Dôvodová správa k návrhu VZN 8/2019

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je nahradiť predchádzajúce všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2014 doplnené VZN č. 8/2015, 3/2018 a 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Mesto z dôvodu plnenia úloh, ktoré zákonom boli prenesené na samosprávy a nie sú kryté finančnými prostriedkami zo strany štátu, z dôvodu nižšieho nárastu podielových daní, pristupuje k zmenám sadzieb výpočtu daní a poplatkov. Naviac sa zmenila aj príslušná daňová legislatíva, ktorú bolo potrebné zapracovať do VZN.
Na potrebu zvyšovania miestnych daní opakovane upozorňuje samosprávy miest a obcí Ministerstvo financií SR, Najvyšší kontrolný úrad SR a finančný inštitút INEKO – nielenže tieto dane sú nízke, ale je nevyhnutné zvýšiť výnosy z nich kvôli rýchlejšie narastajúcim výdavkom ako príjmom v rozpočtoch obcí a miest.
Podľa dostupných a medializovaných informácií k úprave miestnych daní a poplatku za komunálny odpad pristupuje väčšina miest a obcí na Slovensku. Dôvody, pre ktoré mesto Spišská Belá pripravila návrh nového VZN, ktoré obsahuje aj návrh na zvýšenie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad, uvádzame v nasledovnom texte.

Oblasť daní
Dôvodom zvýšenia daní je:
1. Nárast nových výdavkov miest a obcí v dôsledku zmeny legislatívy a uloženia nových úloh samosprávam, napríklad tzv. chodníková novela, „obedy zadarmo“, rekreačné poukazy, zvýšenie platov pedagogických aj nepedagogických pracovníkov, dvojnásobné 10 %-né zvýšenie platov všetkých zamestnancov vo verejnej službe, novela zákona o sociálnych službách (zvýšené platby neverejným poskytovateľom), ako aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane od budúceho roka a mnohé ďalšie nové úlohy (zavedené zmenou legislatívy prijatou v Národnej rady SR).
2. Nárast doterajších výdavkov každoročne o infláciu – okrem nových vyššie uvedených výdavkov každoročne narastajú bežné výdavky o nárast cien za vstupné tovary a služby, každoročnú infláciu je potrebné zohľadniť v rozpočte mesta.
3. Pokles nárastu tzv. podielových daní – čiže výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Tento výnos je kľúčovým príjmom rozpočtu obcí a miest. Aktuálna prognóza vývoja výnosu z tejto dane pre rok 2020 predpokladá, že oproti plánovanému výnosu v roku 2019 bude vyšší, ale len o 2,5 – 3 % (v roku 2019 bol tento nárast na úrovni 7-8 %). Ale (skládkovné) výdavky obcí majú narásť v budúcom roku o cca 9-10 %, takže je zjavné, že mestám a obciam budú chýbať potrebné zdroje. Ak mesto nechce znižovať doterajší rozsah svojich služieb, resp. nechce škrtnúť niektoré už štandardné aktivity mesta, je nevyhnutné zvýšiť aj miestne dane.

Či navýšenie miestnych daní bude postačovať na vykrytie rozdielu medzi chýbajúcimi príjmami a novými výdavkami, ukáže až čas, nakoľko ani výška nových výdavkov sa nedá presne odhadnúť a zároveň ani plánovaný príjem zo zvýšených miestnych daní nebude 100 % .

Vypracovaná analýza mesta Spišská Belá za roky 2016 – 2019 ukazuje, že v pozorovanou období boli dane zvyšované max. o 5 %, alebo nedošlo k ich zvýšeniu. Porovnaním s okolitými mestami (Svit, Kežmarok) sú v súčasnosti sadzby nižšie min. o 25 %. V predloženou návrhu je 20 %-tné navýšenie sadzieb daní z pozemkov, stavieb a bytov. Pri daniach zo stavieb na účely podnikania sa navyšujú sadzby o 15 %. Postupné zbližovania sadzieb medzi podnikateľmi/právnickými osobami a na druhej strane fyzickými osobami (rozdiel medzi sadzbami pre fyzické osoby nesmie byť väčší ako 10-násobok sadzby pre podnikateľov, resp. právnické osoby) dosiahne hodnotu 10,37. Okrem toho sa upravujú sadzby dane za psov, za užívanie verejného priestranstva, sadzby dane za ubytovanie z pôvodnej sadzby 0,40 € na osobu a prenocovanie na 0,50 €, daň za nevýherné hracie prístroje z pôvodnej sumy 34 Eur na 40 Eur za 1 prístroj a rok (biliard) a sadzba za jeden predajný automat z pôvodnej sumy 34 Eur na 40 Eur.

Oblasť poplatkov
Dôvodom zvýšenia poplatkov je:
1. Nízka miera triedenia odpadu na území mesta, len 35,5% za rok 2018.
2. Zvýšenie úložného za uloženie odpadu na riadenej skládke odpadov – prevádzkovateľ skládky zvýši výšku úložného za uloženie odpadu na riadenej skládke z 22,80 Eur na 30 Eur za 1 tonu dovezeného odpadu na skládku (táto suma má do budúcna ešte narastať) a teda kým v roku 2019 obec zaplatila za uloženie na skládke tzv. úložné v celkovej sume 47 880 Eur, tak v roku 2020 zaplatí tzv. úložné v celkovej sume 63 000 Eur.
3. Medziročné zvýšenie nákladov na zber a odvoz komunálneho odpadu na skládku (nárast nákladov v dôsledku zmeny legislatívy – najmä nárast mzdových nákladov – zvýšenie min. mzdy, zavedenie príplatkov, a pod.)
4. Od roku 2019 – štát zaviedol nový poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládke (poplatok sa platí do štátneho rozpočtu za každú tonu uloženého dopadu) – výška tohto poplatku za 1 tonu odpadu závisí od kvality triedenia komunálneho odpadu – teda od množstva vytriedeného odpadu – čím lepšie triedime odpad a viac vyseparujeme, tým je tento poplatok nižší. Ale každoročne sa sadzba tohto poplatku zvyšuje. Vzhľadom na mieru triedenia odpadu (len 35,5 %) mesto od januára 2019 platí poplatok vo výške 8 Eur za každú tonu odpadu. Od roku 2020 sa tento poplatok automaticky zvýši na sumu 13 Eur (môže však dosiahnuť max. 26 Eur) za každú tonu odpadu, ak sa v obci nezlepší miera triedenia odpadu.
Pre porovnanie: v priemere sa ročne v meste vyprodukuje a vyvezie na skládku odpadov komunálny a objemný odpad v celkovom množstve cca 2 100 ton. Kým v roku 2019 zaplatí mesto vyššie uvedený poplatok za uloženie odpadu vo výške cca 16 800 Eur (2 100 t x 8 Eur), tak v roku v roku 2020 bude tento poplatok už vo výške 27 300 Eur – teda 2 100 t x 13 Eur, takže mesto zaplatí viac o 10 500 € za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku (okrem toho ešte platí úložné prevádzkovateľovi skládky). Ak by % separácie za rok 2019 bolo nižšie ako v r. 2018, tak za uloženie 1 t komunálneho odpadu zaplatí mesto 22 Eur (alebo 24 Eur/t, max. 26 Eur/t), čo predstavuje pri 2 100 t komunálneho odpadu sumu 46 200 Eur a teda možné zvýšenie o 29 400 Eur oproti roku 2019.
5. Podľa zákona poplatníci majú znášať – uhradiť všetky zákonom určené náklady na nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta. Mesto nesmie doplácať na nakladanie s týmto odpadom z iných príjmov mesta ako z vybraného poplatku za komunálny odpad. V opačnom prípade sa porušuje zákon o rozpočtových pravidlách, nakoľko obec nesmie uhrádzať za občana náklady na nakladanie s komunálnym odpadom z iných príjmov ako z vybraného poplatku. Takéto konanie obce je označované ako nehospodárene nakladanie s verejnými financiami (v rozpore so zákonom č. 583/2004 Z. z.) – takýto záver je konštatovaný aj v kontrolných zisteniach a súhrnných správach Najvyššieho kontrolného úradu SR – ten upozorňuje obce a mestá na porušovanie tohto zákona, nakoľko výška tohto poplatku nepostačuje na úhradu výdavkov na nakladanie s komunálnym odpadom.

Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad boli v meste Spišská Belá v sledovanom období r. 2016 – 2019 zvýšené jedenkrát o 3 %. Výdavky za zvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku musia byť v plnej výške kryté poplatkami od občanov, právnických osôb a od podnikateľských subjektov (priemyselný odpad z podnikania si zabezpečujú podnikateľské subjekty zmluvne s Mestským podnikom Spišská Belá). Návrh nariadenia ponecháva možnosť zníženia, odpustenia, či vrátenia tohto poplatku za presne stanovených podmienok. V predloženom návrhu sú sadzby poplatku pre poplatníkov zvýšené o 30 %, pri fyzických osobách z pôvodných 18,72 Eur/osobu/rok na sumu 24,41 Eur/osobu/rok čo predstavuje nárast o 5,69 Eur/osobu/rok.
Nárast poplatku v budúcnosti môže zmierniť lepšie triedenie komunálneho odpadu občanmi mesta, právnickými osobami a podnikateľskými subjektami.

Spišská Belá 18.11.2019

Návrh spracovali: Ing. Veronika Kováčiková, Bc. Daniela Hudačeková a Gabriela Štefaniaková

Návrh predkladá: Jozef Kuna, primátor mesta

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X