hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 57

Verejná vyhláška – začatie konania o zmene IP ,,Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný“

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutý orgán, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje upovedomenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach, odboru integrovaného povolovania zn. 4442/57/2020-44202/Z7-SP zo dňa 18.01.2021, ktoré bolo dotknutému orgánu doručené dňa 26.01.2021, o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný“, vydaného rozhodnutím zn. 7693-35071/2007/Mil/571360107 zo dňa 29.10.2007, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka III. stavebnej triedy Spišská Belá“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebných objektov SO 05 Skládkovacie priestory a SO 41 Rekultivácia, umiestnených na pozemkoch parc. č. 15635/1 a 15635/2 v k. ú. Spišská Belá. Žiadateľom uvedenej zmeny je prevádzkovateľ – stavebník Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. (IČO: 36 489 042), Továrenská 30, 059 01  Spišská Belá.

Viac v prílohe

Názov prílohy Odkaz
verejná vyhláška_mesto Sp.Belá Stiahnuť
upovedomenie Stiahnuť
žiadosť o vydanie zmeny stavby Stiahnuť
žiadosť o vydanie zmeny IP Stiahnuť
situácia rekultivácie Stiahnuť
situácia zavážania Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu