Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 9/2017

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej uznesením č.  232 /2017 zo dňa 13.12.201 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Belá (nariadenie je v prílohe)

Názov prílohy Odkaz
vzn-č.-9-2017 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X