hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 174

Správa o výsledku kontrol k 24. 2. 2022

 

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.  Kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021:

 • kontrola dodržiavania platnej legislatívy, interných smerníc a zmluvných      podmienok pri obstarávaní, realizácii, financovaní, účtovaní a kontrola dosiahnutia zámeru  investičnej akcie: Denné centrum  Spišská Belá.

Výsledok kontroly a zistené nedostatky:

 Investičná akcia:     „Denné centrum v Spišskej Belej“                                                                                               Hodnota akcie:          347 702,77 eur                                                                                                                                             Zdroj financovania:  ŠR – regionálny príspevok: 179 980,68 eur,   vlastné prostriedky:   167 722,09 eur                                                                                                                                                                                                                        Zhotoviteľ stavby:    REMESLÁ BELÁ spol. s r. o., Osloboditeľov 20, Spišská Belá                                    Stavebný  dozor:       Ing. Ján Trebuňa, Spišské Hanušovce                                                                                              Technický dozor mesta:    Ing. Radoslav Kalafut, zamestnanec odd. investícií a výstavby MsÚ                         Subdodávateľ:           AGOPRO, s.ro., Veľká Lomnica – dodávka montovaných WC kabín 

 1. Kontrola prípravy investičnej akcie:

      Mesto Spišská Belá zaradilo do rozpočtu na rok 2018  do kapitálových výdavkov realizáciu Centra sociálnych služieb vo výške 180 tis. eur, kde kapitálové príjmy na túto akciu boli plánované z dotácie.

Dňa 14. 8. 2018 objednalo mesto projektovú dokumentáciu na denné centrum u dodávateľa OSA & partners s.r.o.,Poprad. Projekt stavby pre stavené povolenie  vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Miloslav Dulík.

Dňa 28. 8. 2018  bolo na zasadnutí MsZ  prijaté uznesenie  č.  150/2018, ktorým MsZ:

 1. berie na vedomie návrh projektového riešenia novej budovy Denného centra v Spišskej Belej – v Strážkach
 2. schvaľuje výstavbu Denného centra v Spišskej Belej – v Strážkach v rámci Akčného plánu NRO Kežmarok spolufinancovaného z regionálneho príspevku (zo štátneho rozpočtu)

Mesto podalo dňa 5. 9. 2018 žiadosť Úradu vlády SR  o poskytnutie regionálneho   príspevku na  projekt Denné centrum Spišská Belá – Strážky (ako súčasť Centra sociálnych služieb Spišská Belá) v rámci Akčného plánu okresu Kežmarok, opatrenie 17 – Projekty zlepšenia kvality a dostupnosti verejných služieb, aktivity – rozšírenie a modernizácia Zariadenia sociálnych služieb v Spišskej Belej – ZOS Strážky. Požadovaný príspevok – 180 000 eur na kapitálové výdavky.

Mesto podalo dňa 10. 9. 2018 návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Denné centrum, Spišská Belá“, stavebné povolenie bolo dňa 11. 10. 2018 vydané Mestom Spišská Stará Ves a stavba povolená pod č. SSV-2018/001900-MsÚ/3. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 10. 2018.

Dňa  11. 10. 2018 MsZ vzalo uznesením č. 182/2018 na vedomie  informáciu primátora mesta  o  postupe realizácie niektorých investičných projektov mesta (Hokejbalová hala – hokejbalový areál Tatranská ul.- realizácia chladenia pod hracou plochou – bez samotnej technológie, nový betónový povrch, nové mantinely a striedačky (1.etapa); Denné centrum Strážky-výstavba nového objektu bez prípojok.

Stavebné práce tak boli rozdelené  na 2. etapy.

Mesto Spišská Belá uzatvorilo dňa 4. 12. 2018 zmluvu č. ÚV SR – 1081/2018 s Úradom vlády SR o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 180 000 eur na kapitálové výdavky súvisiace s výstavbou Denného centra Spišská Belá – Strážky.

Dokončenie Denného centra bolo zaradené do plánu investičných akcií na rok 2019, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 84/2019 zo dňa 25. 4. 2019. Financovanie druhej etapy stavebných prác bolo pripravené zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 v roku 2019, ktoré bolo MsZ schválené uznesením č. 118/2019 zo dňa 27. 6. 2019, v ktorom je rozpočtované dokončenie výstavby Denného centra (2. etapa) vo výške 154 149,00 eur – financovanie z prijatého úveru.

V príprave financovania investičnej akcie som upozornila mesto na podpísanie zmluvy s dodávateľom stavebných prác skôr, ako bola odsúhlasená zmena rozpočtu, v ktorom bolo zabezpečené financovanie dokončenia výstavby Denného centra (dňa 20. 5. 2019 zmluva, dňa 27. 6. 2019 zmena rozpočtu). Podľa  ustanovenia § 19  ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku. V prípade neodsúhlasenia zmeny rozpočtu mohlo dôjsť k porušeniu citovaného ustanovenia. 

 1. Kontrola postupu verejného obstarávania:

Mesto Spišská Belá použilo pre účely určenia predbežnej hodnoty zákazky Denné centrum 1. etapa, rozpočet a výkaz výmer, ktorý bol súčasťou vypracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou OSA & partners, s. r. o.,  Poprad. Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov (ďalej len ZVO) stanovilo mesto ako verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky na 156 121,94 eur bez DPH a postup zadávania zákazky podľa § 117 ZVO – obstarávanie zákazky z nízkou hodnotou.   Mesto dňa 9. 10. 2018 zverejnilo výzvu na webovom

sídle mesta, na stránke Úradu pre verejné obstarávanie SR a odoslalo výzvu trom spoločnostiam. Otváranie ponúk sa uskutočnilo v zmysle výzvy dňa 17. 10. 2018 o 11:00 hod., ponuky predložili traja záujemcovia. Podľa zápisnice z otvárania ponúk a vyhodnotenia (všetci splnili podmienky, nikto nebol vylúčený, kompletné materiály boli prílohou), boli predložené ponuky od 150 035,36 eur po 149 983,90 eur bez DPH (t. j. od 180 042,43 eur po 179 980,68 eur s DPH). Úspešným uchádzačom na základe kritéria najnižšej ceny sa stala firma REMESLÁ BELÁ spol. s r. o., Osloboditeľov 20, Spišská Belá.  Dňa 18. 10. 2018 s ním bola podpísaná zmluva o dielo č. EXT_291/2018, termín odovzdania diela do  20. 12. 2018, záruka za akosť diela od jeho odovzdania – 60 mesiacov.

Úrad vlády SR vykonal administratívnu finančnú kontrolu verejného obstarávania a vyúčtovania regionálneho príspevku. Kontrola bola ukončená dňa 19. 2. 2019  správou so zápisom – na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky.

Mesto pri obstarávaní Denného centra – stavebné práce  2. etapa, použilo pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky znovu rozpočet s výkazom výmer podľa projektovej dokumentácie firmy OSA & partners, s r. o. Poprad vo výške  149 504,61 eur bez   DPH.   Postup zadávania podľa § 117 ZVO – obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou. Mesto zaslalo výzvu trom spoločnostiam, otváranie ponúk sa uskutočnilo v zmysle výzvy dňa 14. 5. 2019 o 11:00 hod.. Podľa zápisnice z otvárania ponúk (všetci uchádzači splnili podmienky, nikto nebol vylúčený, kompletné materiály boli prílohou) ponuku predložili traja uchádzači od 128 457,00 eur po 129 225,41 eur bez DPH (t. j. od 154 148,40 po 155 070,49 eur s DPH). Úspešným uchádzačom na základe kritéria najnižšej ceny sa stala firma REMESLÁ BELÁ spol. s r. o., Osloboditeľov 20, Spišská Belá.  Dňa 20. 5. 2019  s ním bola podpísaná zmluva o dielo č. EXT_205/2019, termín odovzdania diela do  30. 11. 2019, záruka za akosť diela od jeho odovzdania – 60 mesiacov.

Kontrolou neboli zistené porušenia všeobecných právnych noriem ani interného nariadenia primátora  o  verejnom obstarávaní.

 

 1. Kontrola realizácie investičnej akcie, zmien, fyzická kontrola, dosiahnutie zámeru projektu:

Mesto odovzdalo stavenisko stavby zhotoviteľovi Remeslá Belá spol. s r. o., Spišská Belá   dňa 19. 10. 2018. Pri rokovaní zúčastnení skonštatovali, že stavenisko sa odovzdáva naraz, je voľné a pripravené na realizáciu bez potrebných úprav, nie je zaťažené právami tretích osôb a bol vyhotovený zápis o odovzdaní.

Zhotoviteľ odovzdal mestu dielo  dňa 20. 12. 2018. Z preberania bol zapísaný Odovzdávací a preberací protokol, predmet „Denné centrum  Spišská Belá“ bol zo strany mesta prevzatý  so zápisom – práce prebehli podľa dohody, bez omeškania a bez závad. Pripojený je aj stavebný denník, zápisy sú potvrdzované zhotoviteľom  a technickým dozorom.

Pri 2. etape stavebný prác odovzdalo mesto zhotoviteľovi stavenisko dňa 27. 5. 2019 so zápisom, že je voľné a pripravené na realizáciu. Zhotoviteľ odovzdal mestu dielo dňa 29. 11. 2019 so zápisom, že dielo je zhotovené kompletne, v zodpovedajúcej kvalite a termíne podľa uzavretej zmluvy, odovzdané boli všetky certifikáty, revízie, skúšky a dokumenty ku kolaudácii stavby.

Na návrh mesta zo dňa 6. 12. 2019 vydal príslušný stavebný úrad Mesto Spišská Stará Ves kolaudačné rozhodnutie a povolil užívanie stavby „Denné centrum, Spišská Belá“. Rozhodnutie č. SSV-2019/002424-MsÚ/3 bolo vydané 19. 2. 2020 a nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 2. 2020.

Zariadenie nábytkom a vybavenie kuchyne stálo  5 830,20 eur, pri dennom centre bolo rozšírené verejné osvetlenie za 4 974,00 eur. Ukončená stavba bola poistená v Komunálnej poisťovni zmluvou o poistení majetku a zodpovednosti za škodu, ročné poistné je vo výške   165,04 eur.

Na úpravu a dobudovanie účelových plôch  sú  potrebné  ďalšie  vyvolané  investície (napr. vybudovanie parkoviska).

Pri fyzickej obhliadke bolo zistené, že momentálne je denné centrum uzatvorené, nevyužíva sa.  Od jeho otvorenia sa tam  uskutočnila jedna beseda so spisovateľkou,  16 súkromných akcií, ktoré podľa prevádzkového poriadku sú povolené v tomto zariadení a 3 x boli priestory využité pre športové a spolkové podujatia mesta (DHZ, volejbal, poľovnícke združenie).  Priestor denného centra bol využívaný ako mobilné odberové miesto. Umiestnenie a  podmienky zo strany mesta  pre MOM  budú predmetom samostatnej kontroly.

Pri hodnotení dosiahnutia zámeru projektu vychádzam zo Zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorý bol z Akčného plánu okresu Kežmarok, v rámci opatrenia č. 17. Projekty na zlepšenie kvality a dostupnosti verejných služieb v aktivite – rozšírenie a modernizácia Zariadenia sociálnych služieb v Spišskej Belej – ZOS Strážky. Tento zámer  vybudovaním denného centra, jeho charakterom a jeho umiestnením, nebol dosiahnutý. Situácia v ZOS je dlhodobým problémom, vedenie ZOS  upozornilo niekoľkokrát vedenie mesta aj mestské zastupiteľstvo na priestorové obmedzenia, z toho vyplývajúce sťažené podmienky pre prácu personálu s imobilnými klientmi, ale aj všeobecne a  v neposlednom rade limitovanie počtu klientov, čo zasa ovplyvňuje efektívnosť vynakladaných prostriedkov. Prednostne  sa mal riešiť tento stav, ktorý mesto dlhodobo reálne nerieši a to napriek tomu, že bolo vypracovaných už niekoľko projektov na prestavbu, rekonštrukciu podkrovia, stavbu nových objektov a podobne. V tejto súvislosti upozorňujem na zmluvu č. 067/2018 zo dňa 15. 2. 2018 s Úradom Vlády SR o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 180 000,- EUR  na kapitálové výdavky s účelovým určením na úhradu výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na zriadenie Centra sociálnych služieb v Spišskej Belej a na realizáciu rekonštrukcie a prístavby ZOS Spišská Belá – Strážky, v súlade s Akčným plánom okresu Kežmarok, opatrenie 17. Projekty zlepšenia kvality a dostupnosti verejných služieb. Táto zmluva bola nakoniec 7. 11. 2018 dohodou zrušená, dôvod: nemožnosť realizácie projektu podľa článku I. ods. 3. zmluvy, konkrétny dôvod nie je uvedený. Namiesto tejto zmluvy bola potom podpísaná  zmluva s r rovnakými podmienkami, zmenený objekt – výstavba  denného centra.

Hodnotenie zámeru, ktorý je uvedený v prevádzkovom poriadku – cieľová skupina osoby v dôchodkovom veku, ZŤP a s nepriaznivým zdravotným stavom a ich podnecovanie, začleňovanie do života, predchádzanie izolácii a pod. sa za obdobie činnosti nedá vyjadriť kladne vzhľadom na jednu besedu so spisovateľkou. Spolková činnosť v minimálnej miere prebehla. Prevádzkový poriadok umožňuje aj využitie priestorov na súkromné akcie – kary, svadby, oslavy. Na tieto súkromné akcie bolo Denné centrum využité v najväčšom rozsahu. V tejto súvislosti je nutné konštatovať, že objekty postavené z verejných zdrojov, nie sú určené na komerčné využitie, aj podľa prevádzkového poriadku majú byť len okrajovou záležitosťou. V roku 2020 a 2021, s ohľadom na obdobia s protipandemickými obmedzeniami, neprebiehala žiadna činnosť od pondelka do piatku od 9.00 do 17.00 hod., harmonogram aktivít nebol vypracovaný, preto je nutné konštatovať, že činnosť denného centra je minimálna. Do provizórne a núdzovo upravených priestorov denného centra boli na 1 týždeň v júni 2021 premiestení klienti ZOS Strážky,  nakoľko v priestoroch ZOS sa maľovalo a dochádzalo tam k rôznym poruchám.

Upozornila som vedenie mesta na možný problém pri prípadnej následnej  kontrole využitia regionálneho príspevku z riadiaceho orgánu.

Vzhľadom na vynaložené financie smerom k zlepšeniu sociálnych služieb  mesta  a získanú hodnotu z pohľadu potrieb mesta a obyvateľov  konštatujem,  že  prostriedky na denné centrum boli vynaložené bez dosiahnutia želaného účelu, nové služby neboli týmto získané a zlepšenie pôvodne poskytovaných služieb ZOS bolo opätovne odsunuté na neskôr. Vzhľadom na čas, predraženú prevádzku ZOS, potrebu ďalších miest pre klientov ZOS a hlavne potrebu zvýšenia úrovne poskytovaných služieb a prostredia na život pre klientov a prácu zamestnancov ZOS je potrebné nasmerovať energiu a prostriedky mesta do tejto oblasti.

 1. Kontrola účtovania, financovania a súladu s prijatými  podmienkami:

      Projekt  bol čiastočne  financovaný Úradom vlády SR,  dňa 28. 12. 2018 boli na účet mesta pripísané prostriedky vo výške 179 980,68 eur a v ten istý deň boli zaslané dodávateľovi stavby spoločnosti Remeslá Belá spol. s r. o. takto:

43 203,67 eur – úhrada faktúry č. 201891 zo dňa 31. 10. 2018,

61 864,90 eur – úhrada faktúry č. 2018207 zo dňa 30. 11. 2018

74 912,11 eur – úhrada faktúry č. 2018221zo dňa 21. 12. 2018

Zhotoviteľ fakturoval v zmysle zmluvy o dielo za čiastočne vykonané práce. Vo faktúre č. 2018221 nesprávne uviedol dátum splatnosti 21. 1. 2018. Faktúra bola vystavená 21. 12. 2018, splatnosť bola 21. 1. 2019. Dodávateľ potvrdil opravu v čase vykonania kontroly.

Druhá etapa stavebných prác bola celá financovaná z vlastných prostriedkov.  Zhotoviteľ fakturoval v zmysle zmluvy o dielo za čiastočne vykonané práce:

faktúra č. 14/2019 zo dňa 16. 7. 2019 vo výše 30 987,68 eur uhradená dňa 14. 8. 2019

faktúra č. 22/2019 zo dňa  31. 8. 2019 vo výške 43 042,00 eur uhradená dňa  19. 9. 2019

faktúra č. 28/2019 zo dňa 31. 10. 2019 vo výške 38 311,79 eur uhradená dňa 12. 11. 2019

faktúry č. 30/2019 zo dňa 30. 11. 2019  vo výške 41 806,93 eur uhradená dňa  4. 12. 2019

Mesto vystavilo  Protokol o ukončení stavby a zaradení majetku do užívania dňa 19. 3. 2020 so súpisom faktúr:

OSA & partners, s. r. o., Poprad, projektová dokumentácia, fa 1329/2018             5 700,00 eur

Peter Baroš, Poprad, geologický prieskum,  fa 1057/2018                                             1 200,00 eur

REMESLÁ BELÁ, spol. s r. o. stavebné práce fa 32/2018, 40/2018, 53/2018,

14/2019, 22/2019, 28/2019, 30/2019                  334 129,08 eur

Dielo bolo zaradené do majetku mesta v hodnote                                                   341 029,08 eur.

 

Kontrolou bolo zistené, že mesto  porušilo ustanovenie § 25 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. Zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov tým, že do obstarávacej ceny zaraďovaného majetku nezapočítalo všetky  náklady súvisiace s obstaraním:

 • na stavebný dozor, Ing. Ján Trebuňa, fa č. 139/2019 zo dňa 8. 7. 2019           2 500,00 eur
 • na stavebný dozor, Ing. Ján Trebuňa, fa č. 1392/2019 zo dňa 9. 12. 2019      2 350,00 eur
 • pripojenie odberného miesta VSE a. s. fa č. 1068/2019 zo dňa 20. 9. 2019        255,00 eur
 • za el. energiu, VSE a. s., fa č. 1482/2019 zo dňa 6. 12. 2019                                        338,29 eur
 • za el energiu, VSE a. s., fa č. 1331/2019 zo dňa 18. 11. 2019                                         20,46 eur
 • za el. energiu VSE a. s., fa č. 199/2020 zo dňa 18. 2. 2020                                           311,50 eur
 • polohopis, výškopis, Ing. O. Mlynarčíková, fa č. 679/2019, 6. 2019                      170,00 eur
 • zameranie denného centra, fa č. 1490/2019 zo dňa  18. 12. 2019                        200,00 eur
 • za vyjadrenie, SPP a. s., fa č. 675/2019, zo dňa 12. 6. 2019                                       120,00 eur
 • energetického certifikátu, Jozef Kruliac,  fa 1492,  18. 12. 2019                          180,00 eur
 • odborný posudok, Ing. Anna Kleinová, fa 1263/2018, zo dňa 18. 10. 2018        78,44 eur
 • vytýčenie stavby, Ing. Ján Maniak, fa 1280/2018 zo dňa 10. 2018                       150,00 eur

Spolu:                                                                                                                                                               6 673,69 eur

Do dňa ukončenia kontroly bol tento nedostatok odstránený.

Stavba je zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva mesta Spišská Belá.

Zhrnutie výsledku financovania stavebných prác:

 • hodnota investičnej akcie je                    347 702,77 eur
 • použité vlastné prostriedky vo výške      167 722,09 eur
 • regionálny príspevok vo výške 179 980,68 eur.

Mesto je povinné prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin vzniku týchto nedostatkov.

Najnovšie články