Dôvodová správa k návrhu VZN 7/2019

Dôvodová správa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 3/2011 doplnené VZN č. 10/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá

Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) upravuje a dopĺňa tie ustanovenia VZN mesta č. 3/2011 a č. 10/2011, ktoré neboli vôbec, resp. dostatočne upravené v doterajšom znení.
Návrh VZN dopĺňa a upresňuje texty jednotlivých paragrafov. Ruší opatrenia, ktoré sú v súčasnosti neplatné.
Predložený návrh mení hlavne minimálnu kúpnu cenu pri predaji pozemkov vo vlastníctve mesta, minimálnu ročnú sadzbu nájomného nebytových priestorov, minimálnu ročnú sadzbu nájomného za pozemky a odplaty za zriadenie vecného bremena.
Mesto Spišská Belá od r. 2011 nepristúpilo k zmene cien, preto v predloženom návrhu zohľadňuje zmenu situácie na trhu v súčasnosti v snahe nakladať so svojim majetkom efektívne, hospodárne a účinne.

Spišská Belá 25. 11. 2019

Spracovala: Ing. Veronika Kováčiková
Ing. Anna Kleinová

Predkladá: Jozef Kuna, primátor mesta

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X