hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 315

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie IBV Okružná – miestna komunikácia

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967  Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zverejňuje verejnú vyhlášku – stavebné povolenie na stavbu „IBV Okružná ulica v Spišskej Belej – 48 samostatne stojacich rodinných domov, miestna komunikácia a inžinierske siete: SO 06 – Miestna komunikácia“ s jej umiestnením na pozemkoch parc. č. KN“C“ 8551/10, 8551/14, 8551/23, 8551/82 a 8551/84 v katastrálnom území Spišská Belá, šírkového usporiadania kategórie MO 7/30 s obojstrannými zelenými pasmi oddelenými od komunikácie zvýšenými obrubníkmi, funkčnej triedy C3 s obmedzeným prístupom nákladných vozidiel.

Názov prílohy Odkaz
VV miestna komunikácia - IBV Okružná Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články