Zrealizovaná je jarná údržba Kúpeľového potoka

V rámci výkonu správy vo svojej územnej pôsobnosti vykonáva Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia Dunajca a Popradu, v Spišskej Belej pravidelnú údržbu na svojich základných prostriedkoch (vodných tokoch a ich brehoch). V mesiaci marec 2020 boli ukončené práce na úprave Kúpeľového potoka v riečnom kilometri 0,700 – 0,800 až po priepust popod železničnú trať. Údržba toku spočívala v odstránení nánosov. Koryto Kúpeľového potoka je po vykonaných prácach spriechodnené.

Práce na zlepšení odtokových pomerov v súčasnosti prebiehajú na Belianskom potoku v časti nad Belianskym rybníkom. V uvedenej lokalite sa nachádza množstvo drevín poškodených chráneným živočíchom bobrom vodným. Vzhľadom na to, že spadnutý kmeň stromu vo vodnom toku vytvára priečnu prekážku, na ktorú sa zachytávajú rôzne druhy plavenín, pracovníci Správy povodia Dunajca a Popradu ich z koryta odstraňujú. Predchádza sa tak zátarasám, ktoré by znižovali prietok a zvyšovali hladinu vody nad prekážkou. Popísané činnosti v súlade s platnou legislatívou rešpektujú ochranu bobra a prebiehajú bez zásahu do jeho stavieb.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X