hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 99

Zmeny a doplnky č. 25/2021 Územného plánu mesta Kežmarok – rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje verejnosť podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, o zaslaní rozhodnutia vydaného Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo ukončené zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti ,,Zmeny a doplnky č. 25/2021 Územného plánu mesta Kežmarok“.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je sprístupnené tiež na informačnom portáli rezortu Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmeny-doplnky-c-25-2021-uzemneho-planu-mesta-kezmarok

Názov prílohy Odkaz
informovanie o rozh. vydanom v zisť.konaní ZaD 25_2021 ÚPKK Stiahnuť
rozhodnutie vydané v zisť.konaní_ZAD 25_2021 ÚPKK Stiahnuť
Najnovšie články