Verejná vyhláška “Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov”

Spoločnosť Steller s. r. o., Betliarska 12, 851 07  Bratislava, ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s., ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona o energetike   v y z ý v a   formou verejnej vyhlášky všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy za rešpektovania platných legislatívnych predpisov.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné práce vykonať je 10.05.2019.

V prílohe zverejňujeme aj upozornenie na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 15 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že vlastník a užívateľ pozemkov danú povinnosť v uvedenom termíne nezrealizuje, poverený poskytovateľ služieb vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle zákona o energetike.

Kontaktná osoba pre viac informácií: Matúš Kubek, 0918 555 871

Názov prílohy Odkaz
Verejná vyhláška_výzva_stromy_VSD Stiahnuť
upozornenie Stiahnuť
výzva na vykonanie vykonanie výrubu_okliesnienie stromov Stiahnuť
KK3 Stiahnuť
KK12 Stiahnuť
KK15 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X