Úradná tabuľa
Počet zobrazení 705

Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie pre stavbu „FTTH_KK_IBV Hraničná_Strážky“ v k. ú. Strážky.

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „FTTH_KK_IBV Hraničná_Strážky“ v katastrálnom území Strážky.

Navrhovateľ Slovak Tekelom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, (ďalej len „navrhovateľ“) podal dňa 01.12.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „FTTH_KK_IBV Hraničná_Strážky“ v katastrálnom území Strážky. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Názov prílohy Odkaz
Suptel -UR - Verejna vyhláška Stiahnuť
Polohopis Stiahnuť
Najnovšie články