Aktuality
Počet zobrazení 601

ZOZNAM OBJEKTOV A PRIESTOROV PRE VÝKON PREVENTÍVNYCH PROTIPOŽIARNYCH KONTROL

Zoznam ulíc pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je spracovaný na základe § 36 písm. c) vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov. Kontroly sa začnú vykonávať začiatkom marca 2023 každú sobotu cca od 10:00. Kontrolné skupiny budú riadne označené nápisom DHZ Spišská Belá a pri sebe budú mať poverenie na vykonávanie protipožiarnych kontrol mesta Spišská Belá. Vzhľadom na pandémiu covid 19 sa preventívne prehliadky nevykonávali preto, bude potrebné roky 2021a 2022 dobehnúť. Prosíme občanov nášho mesta o trpezlivosť a ústretovosť, preventívne prehliadky majú občanom pomôcť predísť neočakávaným udalostiam a škodám na  majetku a zdraví.

Zoznam ulíc: 1.Mája, Družstevná, Kpt. J. Nálepku, Krátka, Moskovská, Kúpeľná, Agátová, Greisigerova, Kalsteinova, Lipová, Nová, Športová, Vojtasová, Weberova

Základné bezpečnostné zásady inštalácie a používania spotrebičov 

Dodržiavajte zásadu bezpečnej vzdialenosti umiestňovania horľavých látok (drevo, textílie a pod.) od vykurovacieho spotrebiča. V žiadnom prípade neodkladajte horľavé látky do vzdialenosti menšej než je bezpečná vzdialenosť. Ak pokyny na použitie neobsahujú bližšie údaje, možno za bezpečnú vzdialenosť považovať pri spotrebičoch na tuhé palivá 80 cm, na kvapalné palivá 40 cm, na plynné palivá 20 cm a pri elektrotepelných spotrebičoch 20 cm (uvedené vzdialenosti platia pre všetky smery od spotrebiča).

Pred spotrebič na tuhé palivo, pred ktorým nie je podlaha z nehorľavého materiálu inštalujte ochrannú podložku z nehorľavého materiálu hrúbky najmenej 1 mm. Táto podložka znemožní vznietenie podlahy a zabráni žeravým uhlíkom vypadnutým z kachľových pecí, sporákov či murovaných pecí zapáliť okolité predmety. Ochranná podložka musí u spotrebičov na tuhé palivá (pri sporáku a kozube s uzavretým ohniskom) presahovať pôdorys spotrebiča najmenej o 60 cm pred prikladacím a popolníkovým otvorom a 30 cm na bočných stranách; pri kozube s otvoreným ohniskom sú zásady ešte prísnejšie (izolačná podložka je min. 80 cm pred kozubom a 40 cm po bočných stranách).

Pre kúrenie nepoužívajte nič, čo do spotrebiča nepatrí – napr. biologický či iný odpad (slama, umelohmotné fľaše, plasty a pod.), ktorý má nielen nezanedbateľné ekologické dôsledky, ale zvyšuje riziko poškodenia kotla, kachlí, dymovodu alebo komína, čím rastie aj nebezpečenstvo vzniku požiaru.

V prípade vykurovacích telies na tuhé palivá dávajte veľký pozor na žeravý popol. Nechajte ho úplne vychladnúť a potom uložte do nehorľavých nádob (napr. kovových), ktoré sú neporušené, uzatvárateľné a umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od horľavých látok a stavebných konštrukcií z horľavých hmôt. Vyvarujte sa žeravého popola do plastových popolníc.

Pri zakladaní ohňa: nepoužívajte vysoko horľavé látky (benzín, nafta, lieh) používajte len príslušenstvo, ktoré uľahčí podpaľovanie dreva (tekuté, pevné a eko podpaľovače). Nespaľujte odpadky.

Pred každou sezónou

Zabezpečte pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Pamätajte, že najmenšia nečistota v komíne môže spôsobiť veľké nepríjemnosti, (či už dlhodobé žeravenie a následný otvorený požiar, alebo otravu ľudí toxickým oxidom uhoľnatým). Pravidelné vymetanie sadzí v komíne a vyberanie odpadu by malo byť preto samozrejmosťou, rovnako ako kontrola jeho technického stavu.  Skontrolujete, riadne upevnenie dymovodu, taktiež či nie je niekde spotrebič alebo dymovod prepálený a taktiež skontrolujte funkčnosť a tesnosť komínových dvierok.  Uchovávajte a predkladajte v prípade potreby kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu a potvrdenie o vykonaní preskúšania komína.  Skontrolujte či nie sú umiestnené horľavé predmety v nebezpečnej vzdialenosti od komínového telesa.

Pravidelné vymetanie sadzí v komíne a vyberanie pevných usadenín je samozrejmosťou rovnako ako kontrola technického stavu. Niekedy aj malá nečistota v komíne spôsobí veľké nepríjemnosti.

Požiarna prevencia – zhrnutie Niekoľko pravidiel, zásad a odporúčaní, na ktoré počas vykurovacieho obdobia nezabúdajte:  dodržiavajte návody na obsluhu,  dbajte na to, aby vykurovacie spotrebiče – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,  nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch,  neskladujte a nesušte v blízkosti vykurovacích spotrebičov horľavé materiály; ak je už nevyhnutné sušiť horľavý materiál v blízkosti spotrebiča nenechávajte ho bez dozoru,  popol z vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých nádob s uzatvárateľným vekom,  dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie tuhých, kvapalných a plynných palív.

Fyzická osoba:

14 ods. 1 písm. h), písm. i) a písm. l): Fyzická osoba je povinná: o zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou (zákon o Komore kominárov Slovenska) pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína, o dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom, o uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína. Komín treba udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie najmenej v lehotách uvedených vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.: ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za o štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá, o šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky, o dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky. Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču.

Záver

Každý z nás si musí uvedomiť, že protipožiarnu bezpečnosť pri vykurovaní ovplyvňuje svojím konaním, správnymi rozhodnutiami a v neposlednom rade dodržiavaním právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Majme na pamäti, že požiar môže v priebehu niekoľkých minút zničiť celý Váš majetok. Nezabúdajme, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu sám a je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov, zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením alebo zámenou palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína. Čistenie komínov a kontrolu celkového technického stavu odporúča Hasičský a záchranný zbor ponechať na odborníkov. Pri kontrole je vhodné zamerať sa na celkové stavebné prevedenie a funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu alebo opotrebeniu. Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Využite možnosť, aby ste vy a celá rodina prežili zimné vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia, a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho obdobia.

Autor: Maroš Vaverčák

Najnovšie články