Správa o výsledkoch kontrol 16. 11. 2017

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v  zn. n.  p.  som dňa 16. 11. 2017   predložila   mestskému  zastupiteľstvu  správu  o  výsledku  kontrol  vykonaných na  základe schváleného plánu kontrol:

  • kontrola skutočného vykonávania prác podľa dohôd o pracovnej činnosti v meste Spišská Belá – Mestská polícia

      Kontrolu som vykonala na základe skutočností zistených v predchádzajúcej kontrole a vlastných informácií.  Začala som obdobím roku 2017 a podľa zistených nedostatkov som ju rozšírila až do roku 2012. Kontrolou bolo zistené, že mesto Spišská Belá, ako zamestnávateľ, vyplácal v období  august 2012 – október 2014, február 2015 – december 2015, marec 2016 – máj 2017 odmeny za práce člena spoločnej hliadky Mestskej polície v Spišskej Belej, ktoré v skutočnosti neboli vykonané. Odmeny a s tým súvisiace odvody sociálnej a zdravotnej poisťovni za zamestnávateľa boli zaplatené v celkovej výške 8 007,23 eur /celková cena práce podľa mzdových listov za príslušné obdobia/.  Platby zo strany mesta boli vykonané na základe predložených výkazov práce, ktoré nezodpovedali skutočnosti.  Vypisoval ich, svojim podpisom odsúhlasoval prevzatie prác a finančnú kontrolu a  predkladal na personálne oddelenie ako  podklad k  vyplateniu  odmeny Ing. Ján Majerčák, ktorý bol v tom čase náčelníkom MsP. Konal tak  napriek tomu, že  práce vykonané  neboli. Tieto zistenia boli potvrdené zisteniami v knihe dochádzky a  výpoveďami zainteresovaných osôb a vo svojej výpovedi to potvrdil  aj  náčelník MsP.  Zamestnanec mesta Ing. Ján Majerčák týmto zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh  spôsobil  mestu Spišská Belá v období rokov 2012 – 2017 škodu v celkovej výške 8 007,23 eur.

Ďalej boli zistené nedostatky vo vedení evidencie dochádzky, porušenie archívneho poriadku /knihy dochádzky za roky 2013 – 2015 neboli v archíve mestskej polície nájdené/ a nevykonávanie, resp. nesprávne vykonávanie základnej finančnej kontroly /na niektorých dohodách o pracovnej činnosti neboli vôbec a na výkazoch prác ich do konca roku 2016 vykonával náčelník MsP sám – nebola zachovaná zásada  účasti ďalšieho vedúceho zamestnanca/.

Mesto bez námietok akceptovalo môj  návrh odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

  1. Mesto Spišská Belá je povinné požadovať náhradu škody od Ing.  Jána Majerčáka vo výške 8 007,23 eur. Podľa ustanovenia § 186 ods. 1 Zákonníka práce zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.
  2. Odporúčam upraviť spôsob vedenia dochádzky zamestnancov mimo pracovného pomeru tak, aby bol jednoznačný a preukazný /knihy dochádzky, resp. elektronický systém/. Oboznámiť s ním všetkých dotknutých zamestnancov a upozorniť ich na  dôsledné dodržiavanie, v opačnom prípade nebudú odmeny za práce vyplatené.
  3. Mesto Spišská Belá ako subjekt verejnej správy je povinné vykonávať základnú finančnú kontrolu podľa ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  4. Odporúčam prijať opatrenia pri vedení archívu na Mestskej polícii v Spišskej Belej tak, aby nedochádzalo k porušovaniu archívneho poriadku – napr. určiť zodpovednú osobu za uzamykanie archívu.

Lehota na  predloženie   písomného   zoznamu   splnených  opatrení  prijatých  zo strany mesta je stanovená do  23. 11. 2017.

Vzhľadom na to, že pri kontrole bola zistená škoda spôsobená mestu Spišská Belá, oznámila som orgánom činným v trestnom konaní podozrenie zo spáchania trestného činu. Trestné stíhanie bolo začaté dňa 7. 11. 2017.

 

  • kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v roku 2016 v Zariadení opatrovateľskej služby

             V Zariadení opatrovateľskej služby Popradská 11, Spišská Belá som prekontrolovala účtovníctvo, pokladňu, faktúry, výpočet úhrad za poskytnuté služby, súvisiace evidencie za rok 2016. Pri kontrole neboli zistené nedostatky, zariadenie  poskytovalo sociálne služby v stanovenom rozsahu a uhrádzalo nevyhnutné prevádzkové náklady

 

  • kontrola   stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta k 30. 9. 2017

Mesto Spišská Belá, ako správca dane, dodržiava svoje povinnosti pri vymáhaní a evidovaní nedoplatkov.

Pozitívny vývoj platenia daní a poplatkov TKO z roku 2015, kedy klesol celkový nedoplatok a boli zaplatené aj nedoplatky z predchádzajúcich rokov, sa v roku 2016 zmenil a celkové nedoplatky daní a poplatkov sa zasa zvýšili. Do konca roka 2017  očakávam zníženie celkového nedoplatku, ale nepredpokladám, že bude nižší ako v roku 2016.

V tabuľke uvádzam prehľad o stave a platení  vyrubených miestnych  daní a miestneho poplatku za odpady v meste od 31. 12. 2014  do 6. 11. 2017:

 

      NEDOPLATKY                           SPOLU                Z TOHO:    DANE                 POPLATOK
       31. 12. 2014                        47 373,75                                    9 938,10                      37 435,65
       31. 12. 2015                        46 670,09                                    8 009,47                      38 660,62
       31. 12. 2016                        49 067,02                                    7 400,71                      41 666,31
       30.   9. 2017                        71 069,47                                  19 525,79                      51 543,47
        6.  11. 2017                        56 011,23                                  10 605,03                      45 406,20

 

Mesto Spišská Belá vyrubilo v rokoch 2016 a 2017 dane a poplatky takto:

 

  Vyrubené   Vyrubené
  za rok 2016   za rok 2017
Miestne dane    167 159,13   176 465,41
Poplatok za odpady    137 797,65   140 830,98
SPOLU    304 956,78   317 296,39

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X