Správa o hodnotení strategického dokumentu “Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020”

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 3 písm. q) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť podľa § 11 ods. 1 zákona, o zaslaní Správy o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Názov prílohy Odkaz
sprava-o-hodnoteni-strateg-dok_poh-pk-roky2016-20_zaslanie Stiahnuť
sprava-o-hodnoteni-strateg-dok_poh-pk-roky2016-20_zverejnenie Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X