Úradná tabuľa
Počet zobrazení 336

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície – koordinátor mládežníckeho klubu Face Club v meste Spišská Belá

Mesto Spišská Belá zastúpené Ing. Mgr. Petrom Ziburom, primátorom mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície koordinátor mládežníckeho klubu Face Club v meste Spišská Belá.

Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor


Termín výberového konania upresníme záujemcom, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Záujemcovia o túto pracovnú pozíciu sa môžu písomne prihlásiť do výberového konania. Svoju žiadosť s prílohami môžu doručiť osobne, zaslať poštou na Mestský úrad v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá alebo poslať e-mailom na adresu zoricakova@spisskabela.sk. (V prípade využitia pošty alebo doručenia osobne, obálku označiť “Neotvárať – koordinátor Face Club”, v prípade e-mailu uviesť “koordinátor Face Club” ako predmet.)

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15.5. 2023 do 12.00 hod. 

Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.


Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný životopis uchádzača 
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax
 • doklady o odbornom vzdelávaní, školeniach alebo akýchkoľvek iných formách vzdelávania
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace (podmienka bezúhonnosti)

Miesto výkonu práce je Face Club (mládežnícky klub) Petzvalova 16, 059 01 Spišská Belá, práca je v poobedňajších hodinách. 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1.6.2023.

Funkčný plat bude určený na základe zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu koordinátora Face Clubu sú:

 1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

alebo

         2. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore pedagogického zamerania alebo zamerania sociálnej práce a poradenstva

alebo 

 1. stredná pedagogická škola s maturitou a min. 1 ročná prax v odbore práce s deťmi a mládežou

alebo 

 1. stredná škola s maturitou a min. 2 ročná prax v odbore práce s deťmi a mládežou.


Ďalšie výberové kritériá na pozíciu koordinátora Face Clubu:

 • Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni (B1- písomne, ústne)
 • skúsenosť v oblasti práce s mládežou a deťmi (voľnočasové alebo školské  aktivity)
 • skúsenosť s neformálnym vzdelávaním výhodou
 • skúsenosti v oblasti sociálnej práce výhodou
 • skúsenosti v oblasti mentoringu a koučingu výhodou
 • bežná obsluha programov Microsoft Word, Excel, Canva alebo iný grafický program, Google Drive, e-mail 
 • ochota a chuť učiť sa nové veci
 • kompetenčné predpoklady:  byť proaktívny, angažovať sa v oblasti práce s deťmi a mladými, vedieť kriticky myslieť, kooperatívne riešiť problémy, byť tvorivý, efektívne si organizovať prácu, spolupracovať s druhými, byť zodpovedný vo svojom konaní, rešpektovať a uplatňovať ľudské práva, aktívne zlepšovať kompetencie v oblasti práce s mládežou (vzdelávanie, školenia, webináre…), poznať trendy a nové metódy v práci s deťmi a mladými a uplatňovať ich v činnosti mládežníckeho klubu, ďalej komunikatívnosť, flexibilita, analytické myslenie, plánovanie, manažérske zručnosti. 

Charakteristika práce koordinátora Face Clubu:

Úlohou koordinátora Face Clubu je koordinovať fungovanie mládežníckeho klubu, v spolupráci s dobrovoľníkmi vytvárať a realizovať program pre deti a mladých, zabezpečovať bezproblémový chod mládežníckeho klubu. Koordinátor mládežníckeho klubu má rozdelený pracovný čas v rámci otváracích hodín Face Clubu a mimo otváracích hodín. Počas otváracích hodín je prioritou koordinátora byť v klube pre deti a mladých, aktívne s nimi tráviť čas, byť im ako sprievodca, v prípade potreby podať pomocnú ruku alebo odporučiť odbornú pomoc. Taktiež zodpovedá za riešenie konfliktov. Pracovný čas mimo otváracích hodín, slúži na riešenie ostatných úloh ktoré mu vyplývajú z náplne práce

Pracovná náplň koordinátora Face Clubu:

 • koordinovanie a tvorba programu pre deti a mladých
 • starostlivosť o Face Club (zabezpečovanie chodu a čistoty, opráv alebo iných potrieb – sanita)
 • starostlivosť o deti a mladých počas otváracích hodín
 • spolupráca s Mestom Spišská Belá 
 • mentoringová podpora detí a mladých
 • vedenie porád s dobrovoľníkmi 
 • aktívna účasť na poradách s ostatnými členmi pracovného tímu
 • koordinovanie dobrovoľníkov
 • PR komunikácia Face Clubu (Facebook, Instagram…)
 • aktívne zapájanie do interakcie s deťmi a mladými
 • starostlivosť o technický a iný materiál a vybavenie (spoločenské hry, outdoor hry a pod.)
 • spolupráca so slovenskými a zahraničnými dobrovoľníkmi
 • spolupráca s koordinátorom práce s mládežou a koordinátorom Pôjdu pri napĺňaní koncepcie práce s mládežou v meste Spišská Belá
 • tvorba a napĺňanie akčného plánu práce s deťmi a mládežou vychádzajúceho z koncepcie práce s deťmi a mládežou v meste v súvislosti s aktivitami a možnosťami mládežníckeho klubu
 • tvorba a realizácia projektov s cieľom rozvíjať aktivity a možnosti mládežníckeho klubu
 • vykazovanie počtu detí a mladých (viesť knihu návštev)

V prípade ak bude uchádzač neúspešný, všetky doklady mu budú vrátené.

Najnovšie články