hocico...
Cena mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 30

Mgr. Emil Gríllus

Narodil sa 9. augusta 1945 v Partizánskej Ľubči. Pochádza z Liptova, ale prakticky celý doterajší život prežil na Spiši, konkrétne v Spišskej Belej, kde sa prisťahoval za svojou manželkou. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu papierenskú v Ružomberku a po štúdiu matematiky na Pedagogickej fakulte v Nitre nastúpil ako učiteľ do Základnej školy na Štefánikovej ulici, v tom čase Leninovej. V roku 1985 bol poverený funkciou zástupcu riaditeľa školy na Moskovskej ulici v Spišskej Belej a od roku 1994 sa stal riaditeľom tejto školy. Ako riaditeľ školy pôsobil do roku 2004. Do odchodu na dôchodok, v roku 2009 na tejto škole pôsobil ako učiteľ matematiky.

Ako učiteľ svoje znalosti a zručnosti plne využíval v prospech detí, hlavne k zvyšovaniu ich vzdelanostnej úrovne. Aktívne sa zapájal do rôznych mimoškolských aktivít, ako príprava žiakov na rôzne súťaže a olympiády, doučovanie, vedenie rôznych záujmových krúžkov. Bol členom okresnej matematickej sekcie a vedúci obvodnej sekcie matematiky. Bol náročný, ale vždy spravodlivý. Učenie a úspechy jeho žiakov boli jeho najväčšou radosťou.

Hoci sa ako riaditeľ školy stretával s mnohými problémami a tiež nedostatkom finančných prostriedkov, vždy hľadal riešenia a nové možnosti ako ich prekonávať.  Ako riaditeľovi školy mu išlo hlavne o kvalitné výchovnovzdelávacie výsledky, výrazné vylepšenie materiálnych podmienok a dobré medziľudské vzťahy. Za jeho pôsobenia, v roku 1998 bola základná škola  na Moskovskej ulici vyhlásená v rámci podpory športu za „Školu roka“.

V mimoškolskej činnosti sa angažoval aj v samospráve mesta – bol dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej.

Spolu s už nežijúcou manželkou Martou, taktiež učiteľkou, vychovali 2 synov – Petra a Rastislava.

Na záver by sme radi zacitovali z článku jeho kolegu – tiež učiteľa Milana Chomu:

“… avšak azda najväčšou manifestáciou učiteľskej vzájomnosti sa pre nás stali zimné branné cvičenia na meniny kolegu Emila Gríllusa. Aj keď sa vtedy branné ciele nikdy nesplnili, predsa sa azda najintenzívnejšie ukuli putá našej vzájomnej súdržnosti… veď manželia Gríllusovci boli a sú pre nás dodnes geniom loci manželskej a učiteľskej lásky, prejavom dobroty, prajnosti a štedrosti.“

Cena mesta Spišská Belá sa udelila Emilovi Gríllusovi pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o meste.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu