Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 9/2017

V prílohe je zverejnený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 9/2017, ktorým sa mení VZN mesta č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá. Pripomienky k návrhu nariadenia je možné posielať písomne na adresu Mestského úradu v Spišskej Belej alebo mailom na adresu jneupauerova@spisskabela.sk, a to v lehote do 8. decembra 2017.

Názov prílohy Odkaz
vzn č. 9-2017 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X