Úradná tabuľa
Počet zobrazení 538

Územné rozhodnutie – Zemiansky dvor Šarpanec Spišská Belá

Navrhovateľ LBS NEMEŠANY s. r. o., Ždiar 169, 059 55 Ždiar v zastúpení JANJU, spol. s r. o., Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit, podal dňa 21.09.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Zemiansky dvor Šarpanec Spišská Belá“, na pozemkoch KN-E parc. č. 12073/1, 12097, 12121, 12122, 12123, 12124, 12125, 12126, 12127, 12128, 14985/1, 14986, 15036/1 a 15037 k. ´´u Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Názov prílohy Odkaz
Zemiansky dvor Šarpanec Spišská Belá - Územné rozhodnutie Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X