Úradná tabuľa
Počet zobrazení 497

Stavebné povolenie – Zateplenie bytového domu na ul. Družstevná 18, 20 v Spišskej Belej

Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov Družstevná 18, 20, 059 01 Spišská Belá, v zastúpení Renáty Torbíkovej, predsedom SVB (ďalej len „stavebník“), podal dňa 06.10.2016 na mesto Spišská Belá žiadosť o vydanie stavebného povolenia na „Obnova bytového domu Družstevná 18, 20, Spišská Belá“, pozemok KN-C parc. č. 84/1, k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Spišská Belá, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27    ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona, rozhodol takto:

„Obnova bytového domu Družstevná 18, 20, Spišská Belá“, na pozemkoch KN-C parc. č. 84/1, k. ú. Spišská Belá, sa podľa § 66 stavebného zákona p o v o ľ u j e.

Názov prílohy Odkaz
Stavebné povolenie - zateplenie bytového domu Družstevná Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X