Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 253

Správa o výsledku kontrol k 26. 5. 2022

 

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.  Kontroly boli vykonané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022:

 1. Kontrola postupu, podmienok a spôsobu pri prenajímaní priestorov mesta na prevádzkovanie mobilných odberových miest v priestoroch mesta v období rokov 2020 a 2021.

Výsledok kontroly a zistené nedostatky:

Pri kontrole využitia priestorov Denného centra v Spišskej Belej, bolo zistené, že v priestoroch prebehlo v roku 2020 celoplošné  testovanie Ag COVID, ktoré v spolupráci s mestom organizovalo a garantovalo MV a MZ SR. Išlo o krátkodobé využitie priestorov.

V roku 2021 vyhlásilo MZ SR IV. Verejný návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest na území SR na diagnostiku COVID-19 prostredníctvom antigénového testu. Ku kontrole boli predložené súhlasy mesta so zriadením a umiestnením odberového miesta v priestoroch Denného centra Spišská Belá, ktoré boli vydané dňa 22. 1. 2021 pre spoločnosť Lekáreň pri nemocnici SL, s. r. o., Stará Ľubovňa  a dňa 23. 1. 2021 pre spoločnosť TEDY s. r. o., Žilina  – Trnové.

V súhlase je uvedené miesto, označenie poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti a záväzok mesta, že na čas prevádzky mobilného odberového miesta poskytne prevádzkovateľovi aj prístup k elektrickej energii, vode, toaletám a šatniam pre personál.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade vydal po obhliadke priestorov rozhodnutie o povolení prevádzkovať mobilné odberové miesto pre Ag testovanie v dennom centre: dňa 26. 1. 2021 pre spoločnosť TEDY s. r. o. a dňa 28. 1. 2021 pre spoločnosť Lekáreň pri nemocnici SL s. r. o.. Zmluvy o spolupráci s MZ SR boli uzatvárané na činnosť od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 s možnosťou opcie do 30. 6. 2021.

Mesto vydalo súhlas so zriadením a umiestnením antigénového mobilného odberového miesta v priestoroch denného centra v čase trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR od 12. 3. 2020 a v čase  trvania núdzového stavu od 30. 9. 2020, ktorý bol predĺžený o 40 dní od 29. 12. 2020. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a narastajúceho záujmu o diagnostiku ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testovania mesto podporovalo zriadenie týchto miest. Vzhľadom na krátkosť času a snahu umožniť obyvateľom  testovať sa v neďaleko bydliska, vydalo súhlasy, na základe ktorých bolo možné zriadiť dve mobilné odberové miesta v priestoroch Denného centra Spišská Belá.

Mesto je povinné riadiť sa   pri správe majetku  zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a všeobecne záväzným nariadením č. 7/2019 zo dňa 12. 12. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia  Mesta Spišská Belá č. 3/2011 doplnené VZN č. 10/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá /ďalej len VZN o majetku mesta/. Podľa § 16 ods. 3 VZN o majetku mesta – o nájme a výpožičke nehnuteľného majetku rozhoduje mestské zastupiteľstvo s výnimkou krátkodobého užívania nehnuteľného majetku mesta /telocvičňa, kinosála, spoločenská sála, zasadacie miestnosti/, o ktorom rozhoduje primátor mesta alebo správca majetku mesta, ak sa to týka tohto majetku.

V prípade výpožičky priestorov denného centra spoločnostiam Lekáreň pri nemocnici s. r. o. a TEDY s. r. o., ktorá trvala od februára do júna 2021, nebola dodržaná povinnosť rozhodnúť o nájme, resp. výpožičke majetku mestským zastupiteľstvom, čím došlo k porušeniu ustanovenia  § 16 ods. 3  VZN o majetku mesta.

Mesto argumentovalo nedostatkom času pri zriaďovaní odberových miest. Na ich zriadenie stačil súhlas mesta. Dodatočne mali byť  v záujme ochrany mestského majetku a vôbec platnosti nájmu (výpožičky) priestorov  zmluvne určené podmienky prevádzkovania odberových miest v dennom centre – ako napríklad: doba prenájmu, resp. výpožičky, údržba priestorov, zodpovednosť za škodu, možnosť/nemožnosť postúpenia priestorov, ukončenie vzťahu, spôsob fakturácie energie, vody  a podobne. Zmluvy uzatvorené v súvislosti s prenájmom, resp. výpožičkou priestorov by chránili záujmy oboch strán.  Fakturácia spotreby energie zo strany mesta má napr. odvolávku na súhlasy z januára 2021, ktoré neriešia povinnosť platby.  Zároveň platí povinnosť mesta zmluvy riadne zverejňovať, aby nadobudli účinnosť.

Ku kontrole boli  predložené prepočty zvýšenej spotreby elektriny v odbernom mieste denné centrum počas testovania. Spotreba elektriny oproti roku 2020 bola vyčíslená na 1 140,06 eur podľa jednotlivých faktúr od Východoslovenskej energetiky. Mesto vystavilo dňa 15. 7. 2021 spoločnosti Lekáreň pri nemocnici SL, s. r. o.  faktúru č.   9117100014 na 570,03 eur, uhradená bola 27. 7. 2021, a dňa 19. 7. 2021 spoločnosti TEDY s. r. o. faktúru č.  9115100016  na 570,03 eur, uhradená bola 27. 7. 2021. Fakturácia spotreby energie má  odvolávku na súhlasy z januára 2021.

Mestu počas prevádzkovania odberových miest vznikli náklady na spotrebu vody, ktoré boli  vo výške 85,31 eur /faktúra 469/21 z 30. 4. 2021 od PVPS a. s. vo výške 31,75 eur a 797/2021 zo dňa 4. 8. 2021 vo výške 53,56 eur/.

Na základe zistených nedostatkov je mesto povinné prijať konkrétne  opatrenia, ktoré zabezpečia dodržanie zákonnosti pri nakladaní s majetkom mesta a jeho náležitú ochranu, účelné a hospodárne využívanie.

Návrh správy č. MÚSB – 2022/6163 bol doručený  štatutárnemu zástupcovi povinnej osoby  dňa  19. 4. 2022.

V určenej lehote podalo mesto námietky k zisteným nedostatkom uvedeným v návrhu správy, spis č. MÚSB -2022/6297. Stanovisko kontrolórky k zaslaným námietkam:

 1. námietka: Mesto zastáva názor, že neporušilo platné právne normy, v čase vydania súhlasu sa riadilo zákonom 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v zn. n. p., zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zn. n. p., zákonom č.  227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu počas vojny, výnimočného stavu a núdzového stavu v zn. n. p.  a zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v zn. n. p..  Mesto zabezpečovalo podmienky na realizáciu celoštátneho testovania.

Stanovisko: V návrhu správy som neuviedla porušenie týchto zákonov zo strany mesta. Zároveň však mestom  citované zákony a ani ďalšie súvisiace  neriešia zmeny ustanovení v zákone  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p., prípadne v súvisiacich VZN miest a obcí v čase mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu. K celoštátnemu testovaniu, ktoré prebehlo v roku 2020 som neuviedla zistenia, išlo o krátkodobý prenájom – 3 dni.

 1. námietka: Mesto uvádza, že v zmysle platných právnych noriem je povinné zabezpečovať ochranu zdravia obyvateľov a toto je nadradené aj VZN.

Stanovisko: Mesto neuviedlo  konkrétne ustanovenie, ktoré by upravovalo možnosť udeliť súhlas primátora namiesto uznesenia zastupiteľstva k prenájmu, resp. výpožičke nehnuteľného majetku podnikateľskému subjektu. Nakoľko sa zasadnutia MsZ konali v dňoch 21. 1. 2021, 25. 2. 2021, 11. 3. 2021, tak situácia umožňovala prerokovať spôsob a podmienky nájmu, alebo výpožičky majetku mestským zastupiteľstvom. Pritom súhlasy boli vydané 22. 1 a 23. 1. 2021.

 1. námietka: Priestory denného centra neboli prenajaté, ale poskytnuté v čase mimoriadnej situácie/núdzového stavu pre potreby ochrany verejného zdravia.

Stanovisko: VZN o majetku mesta v ustanovení  § 16 ods. 1 uvádza – Mesto môže prenechať zmluvou o nájme alebo výpožičke fyzickým alebo právnickým osobám majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh. Mesto inými slovami nazvalo bezplatné prenechanie majetku, podstata – výpožička majetku mesta sa nemení.

 1. námietka: Priestory DC sa využívali od 10. 2 do 21. 5. 2021. Išlo teda o krátkodobé využívanie priestorov DC. Uvedené obdobie nie je obdobím, ktoré by sa dalo definovať ako obdobie, na základe ktorého je potrebné uzatvárať nájomný vzťah. Priestory DC neboli poskytované na komerčné účely.

Stanovisko:  Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. v § 9a ods. 9 uvádza:  Ak tento alebo osobitný predpis neustanovuje inak, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem:

 1. a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur
 2. b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci, …

Z toho dôvodu nie je možné považovať predmetnú výpožičku za krátkodobú.

V súvislosti s potrebou nájomného vzťahu  sa odvolávam na znenie § 16 ods. 1 VZN o majetku mesta, ktoré je citované vyššie v stanovisku k 3. námietke  – nutnosť zmluvy, a ďalej znenie ods. 3:  O nájme a výpožičke nehnuteľného majetku rozhoduje mestské zastupiteľstvo s výnimkou prípadov krátkodobého užívania nehnuteľného majetku, čo v tomto prípade nie je. Z dôvodu náležitej ochrany majetku mesta a vychádzajúc z platných noriem je zmluva o prenájme (v prípade odplaty) alebo o výpožičke (v prípade bezodplatného užívania) povinná.

Mobilné odberové miesta (ďalej MOM) v dennom centre boli zriadené na základe IV. Verejného návrhu MZ SR na uzatvorenie zmluvy  o spolupráci podľa § 576 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Tieto služby poskytovali prevádzkovatelia  za odplatu, ktorá bola pri MOM v interiéri –

jednorazová vo výške 1 118,87 eur  na vybavenie

denne  844,52 eur (za pracovný deň)  a  1 156,10 EUR (za deň pracovného pokoja)      za účelom uhradenia prevádzkových nákladov.

Prevádzkovatelia nemali povinnosť zriaďovať MOM nariadenú, zmluvy uzatvárali dobrovoľne za odplatu, v takomto prípade nie je možné tvrdiť, že priestory neboli poskytnuté na komerčné účely.

 

 1. námietka: Mestu žiadna finančná škoda nevznikla, s firmami sme boli v častom kontakte, priestory sme pravidelne kontrolovali a mali zadelené, kto sa o čo stará. Dňa 11. 3. 2021 vedúci odboru vnútornej správy na MsZ predkladal informácie o uskutočnených a plánovaných testovaniach, písalo sa tam aj o kompenzáciách za energie. Nikto uvedené informácie zo strany poslancov nepripomienkoval a ani nespomenul potrebu uzatvárania zmluvy.

Stanovisko: Mesto preukázalo, že prevádzkovatelia MOM uhradili  spotrebovanú elektrinu. Neboli na to zmluvne zaviazaní, zaplatili dobrovoľne. V prípade zistenia poškodenia by mesto nemalo právny podklad na vymáhanie, zadelenie povinností bolo zrejme ústne (ku kontrole žiadne doklady predložené neboli). Vedúci odboru predložil  MsZ informáciu o kompenzácii  nákladov na testovanie, ochranné prostriedky, dezinfekciu a pod. zo štátneho rozpočtu, nie od MOM, faktúry boli vystavené až v júli 2021. Povinnosť uzatvárania zmlúv pri nájme a výpožičke majetku je daná v zákone a VZN, nie je dobrovoľná a nezáleží od pripomienkovania poslancami.

Na základe vyššie uvedených skutočností považujem všetky námietky povinnej osoby k výsledkom kontroly  za neopodstatnené.

 

 1. Kontrola dodržiavania platnej legislatívy, interných smerníc a zmluvných podmienok pri obstarávaní, realizácii, financovaní, účtovaní a kontrola dosiahnutia zámeru  investičnej akcie: Stavebná úprava miestnej komunikácie na Novomeského ulici v Spišskej Belej.

 

Výsledok kontroly a zistené nedostatky:

Investičná akcia:              „Stavebná   úprava   miestnej  komunikácie   na  Novomeského      ulici

v  Spišskej  Belej“

Hodnota akcie:                 262 126,04 eur

Zdroj financovania:         vlastné prostriedky   262 126,04 eur

Zhotoviteľ stavby:           Mestský podnik Spišská Belá s. r. o., Spišská Belá

Technický dozor mesta:   Ing. Radoslav Kalafut, zamestnanec odd. investícií a výstavby MsÚ

 

 1. Kontrola prípravy investičnej akcie:

Mesto Spišská Belá v roku 2018 zaradilo do plánu investičných akcií  modernizáciu existujúcich chodníkov na Novomeského ulici z vlastných prostriedkov mesta. Naplánovaná bola  rekonštrukcia  betónovou dlažbou s osadením chodníkových obrubníkov a rekonštrukcia cesty  položením nových obrubníkov a asfaltového povrchu po ukončenej rekonštrukcii inžinierskych sietí a výmene vodovodu.

MsZ na zasadnutí dňa 27. 6. 2019  schválilo uznesením č. 118/2019   rozpočtové opatrenie č. 3, kde boli rozpočtované kapitálové výdavky na stavebnú úpravu Novomeského ulice vo výške 216 000 eur (z toho 176 000 z úveru a 40 000 eur z rezervného fondu).

Návrh riešenia ulice bol na zasadnutí mestského zastupiteľstva schválený uznesením  č.  176/2019 zo dňa 27. 8. 2019:   MsZ schvaľuje návrh riešenia stavebnej úpravy ulice L.  Novomeského v Spišskej Belej (návrh tvorí prílohu tohto uznesenia).

Konečná projektová dokumentácia s rozpočtom bola dodaná a fakturovaná dodávateľom – Ing. Jozef Trebuňa – JT Ateliér dňa 28. 11. 2019, faktúra č. 20190022, vo výške 2 900,00 eur. Polohopis a výškopis ul. Novomeského  zamerala Ing. Oľga Mlynarčíková dňa 4. 6. 2018, faktúra č. 30/2018 zo dňa 18. 6. 2018 vo výške 250,00 eur.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa  31. 10. 2019 schválilo uznesením č. 196/2019  rozpočtové opatrenie č. 7, v ktorom boli v rozpočte znížené plánované  prostriedky na rekonštrukciu ulice Novomeského  z dôvodu jej presunu na rok 2020.

Mesto Spišská Belá  naplánovalo v rozpočte na rok 2020  kapitálové výdavky na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici Novomeského.

Zmluva o dielo č. 128/2020 so zhotoviteľom „Stavebnej úpravy miestnej komunikácie na Mierovej ulici v Spišskej Belej“, s  Mestským podnikom Spišská Belá s. r. o., bola podpísaná dňa 19. 5. 2020. Cena diela (s DPH) 254 985,53 eur, dátum odovzdania diela 30. 12. 2020.  Dňa  26. 4. 2021 bol podpísaný dodatok č. 1 k zmluve 128/2020, v ktorom bola navýšená cena diela o 4 000 eur na 258 985,53 eur. Dôvodom bolo zväčšenie rozsahu stavebných prác vyvolaných požiadavkou mesta a termín odovzdania diela sa posúval z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok a COVID opatrení na 14. 5. 2021. Dodatok zmluvy bol podpísaný  4 mesiace po pôvodnom termíne dokončenia diela, nakoľko  mesto neprevzalo asfaltovaný povrch komunikácie podľa pôvodnej zmluvy, lebo nebol vyhotovený v požadovanej kvalite, asfaltácia bola opravovaná. Mesto rozhodlo o zrušení spomaľovacích oblúkov (nakoľko nevyhovovali dopravným predpisom), objednané boli tak práce naviac, preto bol vyhotovený dodatok v apríli 2021. Vplyv mala aj  mimoriadna pandemická situácia na strane dodávateľa aj mesta.

Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 25. 2. 2021 uznesením č. 8/2021 návrh na zmenu rozpočtu,  v ktorej boli presunuté prostriedky na kapitálové výdavky  Novomeského ulica z roku 2020 vo výške 87 000,00 eur na rok 2021.

V príprave investičnej akcie, príprave a priebehu financovania neboli zistené nedostatky, alebo porušenia všeobecne záväzných ustanovení.

 1. Kontrola postupu verejného obstarávania:

Mesto Spišská Belá použilo pre účely určenia predbežnej hodnoty zákazky výkaz výmer a rozpočet, ktorý bol súčasťou vypracovanej projektovej dokumentácie –  278 508,10 eur. Pri  zadávaní  zákazky  postupovalo v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 až 9  zákona  č.  343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.  Pri zadávaní zákazky vlastnej obchodnej spoločnosti, tzv. in-house zákazka bola  posudzovaná hospodárnosť a efektívnosť postupu na základe troch cenových ponúk od oslovených uchádzačov.  Ponuka Mestského podniku Spišská Belá s. r. o. bola najnižšia (cena s DPH 254 985,53 eur).    Mesto  uzatvorilo s   Mestským podnikom Spišská Belá s. r. o., Továrenská 30, Spišská Belá zmluvu o dielo č. EXT 128/2020 dňa 19. 5. 2020,  o zrealizovaní stavebnej úpravy miestnej komunikácie na Novomeského ulici v Spišskej Belej  podľa projektu a rozpočtu, lehota  do 30. 12. 2020, cena diela s DPH  254 985,53 eur, zodpovednosť  za akosť  diela – 60 mesiacov.   Dňa  26. 4. 2021 bol podpísaný dodatok č. 1 k zmluve 128/2020, v ktorom bola navýšená cena diela o 4 000 eur na 258 985,53 eur. Dôvodom bolo zväčšenie rozsahu stavebných prác vyvolaných požiadavkou mesta a termín odovzdania diela sa posúval z dôvodu opravy asfaltu a nepriaznivých poveternostných podmienok a COVID opatrení na 14. 5. 2021.

Kontrolou neboli zistené porušenia všeobecných právnych noriem ani interného nariadenia primátora  o  verejnom obstarávaní.

 1. Kontrola realizácie investičnej akcie, zmien, fyzická kontrola, dosiahnutie zámeru projektu:

Mesto podalo dňa 5. 3. 2020  na príslušný stavebný úrad – Mesto Spišská Stará Ves, ohlásenie stavebných úprav  – Revitalizácia spevnených a prístupových plôch na ul. Novomeského.

Stavebné práce začali v zmysle podpísanej zmluvy.  Po jednotlivých etapách stavebných prác boli mestom prevzaté spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, posledná etapa sa posunula do roku 2021 z dôvodu opravy asfaltácie, zhotoviteľ vystavil faktúry, ktoré boli preplatené v súlade so  zmluvou a dodatkom. Dodávateľ fakturoval cenu celého diela vo výške 258 976,04 eur, t. j. o 9,49 eur menej, ako bola zmluvná cena.  Zmena projektu a dodatok k zmluve boli podložené – išlo o zrušenie spomaľovacích oblúkov v ceste, nakoľko nevyhovovali dopravným predpisom, požiadavka bola zo strany mesta.  Dňa 17. 5. 2021 bol podpísaný odovzdávací a preberací protokol na stavebnú úpravu ulice Novomeského so zápisom – Dohodnuté stavebné práce prebehli podľa dohody, bez omeškania a bez závad.

Miestna komunikácia je využívaná, zámer projektu – rekonštrukcia   chodníkov novou betónovou dlažbou, obrubníkmi a novým  asfaltovým povrchom  miestnej komunikácie  –  bol dosiahnutý.

Na ulici Novomeského bolo v decembri 2020 montované verejné osvetlenie v hodnote 4 593,22  eur a v roku 2021 bola vykonaná aj náhradná výsadba stromov.

Pri kontrole realizácie a fyzickej kontrole neboli zistené nedostatky.

 1. Kontrola účtovania a financovania:

Investičná akcia bola financovaná z vlastných prostriedkov (včítane úveru). Zhotoviteľ fakturoval vykonané práce etapovite.

Mesto vystavilo  Protokol o ukončení stavby – technické zhodnotenie Stavebná úprava miestnej komunikácie na Novomeského ulici v Spišskej Belej (komunikácia pre peších, vjazdy pre rodinné domy, asfaltácia miestnej komunikácie)  dňa 29. 11. 2021 so súpisom faktúr:

Fa 13/2021          3 990,43 eur – úhrada  dňa  12. 7. 2021

Fa 11/2021        86 932,56 eur – úhrada dňa 25. 5. 2021

Fa 23/2020        39 153,48 eur – úhrada dňa  21. 10. 2020

Fa 20/2020        39 153,48 eur – úhrada dňa  6. 8. 2020

Fa 14/2020        44 872,98 eur –  úhrada dňa 23. 6. 2020

Fa 11/2020        44 873,11 eur  – úhrada dňa 10. 6. 2020

Fa 1359/2019      2 900,00 eur  – úhrada dňa 18. 12. 2019

Fa 673/2018           250,00 eur  – úhrada  dňa 15.  6. 2018

 

Cena   stavby   celkom  je  vyčíslená  na  262 126,04 eur.

 

Pri kontrole účtovania a financovania neboli zistené nedostatky.

 

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta

 

 

 

 

 

 

Najnovšie články