Úradná tabuľa
Počet zobrazení 558

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania – ZP11931 Spišská Belá, IBV Na píle-NN_9011440

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje oznámenie o začatí  územného  konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, v zastúpení na základe splnomocnenia Mgr. Pavol Lojek, trvale bytom Okružná 1427/33, 059 01 Spišská Belá (ďalej len „navrhovateľ“) podal dňa 15.03.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „ZP11931 Spišská Belá, IBV Na píle – NN_9011440“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch s parc. č. KN-C 243/6 a KN-E 6519/2 v k. ú. Spišská Belá podľa priložené situačného výkresu, ktorý vyhotovila spoločnosť BODUR s.r.o. – Ing. Rudolf Bukovina.

Uvedená líniová stavba je zároveň súčasťou stavby: IBV Na píle, Spišská Belá.

Uvedeným dňom podania úplného návrhu na vydanie rozhodnutia bolo začaté územné konanie.

Názov prílohy Odkaz
Verejna_vyhlaska_Oznámenie o začatí územného konania_VSD_IBV Na píle Stiahnuť
ZP11931_DUR_02_SITUACIA STAVBY Stiahnuť
Najnovšie články