. Mlynarčíková, fa č. 492/2019, 5. 2019                                                                                                197,00 eur
 • geodetické zameranie – cesta, polyfunkcia fa 1232/2019,  6. 11. 2019                                                                                       200,00 eur

Spolu:                       11 337,00 eur

Hodnota stavby má byť správne vo výške 167 151,55 eur.

 

Na základe zistených nedostatkov odporúčam mestu prijať konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku – stanoviť konkrétny postup a spôsob zaraďovania dokončených investícií do majetku mesta, spôsob zistenia všetkých súvisiacich nákladov a určiť zodpovednosť za postup. Ďalej je nutné prijať opatrenia na dôslednejší postup pri vykonávaní finančnej kontroly.

 

Najnovšie články