Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 229

Správa o činnosti za rok 2021

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2021

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e)  zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som predložila   mestskému   zastupiteľstvu    v  Spišskej  Belej na jeho zasadnutí dňa 27. 1. 2022  správu o kontrolnej  činnosti za rok 2021:

V roku 2021 som vykonávala kontroly podľa plánov kontrol, na základe ich doplnenia a  na základe zistení z vlastnej činnosti a rôznych podnetov. Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2020, uznesením č. 153/2020, plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 a   dňa  24. 6. 2021, uznesením č. 87/2021,  plán  na II. polrok 2021. Na svojom zasadnutí dňa 26. 8. 2021 doplnilo plán činnosti uznesením č. 102/2021 o vykonanie kontrol investičných akcií v stanovenom zameraní a rozsahu.

Kontroly boli vykonávané  u povinných osôb a v rozsahu tak, ako to v ustanovení § 18d stanovuje zákon o obecnom zriadení. V roku  2021 som  urobila 11 kontrol, ktoré boli riadne ukončené, prerokované s kontrolovaným subjektom a  o výsledkoch bola predložená  priebežná správa  mestskému zastupiteľstvu.

Pri preverovaní vedenia evidencie a vybavovania sťažností, petícií alebo podnetov občanov za rok 2020  som nezistila nedostatky. V tomto roku neboli podané sťažnosti, podnety, bola podaná 1 petícia – „Za zrušenie veľkobetonárky v našom meste Spišská Belá“, po prerokovaní boli vykonané konkrétne   opatrenia na odstránenie nedostatkov, MsZ petícii nevyhovelo.

Pri finančnej kontrole hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti hotovostných aj bezhotovostných výdavkov a dodržiavania zákona o finančnej kontrole a audite za II. polrok 2020 bolo v jednom prípade zistené  porušenie ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zároveň bola formálne urobená základná finančná kontrola zo dňa 4. 5. 2020, čím bolo porušené ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.  Z dôvodu efektívneho vynakladania verejných prostriedkov som mestu navrhla prehodnotiť skutočné potreby mesta a aktualizovať, či upraviť zmluvy o poskytovaní služieb.

Každý rok vykonávam kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v jeho obchodných spoločnostiach.  

     Pri kontrole hospodárenia  v Lesoch Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2020  neboli zistené nedostatky, rozdiely, alebo porušenia zákonných ustanovení.  Spoločnosť dosiahla zisk vo výške 2 418 eur, stav vytvorenej rezervy na pestovnú činnosť bol k 31. 12. 2020 vo výške 42 000 eur, pričom realizovali významnú  investíciu – rekoštrukciu lesných ciest za 222 tis. eur v rámci cezhraničného projektu.

Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. dosiahol v roku 2020 zisk vo výške 41 665 eur, zaplatil mestu nájomné za areál na Továrenskej 30 vo výške 11 850,00 eur, za skládku TKO  vo výške 38 963,00 eur a za kameňolom 2 838,00 eur.

Nedostatky  zistené  v  hospodárení:

  • nedostatočná evidencia stavu a pohybu zásob, nedostatočná ochrana majetku spoločnosti
  • nedoplatok spoločnosti v Environmentálnom fonde za uloženie odpadov vo výške 172 383,16 eur k 31. 12. 2021,
  • rozborom a porovnávaním údajov bolo zistené, že spoločnosť dosiahla zisk vďaka zvýšeniu cien za uloženie odpadov, nie potrebným zvýšením efektívnosti a hospodárnosti
  • podľa technickej správy vyhodnotenia topografie skládky odpadov v Spišskej Belej za rok 2020 je predpokladaný termín do naplnenia skládky november 2021, z rôznych dôvodov nebola povolená výstavba ďalšej kazety, čím sa spoločnosť aj mesto dostáva do časovej tiesne v riešení ukladania odpadov.
  • po vykonaných kontrolách spoločnosť nepredkladá návrhy opatrení na odstránenie nedostatkov, na ich nápravu a na odstránenie príčin ich vzniku. Potom nedostatky pretrvávajú, nie sú odstránené a následnými kontrolami  sú opakovane vytýkané.

Kontrola platenia za prenájom nebytových priestorov bola bez zistených  nedostatkov. Mesto prenajíma nebytové priestory 27 subjektom. Celkové nájomné za nebytové priestory podľa platných nájomných zmlúv je za rok predpísané vo výške 80 330,01 eur,  stav nedoplatkov k 30. 9. 2020 za nebytové priestory:  0 eur. Z dôvodu zmiernenia dopadov pandémie bolo nájomcom v roku 2020 odpustené nájomné vo výške 3 185,49 eur.

Ďalšia kontrola bola zameraná na stav, evidenciu a vymáhanie nájomného za byty.  Mesto Spišská Belá má  207 nájomných bytov, jeden je voľný, plánuje sa jeho rekonštrukcia. Nájomné bolo v roku 2020 predpísané  vo výške 301 141,40 eur.

Evidovaný dlh na nájomnom vo výške 4 441,70  eur vykazujú nájomníci, ktorí v mestských bytoch aktuálne bývajú. Mesto eviduje aj  dlh vo výške    8 791,74  eur, ktorý vytvorili dlhodobí  neplatiči.  Vymáhanie tejto sumy  je v podstate bezvýsledné. Mesto predchádza vzniku vysokých nedoplatkov výzvami, dohodami o splátkach a pod.

Mestské zastupiteľstvo každoročne informujem o stave  pohľadávok na miestnych daniach a poplatkoch k 30. 9. na základe vykonanej kontroly.  V roku 2021 vyrubilo mesto  miestne dane v celkovej výške  208 381,60 eur, miestny poplatok za odpady vo výške 221 358,74 eur,  stav predpisov je k 30. 9. 2021. K rovnakému dátumu je celkový nedoplatok vo výške 76 845,31 eur, z toho dane: 10 842,62 eur a poplatok 66 002,69 eur.

Na zvýšenie účinnosti vymáhania nedoplatkov, hlavne za miestny poplatok za odpady,  je potrebné zo strany mesta prijať nové, účinné opatrenia. Vzhľadom na pripravovanú zmenu na  platenie za konkrétne množstvo vyvážaného odpadu je potrebné využiť prechodné obdobie na vysporiadanie starých dlhov.

Pri kontrole postupu pri obstaraní rozpočtu oplotenia materskej školy, obsahu, vypracovania, doručenia a predloženia na komisiu výstavby dňa 19. 8. 2021 som zistila nedostatky týkajúce sa neoprávneného použitia pečiatky autorizovaného stavebného inžiniera na rozpočte stavebnej  akcie mesta a vypracovanie rozpočtu na vyšší rozsah prác ako bolo skutočne potrebné. Vzhľadom na pochybnosti, ktoré takto vznikli, bolo potrebné prijať opatrenia na odstránenie príčin vzniku takýchto nedostatkov, aby mestu nebola spôsobená škoda.  

Aktuálnu kontrolu dodržiavania opatrenia pri ohrození verejného zdravia ÚVZ, ktoré bolo vydané vo Vestníku vlády ako vyhláške č. 264/2021 V. v., som vykonala dňa  9. 12. 2021. Mesto vedie potrebnú evidenciu a plní svoje povinnosti pri podmieňovaní vstupu na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa. Pri kontrole neboli zistené porušenia platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolu dodržiavania platnej legislatívy, interných smerníc a zmluvných podmienok a pod.  pri realizácii, financovaní, účtovaní a využívaní ukončených investičných akcií mesta  som v roku 2021 ukončila zatiaľ pri troch akciách, štvrtá kontrola bude dokončená vo februári 2022. Stručne uvádzam štruktúru financovania a zistené nedostatky:

Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá – stavebné práce

Cyklistická infraštruktúra Žiadosť o príspevok Zmena po obstarávaní Konečný výsledok po VO a kontrolách
Spolu 45 878,10 40 864,19 41 264,19
Dotácia z RFRR 38 996,38 34 734,56 34 531,20
Dotácia ŠR 4 587,81 4 086,42 4 062,50
Prostriedky mesta 2 293,91 2 043,21 2 670,49

Kontrolou bolo zistené, že mesto  porušilo ustanovenie § 25 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. Zákona o účtovníctve  v znení neskorších predpisov tým, že do obstarávacej ceny zaraďovaného majetku – Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá nezapočítalo náklady vynaložené na projektovú dokumentáciu vo výške 400,00 eur. Do dňa ukončenia kontroly bol tento nedostatok odstránený.

Mesto prijalo opatrenie na odstránenie nedostatkov – skontrolovať správnosť účtovania pri  ostatných investičných akciách.

Komunitné centrum v Spišskej Belej

Komunitné centrum Zmluva o NFP Po verejnom obstarávaní Navýšenie ceny (základy) Konečný stav projektu   po VO,  fakturácii  a kontrolách Celková cena majetku
Spolu 349 923,29   341 988,61 385 928,00 379 023,00 400 420,00
Dotácia z EÚ (85 %) 297 434,80 290 690,30 287 130,83 281 261,59 281 261,59
Dotácia ŠR  (10 %) 34 992,33 34 198,90 33 780,10 33 089,59 33 089,59
Prostriedky mesta 17 496,16 17 099,41 65 017,07 64 671,82 86 068,82

Kontrolou bolo zistené, že výstavba okapového chodníka v hodnote 1 231,21 eur,  bola urobená bez objednávky.  Vybudoval ho  Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. z dôvodu ochrany stavby pred vlhkom, po dohode s technickým dozorom stavby.  Nedostatok – chýbajúca objednávka, bol zo strany mesta odôvodnený tým, že sa ešte čakalo na prípadné drobné nedostatky, aby sa vyspravili v rámci údržby. Objednávka zo strany mesta bude  vystavená, aby dodávateľ mohol fakturovať.

Stavebná úprava miestnej komunikácie na Zimnej ulici v Spišskej Belej

Mesto financovalo celú investičnú akciu z vlastných prostriedkov. Celkové náklady boli vo výške 74 452,89 eur. Mesto nezapočítalo do obstarávacej ceny náklady na projektovú dokumentáciu, v čase kontroly nedostatok odstránilo. Mesto pripravuje pravidlá postupu pri zaraďovaní majetku do užívania, aby nedochádzalo k posunom, či rozdielom.

Kontrola investičnej akcie Denné centrum Strážky bude dokončená a správa predložená na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dve naplánované finančné kontroly neboli vykonané  (stav, evidencia a vymáhanie pohľadávok na nájomnom za prenajaté pozemky mesta a kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta – Základná škola J. M. Petzvala). Tieto budú,  spolu s kontrolami ďalších investičných akcií, vykonané v roku 2022.

Okrem vykonania konkrétne zameraných kontrol som plnila ďalšie úlohy v zmysle platných zákonných predpisov. Spolupracovala som s jednotlivými odbormi  mesta pri riešení niektorých odborných otázok alebo tém. Podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. som zodpovednou osobou pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Pravidelné kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva som pred konaním zasadnutia predkladala vedeniu mesta.

Mestskému zastupiteľstvu som  v priebehu roka 2021 predkladala:

  • správy o výsledkoch ukončených kontrol
  • správu o kontrolnej činnosti za rok 2020
  • odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2020
  • odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024
  • návrh plánu kontrol na  II. polrok 2021 a I. polrok 2022

Zúčastňovala som sa školení realizovaných RVC Poprad, aktivít združenia hlavných kontrolórov a zvyšovala som  svoju odbornosť prostredníctvom tematických školení aj individuálnou odbornou prípravou.

 

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

 

 

 

Najnovšie články