hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 194

Verejná vyhláška : Územné rozhodnutie – Hrubé terénne úpravy

Navrhovateľ Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, IČO 325 518(ďalej len ,,stavebník“) podal dňa 10.12.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o využití územia pre stavbu „Hrubé terénne úpravy“ na pozemku KN-C parc. č. 6736/1 v k. ú. Spišská Belá v zmysle predloženej situácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto oznámenia. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Spišská Stará Ves, ako príslušný ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona, posúdil predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39b stavebného zákona vydáva  rozhodnutie o využívaní územia pre stavbu „Hrubé terénne úpravy“ na pozemku KN-C parc. č. 6736/1 v k. ú. Spišská Belá tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a navrhnuté v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. arch. Rudolf Kruliac, autorizovaný architekt, ev. č. 0290 AA.

Názov prílohy Odkaz
Verejná vyhláška_Uzemne_rozhodnutie_Terénne úpravy _IBV Webera Stiahnuť
02 SITUACIA Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu