hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 40

Verejná vyhláška “Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov”

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. (IČO: 36 599 361), so sídlom Mlynská 31, 042 91  Košice, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy,  podľa zákona o energetike   v y z ý v a   formou verejnej vyhlášky všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia (VN) spoločnosti VSD, a. s., v k. ú. Spišská Belá, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy za rešpektovania platných legislatívnych predpisov.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné práce vykonať je 31.03.2021.

V prílohe zverejňujeme aj upozornenie na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 15 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že vlastník a užívateľ pozemkov danú povinnosť v uvedenom termíne nezrealizuje, spoločnosť VSD, a. s., vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle zákona o energetike do termínu 30.11.2021.

Pre uplatnenie náhrady nákladov od spoločnosti VSD, a. s., je potrebné si rozsah a spôsob vykonania výrubu/okliesnenia, ako aj predpokladanú výšku nákladov vopred písomne odsúhlasiť. Pod maximálnou výškou nákladov, ktorá môže byť uznaná, sa rozumie aktuálna trhová cena vo výške najnižšej ponuky relevantných poskytovateľov výrubov porastov v lokalite. Bližšie informácie u kontaktnej osoby: Mgr. Ján Suchý, 0908 720 036, suchy_jan@vsdas.sk

Názov prílohy Odkaz
verejná vyhláška_spišská belá Stiahnuť
výzva VSD Stiahnuť
upozornenie Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu